SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200400090
200400090
Justitiële interventies
Cursus informatieRooster
Cursuscode200400090
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
ContactpersoonC.N. Nas
E-mailc.n.nas@uu.nl
Docenten
Docent
drs. J.J. Asscher
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C.N. Nas
Overige cursussen docent
Docent
M.G.M. Vorstenbosch-Hamers
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen

Kennis van de actuele praktijken en problemen van het jeugdstrafrecht- en jeugdbeschermingsketen, met betrekking tot risicotaxatie en behandeling. Inzicht verkrijgen in de kwaliteit van verschillende jeugdinterventies en strategieën in de Nederlandse praktijk en van de effectiviteit van justitiële interventies. Kennis vergaren over de risico- en beschermende factoren in relatie tot jeugdcriminaliteit en kindonveiligheid. 

Relatie toetsen en leerdoelen
De benodigde kennis en vaardigheden worden door middel van het aanbod van de hoorcolleges en werkcolleges, als ook zelfstudie (het bestuderen van literatuur, maken van casusopdrachten en studievragen) bijgebracht.
Het schriftelijk tentamen gaat na in hoeverre studenten de actuele praktijken en problemen van het jeugdstrafrecht- en jeugdbeschermingsketen, met betrekking tot risicotaxatie en behandeling (zowel  preventieve programma’s  als (gedrags)interventies, variërend van ambulant naar ge/besloten) kunnen herkennenbegrijpen, en beschrijven (leerdoel 1). Met de schrijfopdracht (behandeladviesrapport) wordt getoetst in hoeverre studenten in staat zijn om de kwaliteit van verschillende jeugdinterventies en strategieën in de Nederlandse praktijk te beoordelen en evalueren (leerdoel 2); Het tentamen en de schrijfopdracht toetsen of studenten onderzoek naar de effectiviteit van justitiële interventies kunnen begrijpen en interpreteren (leerdoel 3).
Het kennen van de theoretische basis van risico- en beschermende factoren en kunnen analyseren en interpreteren van risico- en beschermende factoren en uitkomsten uit risicotaxaties op basis van casusmateriaal en wetenschappelijke literatuur (leerdoel 4) wordt getoetst met de schrijfopdracht en open tentamendeel. Het kunnen toepassen van theoretische kennis (doel 4) door middel van rapporteren van behandeldoelen en het kunnen opstellen van een behandeladvies op basis van casusmateriaal en wetenschappelijke literatuur (leerdoel 5) wordt getoetst met de schrijfopdracht.

Inhoud
In deze cursus wordt het hele proces van tot stand komen en uitvoeren van behandeling in forensisch kader behandeld, van risicotaxatie tot de inzet van effectieve interventies. De studenten krijgen meer inzicht in de effectiviteit van het behandelaanbod en de pedagogische doelen van sancties.
 
Tijdens de colleges komt het hele proces, dat wordt doorlopen door behandelaars in de forensisch klinische praktijk, aan de orde. De cursus begint met een overzicht van de theorie over het ontstaan en het in stand blijven van complexe problematiek die justitieel ingrijpen noodzakelijk maken. Er is een hoorcollege over risicotaxatie, het in kaart brengen van de aanwezige risico en beschermende factoren, om tot een inschatting te komen van de kans op recidive. Daarna volgt een aantal inhoudelijke colleges over de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming, over (preventieve) ambulante behandeling en over behandeling in gesloten context.
 
Deze cursus bestaat uit 8 hoorcolleges die worden gegeven door wetenschappers die de theoretische achterliggende mechanismen van risicotaxatie en effectieve behandelingen uiteenzetten en professionals die veelal in de klinische praktijk werkzaam zijn (zoals bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, Halt, een Justitiële Jeugd Inrichting en gespecialiseerde behandelcentra). De opzet van de hoorcolleges en de werkgroepen is een samenhangend geheel waarbij de gehele strafrechtelijke- en jeugdbeschermingsketen in beeld wordt gebracht. Behandelingen in zowel civiel- als strafrechtelijk kader en de effectiviteit hiervan komen aan bod. Er is hierbij voortdurend aandacht voor wat wetenschappelijke inzichten betekenen voor de behandeling in de klinische praktijk.
In de werkgroepen wordt expliciet een vertaalslag gemaakt naar de klinische praktijk, waar studenten aan de hand van casussen een behandeladviesrapport leren schrijven.
 
Deze cursus maakt deel uit van de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming, maar kan ook goed als keuzevak worden gevolgd.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
Aanvullende artikelen, nader door docent aangegeven.
Boek
Weijers, I. (Red.) (2016). Justitiële interventies voor jeugdige daders. Den Haag: Boom/Lemma.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Gemiddeld 50/60 blz. literatuur lezen per bijeenkomst en kleine opdrachten (studievragen, stellingen, etc.) voorbereiden vooraf aan de werkgroep.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijk een opdracht voorbereiden voor in de werkgroep.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Schriftelijke opdracht aan het einde van de cursus inleveren, voorafgegaan door deelopdrachten.

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English