SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300155
200300155
Ontwikkelingspsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300155
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. J.H. Oosterwegel
E-mailJ.H.Oosterwegel@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
M. Kluin-Haster
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H. Oosterwegel
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.H. Oosterwegel
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUU Bachelor Psychologiestudenten worden sowieso geplaatst en andere studenten alleen mits er nog plek vrij is.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.
Let op: De opdrachten in deze cursus zijn complementair aan de opdrachten in de cursus MTS2.
 
Deze cursus biedt een verdieping in de ontwikkelingspsychologie en een kennismaking met de toepassing daarvan op een centraal thema binnen het vakgebied.

Leerdoel
Een student dient na de afronding van deze cursus:
 • over een basale kennis van de ontwikkelingspsychologie te beschikken
 • uit te kunnen leggen op welke specifieke wijzen de ontwikkelingspsychologie ontwikkeling theoretisch analyseert en empirisch onderzoekt
 • uit te kunnen leggen hoe de ontwikkelingspsychologie toegepast wordt in de praktijk en te werk gaat bij de praktische oplossing van (ontwikkelings)problemen
 • inzicht te hebben verkregen in de relaties van de ontwikkelingspsychologie met andere delen van de psychologie
 • inzicht te hebben verkregen in de samenhang tussen cultuur en ontwikkeling
 • inzicht te hebben verkregen in de wetenschapsfilosofie van de Ontwikkelingspsychologie
 • inzicht te hebben verkregen in de ethische en praktische aspecten die verbonden zijn aan het verzamelen van gegevens in het veld
 • deze kennis in beginsel weten toe te passen in empirisch onderzoek
 • blijk te kunnen geven van de in deze cursus gehanteerde aspecten van academische vorming, met name de vaardigheden in wetenschappelijk denken en argumenteren.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De deel-opdrachten in deze cursus hebben een formerende functie in de ontwikkeling van bovenstaande inzichten en vaardigheden. De eerder geoefende deelvaardigheden komen samen in een eindopdracht. Door middel van twee deeltentamens wordt getoetst of dit formerende proces geleid heeft tot het gewenste niveau van kennis en inzicht.
Inhoud
De cursus biedt inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van ontwikkelingspsychologische kennis, laat zien hoe die kennis tot stand komt, en hoe deze wordt aangewend om problemen in de ontwikkeling te voorkomen of behandelen. Ontwikkelingspsychologie bestudeert hoe mensen zich ontwikkelen door een samenspel van aanleg en omgeving, welke factoren de ontwikkeling bevorderen, en problemen in de ontwikkeling voorkomen en behandeld kunnen worden. De verdieping in ontwikkelingspsychologie gebeurt in deze cursus aan de hand van drie domeinen: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de biologische ontwikkeling. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling vallen bijvoorbeeld hechting, sociale cognities, en de ontwikkeling van relaties met opvoeders en leeftijdsgenoten. Onder cognitieve ontwikkeling vallen de ontwikkeling van kennis, taal- en denkprocessen, zoals logisch redeneren. Onder biologische ontwikkeling vallen perceptuele en motorische ontwikkeling en puberteit. De ontwikkeling in deze drie domeinen hangt samen en individu en context beïnvloeden elkaar in deze ontwikkeling wederzijds. In deze cursus worden klassieke theorieën en recente bevindingen op elk van deze gebieden toegelicht door experts met internationale reputatie. In de opdrachten oefen je zelf de toepassing van deze informatie in onderzoek en praktijk.

Onderzoeksvaardigheden
Het practicum onderzoeksvaardigheden  is onderdeel van het programma Major Verplicht. Een belangrijk onderdeel in deze cursussen is het ontwikkelen van vaardigheden in wetenschappelijk denken en onderzoek. Hoewel bij elk vak een andere set van vaardigheden is ondergebracht, zijn deze natuurlijk voor elk vak binnen de psychologie van belang. Binnen de cursus Ontwikkelingspsychologie ligt de nadruk op a) het verzamelen van gegevens in het veld en een ethische beroepshouding in deze, b) het synthetiseren en reflecteren op gegevens uit de literatuur en het veld, en c) het schrijven van de inleiding en discussie van een onderzoeksverslag.


