SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300156
200300156
Persoonlijkheid en gezondheid
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300156
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoonprof. dr. R. Geenen
Telefoon+31 30 2534916
E-mailr.geenen@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Evers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R. Geenen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. R. Geenen
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUU Bachelor Psychologiestudenten worden sowieso geplaatst evenals studenten die Minor Persoonlijkheid en Relaties volgen
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.

De cursus biedt aan de hand van centrale thema's binnen het vakgebied een verdieping in de persoonlijkheidsleer en een kennismaking met toepassingen van de persoonlijkheidsleer in onderzoek en beroepspraktijk, waarbij het accent ligt op gezondheid. Tijdens het werkgroepen wordt aan de hand van een op onderzoeksvaardigheden gerichte referaatopdracht ervaring opgedaan in wetenschappelijk presenteren, denken en argumenteren en in veldopdrachten staat het leren en oefenen van onderzoeksvaardigheden centraal.
 
Een student dient na afronding van deze cursus:
•         gedetailleerd inzicht te hebben in zeven oriëntaties op persoonlijkheid.
•         zodanig te hebben leren oefenen met de centrale concepten uit deze oriëntaties, dat een basis gelegd wordt voor toepassingen in theorie en praktijk in het bijzonder voor toepassingen in het veld van gezondheid;
•         uit te kunnen leggen op welke specifieke wijzen vanuit de persoonlijkheidsleer verschillen tussen mensen worden onderzocht;
•         uit te kunnen leggen hoe de persoonlijkheidsleer toegepast wordt in de praktijk en te werk gaat bij de praktische oplossing van problemen;
•         kennis uit de persoonlijkheidsleer te hebben toegepast in een referaatopdracht en veldopdrachten, gericht op het leren en oefenen van onderzoeksvaardigheden en andere academische vaardigheden, in het bijzonder denken, presenteren en argumenteren;
•         de relaties van de persoonlijkheidsleer met andere delen van de psychologie te begrijpen in het bijzonder de relaties met gezondheidspsychologie en klinische psychologie;
•         Inzicht te hebben verkregen in wetenschapsfilosofische aspecten van de persoonlijkheidsleer.
 
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen Kennis en inzicht worden getoetst met een schriftelijk tentamen. Academische vaardigheden waaronder onderzoeksvaardigheden worden getoetst in een referaatopdracht met bijbehorend draaiboek voor verantwoording van de geleerde vaardigheden en in veldopdrachten.
Inhoud
Persoonlijkheid verwijst naar verschillen tussen personen, naar wat uniek is aan een persoon,hoe een persoon in de wereld staat en omgaat met andere mensen. De precieze betekenis van de term `persoonlijkheid' wordt echter gekleurd door de oriëntatie van waaruit de persoonlijkheid wordt beschouwd. In de cursus staan zeven oriëntaties centraal: (1) trek- dispositioneel, (2) biologisch, (3) psychodynamisch-motivationeel, (4) conditionering, (5) fenomenologisch-humanistisch (6)  sociaal- cognitief en (7) de gehele persoon (integratie). In de cursus wordt vooral aandacht geschonken aan de `normale' persoonlijkheid met soms een illustratie aan de hand van extreme of afwijkende persoonlijkheden. Klassieke en recente onderzoeksbevindingen en toepassingen zullen worden gebruikt om te illustreren in hoeverre en hoe persoonlijkheid een rol speelt in (zowel geestelijke als lichamelijke) gezondheid.

Onderzoeksvaardigheden
Onderzoeksvaardigheden zijn onderdeel van het programma Major Verplicht. Een belangrijk onderdeel in alle cursussen is het ontwikkelen van vaardigheden in wetenschappelijk denken en onderzoek. Hoewel bij elk vak een andere set van vaardigheden is ondergebracht, zijn deze voor elk vak binnen de psychologie van belang. Binnen de cursus Persoonlijkheid en Gezondheid ligt de nadruk op de academische vaardigheden 1) denken, 2) presenteren en 3) argumenteren en meer specifiek op 1) onderzoeksmethoden die specifiek zijn voor zes oriëntaties van de persoonlijkheidsleer, 2) idiografische en nomothetische assessment methoden en 3) onderzoeken van gedragsverandering.
 
