SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500044
200500044
Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500044
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondr. B. Slof
Telefoon+31 30 2531633
E-mailB.Slof@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. B. Slof
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De afgelopen jaren is in de media veel aandacht besteed aan de rekentoets in voortgezet- en hoger onderwijs, anti-pest programma’s en de kwaliteit van het onderwijs van opleidingen en instellingen. Zelf heb je vast ook een mening over de kwaliteit van toetsen, opdrachten, didactische aanpakken en het onderwijs; de ene keer positief en de andere keer negatief. Heb je jezelf hierbij ook afgevraagd waarom je de kwaliteit van de toets, de vragenlijst, de didactische aanpak of het onderwijs goed of slecht vond? Was de toets goed omdat de vragen evenredig verdeeld waren over de collegestof? Was de toets niet goed omdat er te veel of te moeilijke vragen gesteld werden?
 
In deze cursus staat het ontwikkelen van instrumenten (bv. toetsen, vragenlijsten en observatie-instrumenten) voor de assessment (kennis of vaardigheden van personen) en de evaluatie (effecten beleidsmaatregelen, kwaliteit onderwijs) van onderwijssituaties centraal. In de hoorcolleges gaan we in op het belang en het doel van assessment- en evaluatie-instrumenten, de kwaliteitseisen (bv. validiteit, betrouwbaarheid, gebruikersgemak) die aan de instrumenten gesteld worden en hoe je kwaliteit (bv. literatuur, eindtermen, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse) van het instrument dient te verantwoorden. In de werkcolleges en practica word je ondersteund in het ontwikkelen van een eigen instrument, het afnemen hiervan en het verantwoorden of het instrument voldoet aan de kwaliteitseisen.

We wensen je een leuke en leerzame cursus toe!


Bert Slof


Inhoud
In de Assessment en Evaluatie cursus wordt beoogd dat de studenten onderstaande cursus specifieke leerdoelen bereiken. De leerdoelen zijn gebaseerd op de Dublin descriptoren en worden middels verschillende toetsvormen op zowel een formatieve als een summatieve wijze getoetst.
 
Toetsvormen Summatieve toetsing Formatieve toetsing
 
Verantwoording keuze toetsvormen
Tentamen
(deeltoets 1)
Paper
(deeltoets 2)
Practica
 
Proef-
tentamen
Conceptpaper Werkgroep-opdrachten
Tentamen t.b.v. toetsing kennis- en inzicht (inhoudelijk onderwijskundig en statistisch)
Opdrachten t.b.v. toepassing kennis en inzicht en communicatie
Opdrachten t.b.v. ontwikkeling, evaluatie en oordeelsvorming en communicatie
Gesprekken met werkgroepbegeleider t.b.v. leervaardigheden
24 MK-vragen + 2 open vragen (60% cursuscijfer, min 5.5) Toetsontwerp incl. Legitimering (40% cursuscijfer, min 5.5, individueel)     Feedback op ontwerp en op concept paper
 
 1-x  a)
Dublin descriptoren en cursus specifieke leerdoelen            
1. Kennis en inzicht in:            
  • De student kan de verschillende functies, vormen, toepassingen m.b.t. de methodologische kennis op het terrein van assessment en evaluatie benoemen
x     x   1
  • De student kan de verschillende de functies, vormen, toepassingen m.b.t. de wetenschappelijke kennis op het terrein van assessment en evaluatie benoemen.
x   x x   1
2. Toepassing van kennis en inzicht            
  • De student kan context specifieke instrumenten op het terrein van assessment en evaluatie ontwerpen en de kwaliteit hiervan evalueren.
x x x x x 2 en 3
             
3. Oordeelsvorming            
  • De student kan statistische en inhoudelijke suggesties voor a) het verbeteren van instrumenten) b) gevolgde procedures en c) voor vervolgonderzoek op het terrein van assessment en evaluatie geven.
  x x   x 2 en 3
             
4. Communicatievaardigheden            
  • De student kan zijn/haar kennis en inzicht en oordelen op het terrein van assessment en evaluatie zowel mondeling als schriftelijk communiceren naar verschillende stakeholders.
  x x   x 1, 2, 3 en 4
Type feedback            
1. feedbackgever (D=docent, P=peer, Z=zelf)     D D D en P D
2. feedbackontvanger (I=individuele student, Gx=studentgroepje (x=n), PG=plenair)     Gx, PG Gx, PG I, G(1) en PG Gx, PG
3. feedbackvorm (C=cijfer, F=F2F, B=beoordelingsformulier, R= rubric)     F F B F
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Voor deze cursus is het noodzakelijk dat je over kennis op het gebied van methoden en statistiek beschikt.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek ('KOM' 201800171) / MTS1 (igv ALPO) en Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek ('TOE' 201800173) / MTS2 (igv ALPO).
De cursus Basis van onderzoeksmethoden en statistiek (premaster 201900014).
Methoden in Onderwijswetenschappelijk Onderzoek (MiOO 201300010)
Verplicht materiaal
Artikelen
t.z.t. worden links naar artikelen in de cursushandleiding vermeld.
Artikelen
Reader testtheorie, digitaal beschikbaar via Blackboard. Deze informatie wordt voorafgaand aan of tijdens de cursus bekend gemaakt via Blackboard.
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt de leerstof verduidelijkt aan de hand van overzichten, toelichtingen en voorbeelden. Het kan voorkomen dat tijdens de hoorcolleges niet alle opgegeven literatuur besproken wordt en er bij bepaalde onderwerpen meer de diepte in gegaan wordt.

Inzage

Practicum

Algemeen
De practica sluiten aan op de onderwerpen die in de hoorcolleges over klassieke testtheorie (bijv. validiteit en betrouwbaarheid; bijv. confirnatieve factoranalyse, principale componentenanalyse, Cronbach's Alpha, en multirek-multimethode analyse) aan bod komen. Tijdens de practica maken studenten onder begeleiding van de practicumdocent oefenopdrachten.

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepen wordt d.m.v. opdrachten de in de hoorcolleges behandelde leerstof verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er onder begeleiding en zelfstandig in groepjes gewerkt aan de langlopende opdracht (ontwikkelen en legitimeren van een toets, observatie-instrument of vragenlijst).

Toetsen
Digitale toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De mate waarin de leerstof van de cursus wordt beheerst (kennis en vaardigheden over testtheorie, kritisch analyseren en synthetiseren) wordt beoordeeld door middel van een individueel gesloten boek tentamen.

Deadlines
Het tentamen vindt plaats in de laatste week van de cursus.
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur.

Opdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English