SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300176
200300176
Diagnostiek in de klinische psychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300176
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonL. Gerritsen
E-mailL.Gerritsen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
L. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
L. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
J.C. Koolwijk
Overige cursussen docent
Docent
M.A. Missler
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
TimeslotBD: BD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
1.     is in staat de belangrijkste begrippen, diagnostische instrumenten en relevant onderzoek uit de klinische diagnostiek te   beschrijven
2.     is in staat kritisch te denken over diagnostische uitspraken  en het diagnostisch proces
3.     past de geleerde kennis toe op casuïstiek
4.     benadert het diagnostisch proces vanuit het hypothesetoetsend model
5.     doorloopt het diagnostisch proces min of meer zelfstandig
6.     kan werken met verschillende diagnostische instrumenten
7.     genereert, ordent en integreert gegevens op een academische wijze
8.     onderbouwt keuzes en uitspraken, en maakt gebruik van wetenschappelijke artikelen
9.     volgt de BAPD richtlijnen bij het maken van het verslag
Studenten leren verwijsvragen kritisch te beschouwen, klacht- en probleemanalyses te maken, hypotheses te genereren en te operationaliseren (methodeverantwoording), tests te gebruiken, naar waarde te schatten (betrouwbaarheid en validiteit) en te interpreteren, de verzamelde gegevens te integreren en tot slot hierover mondeling en schriftelijk verslag te leggen. Aan het eind van de cursus dienen studenten in staat te zijn te beargumenteren waarom de voorgestelde werkwijze bij diagnosevorming op dit moment het meest verantwoord is. Ook dienen zij in staat te zijn het doorlopen diagnostisch proces zowel schriftelijk als mondeling op voldoende hoog niveau te kunnen uitleggen. De cursus dient als voorbereiding op het diagnostische werk dat studenten later mogelijk gaan verrichten in de praktijkvelden van de klinische en gezondheidspsychologie, met als eerste de stage tijdens de Masterfase. De cursus is verder verplicht voor het behalen van de basisaantekening diagnostiek van het NIP (=BAPD).