Aspecten van academische vorming
Schriftelijk tentamen
Vaardigheden in wetenschappelijk denken
 • Bestuderen en analyseren van informatie
Werkgroepopdracht
Communicatieve Vaardigheden
 • Presenteren van bevindingen
 • Wetenschappelijk schrijven
 • Omgaan met proefpersonen
Organisatorische Vaardigheden
 • Plannen
 • Samenwerken
Professionele vaardigheden
 • Toepassing van de verworven theorie op een voorbeeld uit de ontwikkelingspsychologische beroepspraktijk
 • Zelf-reflectie
 Vaardigheden in wetenschappelijk denken    
 • Synthetiseren en structureren van informatie
 • Argumenteren
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Kennis van de psychologie en haar onderzoeksmethoden op inleidend niveau.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen Hersenen en gedrag, Hersenen en cognitie, Sociale psychologie, het Onderzoekspracticum en MTS1
Bronnen van zelfstudie
Inleidende teksten op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en haar methodologie, zoals (bij voorkeur) Leman, P., Parke, R. D., Gauvin, M., & Bremner, A. (2012). Developmental Psychology. UK: McGraw-Hill
Verplicht materiaal
Boek
Leman, P., Parke, R.D., Gauvin, M. & Bremner, A.. Development Psychology (2e druk). UK: McGraw-Hill.
Werkboek
Werkboek Ontwikkelingspsychologie. Dit werkboek zal via Blackboard beschikbaar worden gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De colleges zullen aansluiten bij en toevoegen aan de voor het tentamen te bestuderen literatuur. Zij hebben tot doel de hoofd- en bijzaken in deze literatuur te onderscheiden en de stof te verlevendigen en structureren. Adequate inbedding van de cursusopdracht in deze stof verhoogt de kwaliteit van de opdracht.

Voorbereiding bijeenkomsten
De inhoud van de hoorcolleges behoort tot de tentamenstof. Het verdient aanbeveling de bij een college opgegeven literatuur van te voren te bestuderen.

Inzage

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
De werkgroepen dienen ter verwerking van de stof en ondersteuning van de opdracht. In de werkgroepen zullen deel-opdrachten uitgevoerd moeten worden die thuis zijn voorbereid. De deelopdrachten dragen bij tot het eindproduct (een onderzoeksverslag). De opdrachten kunnen alleen tijdens de cursus worden herkanst.
Inspanningsverplichting: voorbereiding van en actieve deelname aan de werkgroepen is verplicht. Er is een aanwezigheidsplicht en de opdrachten dienen op tijd ingeleverd te worden.

Toetsen
Werkgroepopdracht
Weging40
Minimum cijfer5

Beoordeling
In de opdracht komen toepassingen van de ontwikkelingspsychologie in het wetenschappelijk onderzoek en de klinische beroepspraktijk samen. De opdracht is ontwikkeld in overleg met de coördinatoren van de parallelcursus M&TS2 en complementair aan de opdrachten in die cursus. Het verdient aanbeveling, informatie uit beide cursussen te gebruiken.Vermogen om verworven kennis toe te passen zal beoordeeld worden in de vorm van een presentaties en een paper.

Deadlines
Voor elke deeltoets moet minimaal een 5.0 worden behaald, daarnaast moet het eindcijfer van de cursus minimaal een 5,5 zijn.

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer5

Beoordeling
Met de toets wordt de kennis uit de opgegeven literatuur, de hoorcolleges en werkgroepen getoetst.

Schriftelijk tentamen 2
Weging30
Minimum cijfer5

Beoordeling
Met de toets wordt de kennis uit de opgegeven literatuur, de hoorcolleges en werkgroepen getoetst.

SluitenHelpPrint
Switch to English