SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500134
200500134
Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500134
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. N.T. Tick
Telefoon0302539445
E-mailN.T.Tick@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. N.W. Lagerweij
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.T. Tick
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N.T. Tick
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUU Bachelor Psychologiestudenten worden sowieso geplaatst en andere studenten alleen mits er nog plek vrij is.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Deze cursus is bedoeld als een gedegen kennismaking met de grondslagen van de psychologische diagnostiek en de testtheorie. Na de voltooiing van deze cursus:
 
  • Heeft de student kennis en begrip van uitgangspunten, theorieën, basisbegrippen en vraagstellingen die een rol spelen in de themagebieden:forensische diagnostiek, neuropsychologische diagnostiek, diagnostiek van intelligentie en prestatie, persoonlijkheidsdiagnostiek en diagnostiek in een arbeids- en organisatiesetting.
 
  • Heeft de student kennis en begrip van de verschillende fasen van de diagnostische cyclus met de bijbehorende activiteiten en uitkomsten, en kan de student binnen deze fasen verschillende typen diagnostische vraagstellingen onderscheiden.
 
  • Kan de student de mogelijke consequenties en impact van besluitvorming op basis van psychologische diagnostiek in de praktijk inschatten en meewegen in een oordeel over de waarde van de uitkomsten van de gebruikte tests.
 
  • Heeft de student kennis en begrip van de basisbegrippen, de mogelijkheden en de beperkingen van de testtheorie zoals toegepast binnen de psychologische diagnostiek.
 
  • Kan de student verschillende biases of oordeelsvertekeningen die bij psychologische diagnostiek een rol kunnen spelen benoemen en herkennen.
 
  • Kan de student uitkomsten van relevante statistische analyses voor de beoordeling van de betrouwbaarheid of validiteit van tests uitvoeren en interpreteren.
 
  • Kan de student informatie over betrouwbaarheid en validiteit interpreteren en integreren in een wetenschappelijk onderbouwde conclusie en een advies voor de praktijk.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen In de werkgroeppractica wordt de toepassing van de Diagnostische Cyclus geoefend en getoetst en komen valkuilen en vertekeningen die daarbij een rol kunnen spelen aan bod. Deze practica kunnen alleen voldoende worden gemaakt als er een verband wordt gelegd tussen de componenten die de basis vormen voor wetenschappelijke diagnostiek, zoals tussen psychologische theorieën, testtheoretische kennis, meetinstrumenten en de Diagnostische Cyclus. In de SPSS-eindopdracht wordt getoetst of de student de relevante analyses uit kan voeren (en interpreteren) die een rol kunnen spelen in de onderbouwing van validiteit en betrouwbaarheid. In de Opdracht Testbeoordeling wordt het verband gelegd tussen testtheorie en diagnostiek, en dient de student op basis van beschikbare onderzoeksgegevens de betrouwbaarheid en validiteit van een test te beoordelen. Bij het schriftelijk tentamen worden alle leerdoelen getoetst, zowel op het niveau van verworven kennis en inzichten binnen de psychologische diagnostiek en testtheorie, als op het niveau van de toepassing van deze kennis.
 
Inhoud
In de cursus komen verschillende onderdelen van psychologische diagnostiek en haar toepassingen aan bod. Vraagstellingen in de verschillende deelgebieden van de psychologie, zoals de diagnostiek van de intelligentie en persoonlijkheid, het diagnostisch proces en de bepaling van de kwaliteit van de diagnostiek, worden behandeld. In de cursus wordt ook met een kritische en analytische blik gekeken naar valkuilen in de diagnostiek, zoals bias. Omdat de selectie, het gebruik, de verwerking en interpretatie van tests en testmateriaal belangrijke onderdelen van de psychologische diagnostiek zijn, komen de criteria voor de beoordeling van deze onderdelen uitgebreid aan de orde. Zo wordt er aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit van tests en testmaterialen. Ook enkele statistische technieken die bij de ontwikkeling en beoordeling van psychologische meetinstrumenten gebruikt worden, zoals itemanalyse, factoranalyse en multipele regressieanalyse, komen aan bod. De testtheorie wordt besproken vanuit de uitgangspunten van de klassieke testtheorie, maar daarnaast is er ook aandacht voor signaaldetectie en wordt een introductie op item-responstheorie gegeven.  