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Doelen 1 t/m 4 worden in het schriftelijk tentamen getoetst (50 %). Er wordt gevraagd naar kennis, maar ook wordt getoetst in hoeverre de student beschikt over een kritische denkwijze en of hij/zij in staat is de kennis toe te passen op casuïstiek.
Doelen 1 t/m 9 worden getoetst in het diagnostisch verslag (50 %). Het gaat hier om de toetsing van de kwaliteit van het gehele diagnostische proces waarbij zowel de klinische als de academische vaardigheden een rol spelen. In het verlengde van het diagnostisch verslag worden doelen 5 t/m 9 getoetst in het mondelinge tentamen over dit verslag, waarbij met name leerdoelen  7 en 8 van belang zijn en er ook individueel zal worden getoetst. De beoordeling van een ander diagnostisch verslag door de student (met name leerdoelen 2, 7, 8 en 9) wordt meegenomen bij de beoordeling van het diagnostisch verslag. Het practicum richt zich vooral op leerdoel 6; in het schriftelijk tentamen kunnen vragen worden gesteld over het practicum.
Inhoud
De psychodiagnostiek in de klinische en gezondheidspsychologie is gericht op het beschrijven en verklaren van psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. In deze cursus ligt de focus op de diagnostiek van volwassenen. Er wordt op zowel theoretisch als praktisch niveau aandacht besteed aan de diverse stadia van het diagnostische proces. Studenten maken kennis met verscheidene typen vraagstellingen in het veld.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
  • MK: Psychopathologie II (or) (200300181)
  • DT: Psychopathologie II (200400293)
  • HC: Psychopathologie II (201400181)
  • MK: Psychopathologie II (201400182)
  • D2/3: Psychopathologie II (SW980003)
Voorkennis
Kennis van de diverse theorieën binnen de persoonlijkheidsleer
Kennis van de psychopathologie en/of psychosomatiek en van het classificatiesysteem DSM-5
Kennis van de testtheorie en besliskunde
Communicatievaardigheden.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Persoonlijkheidsleer (BA1), Perspectieven op de Psychopathologie (BA1), Grondslagen van de psych. Diagnostiek en Testtheorie (BA 2), Communicatietraining (BA 2), Klinische psychologie: Psychopathologie II (BA 2)
Bronnen van zelfstudie
Let op: Tijdens de cursus worden de hoorcolleges gegeven, waarbij uitgegaan wordt van de bovengenoemde veronderstelde voorkennis. Op deze kennis wordt ook getoetst. Aan het eind van de cursus is er een tweede toetsmoment waarin een rapportage geschreven moet worden.
Verplicht materiaal
Diverse
Testmateriaal.
Reader
Artikelen die via de digitale portal van de UBU te verkrijgen zijn.
Boek
Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg. Redactie: Luteijn en Barelds. 4e druk ISBN: 9789024408115 of als e-book: 9789024408122
Aanbevolen materiaal
Boek
American Psychiatric Association (2013). Beknopt overzicht van de criteria van de DSM V: Boom Psychologie. (ISBN 9789089532237).
Boek
Psychodiagnostiek. Een mooi boek dat de valkuilen in de psychodiagnostiek goed beschrijft aan de hand van allerlei voorbeelden
ISBN:9789024430598
Titel:Psychodiagnostiek
Auteur:Cilia Witteman Paul van der Heijden Laurence Claes
Uitgever:de Tijdstroom
Druk:1
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten bereiden per bijeenkomst de bijbehorende literatuur voor. Daarnaast wordt verwacht dat zij tijdens de hoorcolleges een actieve bijdrage leveren aan discussies en besprekingen van casusmateriaal. Naast de hoorcolleges worden thuisopdrachten aangeboden over de te lezen literatuur. De colleges zijn vooral ter illustratie van verbinding academie met de klinische praktijk.

Practicum

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten bereiden per bijeenkomst het bijbehorende testmateriaal voor.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de practica wordt geoefend met de afname en scoring van testmateriaal. Er wordt van de studenten een actieve bijdrage verwacht bij het oefenen van de testafnamen en bij het scoren en interpreteren van de gegevens.

Werkgroep (begeleid en onbegeleid)

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten bereiden per bijeenkomst de bijbehorende literatuur en/of het materiaal voor. Voor sommige bijeenkomsten zoeken studenten relevante literatuur via de digitale catalogus van de bibliotheek.

Bijdrage aan groepswerk
In de werkgroepen wordt geoefend met de stappen van de diagnostische cyclus aan de hand van casusmateriaal, en met verschillende diagnostische instrumenten. Er wordt van de studenten een actieve bijdrage verwacht in het oefenen van de diverse vaardigheden, in het gezamenlijk bespreken van het materiaal en het begeleid verwerken van de diagnostische gegevens. Daarnaast dient men vanuit de opgedane kennis een kritische houding te ontwikkelen bij beslismomenten in het diagnostische proces.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In deze opdracht wordt aan de hand van een casus getoetst in hoeverre de student in staat is in een rapportage een onderbouwde en heldere integratie van de verzamelde gegevens te leveren. Over het verslag wordt tevens een mondeling tentamen afgenomen. Ten slotte wordt meegenomen hoe de student het diagnostisch verslag van een ander groepje heeft beoordeeld.

Deadlines
In de laatste weken (nr 25 en 26) van het blok zal een mondeling over dit verslag plaatsvinden. Deze worden t.z.t. ingepland, dus houd er rekening mee dat het vak wel tot het einde van blok 4 loopt.

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Na de collegereeks is er een schriftelijk tentamen. De opgedane kennis over de theorie en de stand van zaken van onderzoek aangaande diagnostische vraagstellingen en methoden betreffende psychopathologie en psychosomatiek worden getoetst.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English