Aspecten van academische vorming
Schriftelijk tentamen 
Vaardigheden in wetenschappelijk denken:
•         kennen, begrijpen en kunnen toepassen van kennis op het gebied van 'Persoonlijkheid en Gezondheid'.

Werkgroepopdrachten
Communicatieve Vaardigheden:
•         Mondeling presenteren van een referaat dat analytisch, boeiend en informatief is en een goede vorm heeft.
•         Een discussie kunnen voorbereiden en voeren.

Reflectieve vaardigheden
•         Persoonlijkheid en toepassingen vanuit de persoonlijkheidsleer academisch kunnen beschouwen.

Professionele vaardigheden
•           Plaatsen van theoretische kennis in toepassingsgebieden van de persoonlijkheidsleer; met name in het veld gezondheid.
​•           Kunnen onderscheiden en toepassen van onderzoeksmethoden die specifiek zijn voor de persoonlijkheidsleer, idiografische en nomothetische assessment en gedragsverandering.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Enige kennis van psychologie en haar onderzoeksmethoden op inleidend niveau.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Eerdere cursussen in het eerste jaar.
Verplicht materiaal
Boek
Mischel, W., Shoda. Y. & Ayduk, O. (2008 of later). Introduction to personality. Toward an integrative science of the person. John Wiley & sons.
ISBN:9781119922766
Werkboek
Het werkboek zal via Blackboard beschikbaar worden gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De colleges zullen aansluiten bij en toevoegen aan de voor het tentamen te bestuderen literatuur. Ze hebben tot doel de stof te structureren, te illustreren en verdiepend uit te werken en om de toepassing van kennis uit de persoonlijkheidsleer in de praktijk van klinisch werk en onderzoek op het gebied van gezondheid te illustreren. De inhoud van de colleges behoort tot de tentamenstof. Het wordt aanbevolen om de literatuur voorafgaand aan het college te bestuderen.

Inzage

Spreekuur

Werkgroep

Algemeen
Inspanningsverplichting: actieve deelname aan de werkgroepen is verplicht. Er is aanwezigheidsplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
In de werkgroepbijeenkomsten worden vaardigheden geoefend, referaten gepresenteerd en vindt een plenaire discussie plaats. De referaatopdracht en discussie, die aansluiten bij oriëntaties op persoonlijkheid, worden in subgroepen voorbereid. Ook worden individueel en in subgroepen veldopdrachten uitgevoerd, waarin diverse academische vaardigheden aansluitend bij persoonlijkheid en gezondheid aan bod komen. De opdrachten kunnen alleen tijdens de cursus worden herkanst.

Bijdrage aan groepswerk
De studenten van de subgroepen die een referaat presenteren krijgen eenzelfde beoordeling voor de voorbereiding en het geven van het referaat tenzij het duidelijk is dat niet iedereen een gelijke bijdrage aan het referaat heeft geleverd.

Toetsen
Werkgroepopdracht
Weging40
Minimum cijfer5

Beoordeling
De werkgroepopdracht bestaat uit referaat- en veldopdrachten. Het referaat sluit aan bij het boek. Met actieve werkvormen vindt kennismaking plaats met prototypische aspecten van oriëntaties op persoonlijkheid. Iedere student houdt een referaat. Het referaat, bijbehorende discussie in de werkgroep en de verslaglegging in een draaiboek zullen worden beoordeeld. Bij de beoordeling van de verplichte veldopdrachten geldt een malus regeling indien opdracht niet op voldoende niveau wordt uitgevoerd.

Deadlines
Voor elke deeltoets moet minimaal een 5 worden behaald, daarnaast moet het eindcijfer van de cursus minimaal 5,5 zijn.

Schriftelijk tentamen
Weging60
Minimum cijfer5

Beoordeling
Met de afsluitende toets worden de opgedane kennis en inzicht uit de opgegeven literatuur en colleges getoetst.

SluitenHelpPrint
Switch to English