Aspecten van academische vorming
Opdrachten en werkgroeppractica
Basisvaardigheden
•         Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands
•         Gebruik van het data-analyse pakket SPSS
Communicatieve vaardigheden
•         Het schrijven van een helder betoog
Organisatorische vaardigheden
•         Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Reflectieve vaardigheden
•         Zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheden als psycholoog en die van anderen
•         Plaatsen van informatie in een bredere wetenschappelijke context
Professionele vaardigheden
•         Toepassing van de verworven theorie op een voorbeeld uit de praktijk van de psychologische diagnostiek en testtheorieVaardigheden in academisch denken
•         Synthetiseren en structureren van informatie 

Schriftelijk tentamen
•         Bestuderen en analyseren van informatie
•         Synthetiseren en structureren van informatie
•         Toepassing van de verworven theorie op een voorbeeld uit de praktijk van de psychologische diagnostiek en testtheorie
 
Ingangseisen
Voorkennis
Inzicht in statistische procedures en methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Kennis hebben van psychologische theorieën en -onderzoek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
MTS 1 en 2; Psychologie als Wetenschap; Ontwikkelingspsychologie; Hersenen en Cognitie; Sociale Psychologie; Persoonlijkheid en Gezondheid.
Verplicht materiaal
Boek
Customized: Mastering Modern Psychological Testing. Theory & Methods, 2012. Pearson.
ISBN:9781784492663
Literatuur
De cursushandleiding en de aanvullende literatuur worden via Blackboard beschikbaar gesteld.
Werkvormen
Hoorcolleges

Algemeen
De colleges bestaan uit wekelijkse hoorcolleges en instructiecolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Verwacht wordt dat de voorgeschreven literatuur van te voren bestudeerd is (hoorcollege) of de te bespreken opgaven van tevoren gemaakt zijn (instructiecollege).

Inzage

Spreekuur

SPSS-Practicum

Algemeen
Het maken van het SPSS-practicum en afronden van de SPSS-eindopdracht is onderdeel van de inspanningsverplichting. Verwacht wordt dat de SPSS-eindopdracht op tijd wordt ingeleverd.

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
In de werkgroepsbijeenkomsten zal de te bestuderen literatuur worden geoefend en toegepast door middel van opdrachten en werkgroeppractica. Inspanningsverplichtingen betreffen: een actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten, een voldoende behalen voor de werkgroeppractica en het op tijd inleveren van de opdracht. Er is een aanwezigheidsverplichting voor de werkgroepen.

Bijdrage aan groepswerk
Van de student wordt een actieve deelname aan het groepswerk verwacht. Verwacht wordt dat de opdrachten op tijd worden ingeleverd.

Toetsen
Schriftelijke opdrachten
Weging30
Minimum cijfer5

Beoordeling
In de opdrachten wordt de kennis van de diagnostiek en de testtheorie getoetst en het vermogen om de verworven kennis uit de literatuur en de colleges praktisch toe te passen beoordeeld.

Deadlines
Voor de opdracht dient minimaal een 5,0 worden behaald, daarnaast moet het eindcijfer van de cursus minimaal 5,5 zijn.

Schriftelijk tentamen 1
Weging70
Minimum cijfer5

Beoordeling
Het schriftelijk tentamen bevat meerkeuzevragen en open vragen. De opgedane kennis uit de opgegeven literatuur en uit de colleges en de (werkgroep)practica , en de mate waarin de student deze kan toepassen wordt hierin, getoetst.

SluitenHelpPrint
Switch to English