SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500134
200500134
Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500134
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. A. van Hoof
Telefoon+31 30 2534819
E-maila.vanhoof@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. van Hoof
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. N.W. Lagerweij
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingI.v.m. de numerus fixus is inschrijven voor deze cursus alleen mogelijk voor psychologiestudenten van de UU.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoel
Deze cursus is bedoeld als een gedegen kennismaking met de grondslagen van de psychologische diagnostiek en de testtheorie.

Een student dient na de voltooiing van deze cursus:

 • Te weten wat psychologische diagnostiek  inhoudt en in staat te zijn diagnostische werkwijzen te beschrijven
 • Te weten wat de basisbegrippen, mogelijkheden en beperkingen zijn van de Klassieke en Moderne Testtheorie zoals die aan bod komen bij hun toepassingen binnen de diagnostiek
 • Inzicht te tonen in het verband tussen psychologische theorieën en constructen, testtheorie, instrumenten en het diagnostisch proces
 • Valkuilen te kunnen benoemen in het diagnosticeren en oordelen over personen, hun ontwikkeling en hun omgeving
 • Kennis te hebben van prototypische vraagstellingen op het gebied van de diagnostiek in de deelgebieden van de psychologie
 • Inzicht te hebben verkregen in wetenschapsfilosofische aspecten van de psychologische diagnostiek en testtheorie.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
In de werkgroeppractica wordt de diagnostische werkwijze geoefend en getoetst en komen valkuilen die daarin een rol kunnen spelen aan bod. Daarnaast kunnen de practica alleen voldoende worden gemaakt als er een verband wordt gelegd tussen de componenten die de basis vormen voor wetenschappelijke diagnostiek, zoals tussen psychologische theorieën, testtheoretische kennis, meetinstrumenten en de diagnostische cyclus. De opdracht is gericht op het kunnen beoordelen van de mogelijkheden en beperkingen van de testtheorie zoals die een rol spelen in de meetinstrumenten die de diagnostiek ter beschikking staan. In het schriftelijk tentamen worden alle leerdoelen getoetst, zowel op het niveau van verworven kennis en inzichten, als op het niveau van de toepassing van deze kennis.
Inhoud

Inhoud
In de cursus komen op een grondige manier verschillende onderdelen van psychologische diagnostiek en haar toepassingen aan bod. Zo maken studenten kennis met de geschiedenis van de diagnostiek, met vraagstellingen in de verschillende deelgebieden van de psychologie, met diagnostiek van de intelligentie, persoonlijkheid en ontwikkeling, met het diagnostisch proces en de bepaling van de kwaliteit van de diagnostiek. In de cursus komt ook een kritische en analytische blik op deze verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijv. in de aandacht voor de controverse klinische versus statistische predictie en het probleem van adviseren aan één individu. De selectie, het gebruik, de verwerking en interpretatie van testen en testmateriaal is onderdeel van de psychologische diagnostiek. In de cursus komen de criteria voor de selectie, verwerking en interpretatie van testen en testmateriaal aan bod. Zo wordt er aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit van tests en testmateriaal en van het diagnostisch proces, zowel conceptueel als testtheoretisch. De klassieke en moderne testtheorie (o.a. de assumpties van de Klassieke Testtheorie, de Item Respons Theorie, en de Signaal Detectie Theorie) worden in dit kader geplaatst. Ook enkele analysetechnieken die veelvuldig bij psychologische meetinstrumenten gebruikt worden, o.m. factoranalyse, komen aan bod.  

Aspecten van academische vorming
Opdrachten en werkgroeppractica

Basisvaardigheden

 • Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands

Communicatieve vaardigheden

 • Het schrijven van een helder betoog

Organisatorische vaardigheden

 • Samenwerken met anderen, werken in teamverband

Reflectieve vaardigheden

 • Zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheden als psycholoog en die van anderen
 • Plaatsen van informatie in een bredere wetenschappelijke context

Professionele vaardigheden

 • Toepassing van de verworven theorie op een voorbeeld uit de praktijk van de psychologische diagnostiek en testtheorie

Vaardigheden in academisch denken

 • Synthetiseren en structureren van informatie

SPSS Practicumopdracht

 • Gebruik van het data-analyse pakket SPSS

Schriftelijk tentamen

 • Bestuderen en analyseren van informatie
 • Synthetiseren en structureren van informatie

 

Ingangseisen
Voorkennis
Inzicht in statistische procedures en methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Kennis hebben van psychologische theorieën en -onderzoek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
MTS 1 en 2; Inleiding Psychologie; Ontwikkelingspsychologie; Functieleer; Sociale Psychologie; Persoonlijkheidsleer.
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.
Literatuur
De cursushandleiding en de aanvullende literatuur worden via Blackboard beschikbaar gesteld.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcolleges (Verplicht)

Algemeen
De colleges bestaan uit wekelijkse hoorcolleges en instructiecolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Verwacht wordt dat de voorgeschreven literatuur van te voren bestudeerd is (hoorcollege) of de te bespreken opgaven van tevoren gemaakt zijn (instructiecollege).

Inzage

Spreekuur (Verplicht)

SPSS-Practicum (Verplicht)

Werkgroep (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
In de werkgroepsbijeenkomsten zal de te bestuderen literatuur worden geoefend en toegepast door middel van een tussentoets, een opdracht en werkgroeppractica. Inspanningsverplichting: actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomst, een voldoende behalen voor de werkgroeppractica en het op tijd inleveren van de opdracht. Er is een aanwezigheidsverplichting.

Bijdrage aan groepswerk
Inspanningsverplichting: van de student wordt een actieve deelname aan het groepswerk verwacht. Verwacht wordt dat de opdrachten op tijd worden ingeleverd.

Toetsen
Schriftelijke opdrachten
Weging20
Minimum cijfer5

Beoordeling
In de opdrachten wordt de kennis van de diagnostiek en de testtheorie getoetst en het vermogen om de verworven kennis uit de literatuur en de colleges praktisch toe te passen beoordeeld.

Deadlines
Voor elke deeltoets moet minimaal een 5 worden behaald, daarnaast moet het eindcijfer van de cursus minimaal 5,5 zijn.

Schriftelijk tentamen
Weging80
Minimum cijfer5

Beoordeling
Het schriftelijk tentamen bevat meerkeuzevragen en open vragen. Hier wordt de opgedane kennis uit de opgegeven literatuur en uit de colleges, en de mate waarin de student deze kan toepassen, getoetst.

SluitenHelpPrint
Switch to English