SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300176
200300176
Diagnostiek in de klinische psychologie
Cursus informatie
Cursuscode200300176
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De student:
1.     is in staat de belangrijkste begrippen, diagnostische instrumenten en relevant onderzoek uit de klinische diagnostiek te   beschrijven
2.     is in staat kritisch te denken over diagnostische uitspraken  en het diagnostisch proces
3.     past de geleerde kennis toe op casu├»stiek
4.     benadert het diagnostisch proces vanuit het hypothesetoetsend model
5.     doorloopt het diagnostisch proces min of meer zelfstandig
6.     kan werken met verschillende diagnostische instrumenten
7.     genereert, ordent en integreert gegevens op een academische wijze
8.     onderbouwt keuzes en uitspraken, en maakt gebruik van wetenschappelijke artikelen
9.     volgt de BAPD richtlijnen bij het maken van het verslag
Studenten leren verwijsvragen kritisch te beschouwen, klacht- en probleemanalyses te maken, hypotheses te genereren en te operationaliseren (methodeverantwoording), tests te gebruiken, naar waarde te schatten (betrouwbaarheid en validiteit) en te interpreteren, de verzamelde gegevens te integreren en tot slot hierover mondeling en schriftelijk verslag te leggen. Aan het eind van de cursus dienen studenten in staat te zijn te beargumenteren waarom de voorgestelde werkwijze bij diagnosevorming op dit moment het meest verantwoord is. Ook dienen zij in staat te zijn het doorlopen diagnostisch proces zowel schriftelijk als mondeling op voldoende hoog niveau te kunnen uitleggen. De cursus dient als voorbereiding op het diagnostische werk dat studenten later mogelijk gaan verrichten in de praktijkvelden van de klinische en gezondheidspsychologie, met als eerste de stage tijdens de Masterfase. De cursus is verder verplicht voor het behalen van de basisaantekening diagnostiek van het NIP (=BAPD).

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Doelen 1 t/m 4 worden in het schriftelijk tentamen getoetst (50 %). Er wordt gevraagd naar kennis, maar ook wordt getoetst in hoeverre de student beschikt over een kritische denkwijze en of hij/zij in staat is de kennis toe te passen op casuïstiek.
Doelen 1 t/m 9 worden getoetst in het diagnostisch verslag (50 %). Het gaat hier om de toetsing van de kwaliteit van het gehele diagnostische proces waarbij zowel de klinische als de academische vaardigheden een rol spelen. In het verlengde van het diagnostisch verslag worden doelen 5 t/m 9 getoetst in het mondelinge tentamen over dit verslag, waarbij met name leerdoelen  7 en 8 van belang zijn en er ook individueel zal worden getoetst. De beoordeling van een ander diagnostisch verslag door de student (met name leerdoelen 2, 7, 8 en 9) wordt meegenomen bij de beoordeling van het diagnostisch verslag. Het practicum richt zich vooral op leerdoel 6; in het schriftelijk tentamen kunnen vragen worden gesteld over het practicum.
Inhoud
De psychodiagnostiek in de klinische en gezondheidspsychologie is gericht op het beschrijven en verklaren van psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. In deze cursus ligt de focus op de diagnostiek van volwassenen. Er wordt op zowel theoretisch als praktisch niveau aandacht besteed aan de diverse stadia van het diagnostische proces. Studenten maken kennis met verscheidene typen vraagstellingen in het veld.
SluitenHelpPrint
Switch to English