SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300480
200300480
Introductie gedragswetenschappen
Cursus informatie
Cursuscode200300480
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
  • Studenten moeten in staat zijn om de belangrijkste gedragswetenschappelijke benaderingen samen te vatten in termen van kenmerken, uitgangspunten en verschillen.
  • Studenten moeten kunnen aangeven op welke wijze algemeen menselijke, culturele en maatschappelijke factoren in samenhang bestudeerd kunnen worden.
  • Studenten moeten gedragswetenschappelijke kennis kunnen gebruiken bij de beschrijving en analyse van concrete (maatschappelijke) verschijnselen.
Inhoud
De vraag die in deze cursus centraal staat is: hoe kunnen we menselijk gedrag (en het innerlijk leven dat daarmee samenhangt) verklaren? Een belangrijk vraagstuk in de Sociale Wetenschappen is die naar de verwevenheid van individu en samenleving. Menselijk gedrag wordt gestuurd door zowel eigen verlangens, behoeften en waarnemingen als door maatschappelijke en culturele processen en condities. Deze verschillende invloeden kunnen tot op zekere hoogte apart bestudeerd worden. Zo zijn psychologische patronen en gegevens onlosmakelijk verbonden met maatschappelijke en culturele condities, maar dat betekent niet dat ze daartoe gereduceerd kunnen worden. Om zinnig over menselijk gedrag en samenleving te kunnen nadenken is kennis nodig over de kenmerken en processen van het menselijk organisme. In deze cursus wordt ingegaan op belangrijke bevindingen en benaderingen uit de gedragswetenschappen. Deze worden besproken aan de hand van een aantal (sociaal-) psychologische vragen en verschijnselen, zoals erfelijkheid en milieu, attributie, conformisme en identiteit.

Uitgangspunt van de cursus is het adaptieve vermogen van mensen. Dit betekent dat de nadruk ligt op het zeer uitgebreide leer-, ervarings- en verwerkingsvermogen, eigen aan de menselijke soort. In de cursus wordt ingegaan op kenmerken en consequenties van dit uitgangspunt. Deze worden uitgewerkt aan de hand van verschillende mensvisies en wetenschappelijke modellen die in de gedragswetenschappen worden gebruikt.

Toetsing van de doelen: 
Op het tentamen wordt het eerste leerdoel getoetst. Er worden kennis- en toepassingsvragen gesteld over het boek. Het tweede leerdoel is gekoppeld aan de hoorcolleges en wordt getoetst met de wekelijkse virtual classroom opdrachten. Zowel het boek als de hoorcolleges gaan over de belangrijkste visies op, en verklaringen van menselijk gedrag. In het boek worden de belangrijkste benaderingen in de psychologie behandeld. In de hoorcolleges wordt ook ingegaan op verschillende mensvisies binnen de gedragswetenschappen en wordt daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan de relatie tussen menselijk handelen en cultuur en erfelijkheids- en omgevingsinvloeden.

In de paper wordt het eerste en derde leerdoel getoetst. Studenten moeten tijdens deze opdracht de verschillende benaderingen die behandeld worden in het boek gebruiken en integreren door ze toe te passen op een concreet maatschappelijk probleem. Ze moeten ingaan op de kernpunten van de benaderingen en deze toepassen en vergelijken in relatie tot hun onderwerp.
 
Academische vaardigheden
Leervaardigheden
Oordeelsvorming
Het verwerven van kennis en inzicht
Het toepassen van inhoudelijke kennis
Communicatievaardigheden (schriftelijke uitdrukking)
 
SluitenHelpPrint
Switch to English