SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500044
200500044
Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500044
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondr. B. Slof
Telefoon+31 30 2531633
E-mailB.Slof@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. B. Slof
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Inhoud
De afgelopen jaren is in de media veel aandacht besteed aan de rekentoets in voortgezet- en hoger onderwijs, anti-pest programma’s en de kwaliteit van het onderwijs van opleidingen en instellingen. Zelf heb je vast ook een mening over de kwaliteit van toetsen, opdrachten, didactische aanpakken en het onderwijs; de ene keer positief en de andere keer negatief. Heb je jezelf hierbij ook afgevraagd waarom je de kwaliteit van de toets, de vragenlijst, de didactische aanpak of het onderwijs goed of slecht vond? Was de toets goed omdat de vragen evenredig verdeeld waren over de collegestof? Was de toets niet goed omdat er te veel of te moeilijke vragen gesteld werden? In deze cursus staat het ontwikkelen van instrumenten (bv. toetsen, vragenlijsten en observatie-instrumenten) voor de assessment (kennis- of vaardigheden van personen) en de evaluatie (effecten beleidsmaatregelen, kwaliteit onderwijs) van onderwijssituaties centraal. In de hoorcolleges en practica gaan we in op het belang en het doel van assessment- en evaluatie-instrumenten, de kwaliteitseisen (bv. validiteit, betrouwbaarheid, gebruikersgemak) die aan de instrumenten gesteld worden en hoe je kwaliteit (bv. literatuur, eindtermen, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse) van het instrument dient te verantwoorden. In de werkcolleges wordt je ondersteund in het ontwikkelen van een eigen instrument, het afnemen hiervan bij een zelf gekozen doelgroep en het verantwoorden of het instrument voldoet aan de kwaliteitseisen.


 
Ingangseisen
Voorkennis
Voor deze cursus is het noodzakelijk dat je over kennis op het gebied van methoden en statistiek beschikt op het niveau van de cursussen Methoden, Technieken en Statistiek 1 en 2.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen Methoden, Technieken en Statistiek 1 (200300171) en 2 (200300173).
De cursus Methoden en Statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (201300014).
Verplicht materiaal
Boek
Van Berkel, Bax, Joosten-Ten Brinke. Toetsen in het hoger onderwijs, vierde druk.
ISBN:9789036816786
Artikelen
Reader testtheorie, digitaal beschikbaar via Blackboard. Deze informatie wordt voorafgaand aan of tijdens de cursus bekend gemaakt via Blackboard.
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt de leerstof verduidelijkt aan de hand van overzichten, toelichtingen en voorbeelden. Het kan voorkomen dat tijdens de hoorcolleges niet alle opgegeven literatuur besproken wordt en er bij bepaalde onderwerpen meer de diepte in gegaan wordt.

Inzage

Practicum

Algemeen
De practica sluiten aan op de onderwerpen die in de hoorcolleges over klassieke testtheorie (bijv. validiteit en betrouwbaarheid; bijv. confirnatieve factoranalyse, principale componentenanalyse, Cronbach's Alpha, en multirek-multimethode analyse) aan bod komen. Tijdens de practica maken studenten onder begeleiding van de practicumdocent oefenopdrachten.

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepen wordt d.m.v. opdrachten de in de hoorcolleges behandelde leerstof verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er onder begeleiding en zelfstandig in groepjes gewerkt aan de langlopende opdracht (ontwikkelen en legitimeren van een toets, observatie-instrument of vragenlijst).

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De mate waarin de leerstof van de cursus wordt beheerst (kennis en vaardigheden over testtheorie, kritisch analyseren en synthetiseren) wordt beoordeeld door middel van een individueel gesloten boek tentamen.

Deadlines
Het tentamen vindt plaats in de laatste week van de cursus.
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur.

SluitenHelpPrint
Switch to English