SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300135
200300135
Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300135
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. M.C.M. Appels
Telefoon+31 30 2531594
E-mailM.C.M.Appels@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.C.M. Appels
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
Docent(en) van de opleiding (GW)
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingI.v.m. de numerus fixus is inschrijven voor deze cursus alleen mogelijk voor psychologiestudenten van de UU.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoelen
 • Een globaal overzicht kunnen geven van de belangrijkste biologische, psychologische en sociale benaderingen met betrekking tot de psychopathologie.
 • Een overzicht kunnen geven van de mogelijke oorzaken en behandelingen van de verschillende soorten psychopathologie.
 • Het kunnen herkennen van een psychisch ziektebeeld.
 • Het kunnen toepassen van de theoretische kennis op een praktijkcasus.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen

De bovenstaande vier leerdoelen worden respectievelijk op onderstaande wijze getoetst.

 • Met behulp van de MC vragen wordt de kennis getoetst wat betreft de biologische, psychologische en sociale benaderingen met betrekking tot de psychopathologie. Van studenten wordt verwacht dat ze hierbij tevens inzicht hebben in historische veranderingen en in methodologie (binnen de psychopathologie).
 • Zowel in de MC vragen als in de open vragen opdracht wordt kennis getoetst over oorzaken en behandelingen van de verschillende soorten psychopathologie.
 • Studenten moeten tijdens een in de cursus vertoonde film een patiĆ«nt observeren. Vervolgens geven zij in de openvragen opdracht aan van welk psychisch ziektebeeld sprake is . Daarnaast bestaat een aantal MC vragen uit een korte casus. Studenten moeten vervolgens een keuze uit vier mogelijkheden maken en aangeven van welke stoornis mogelijk sprake is.
 • Zowel in de openvragen opdracht als in het MC tentamen wordt getoetst of men de theorie kan toepassen op de praktijk.  
Inhoud

Inhoud

Algemeen uitgangspunt van de cursus is een integratief diathese-stress model, waarin psychopathologische verschijnselen worden opgevat als het product van biologische, psychologische en sociale factoren. Een aantal veel voorkomende vormen van psychopathologie, zoals de psychotische, angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, wordt belicht. Er is daarbij aandacht voor onderzoek naar het voorkomen, het ontstaan en de instandhouding van deze stoornissen vanuit het biologische, sociale en psychologische perspectief. In verschillende colleges zal een ervaringsdeskundige komen vertellen wat de impact is van een psychische stoornis op het leven.

In de cursus wordt in een tweetal colleges ook ingegaan op psychische problematiek op de werkvloer, zoals burnout, werkverslaving en het post-traumatisch stress syndroom (PTSS). Deze twee colleges worden verzorgd door een of meerdere docenten van de Afdeling Sociale en Organisatiepsychologie (SOP).

Aspecten van academische vorming

Basisvaardigheden

 • Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands

Communicatieve vaardigheden

 • Het schrijven van een goed beargumenteerde opdracht bij een praktijkcasus

Vaardigheden in academisch denken:

 • Bestuderen en analyseren van informatie
 • Synthetiseren en structureren van informatie
 • Plaatsen van de leerstof in intercultureel perspectief
 • Reflecteren op de leerstof in ethisch perspectief

Beroepsspecifieke vaardigheden

 • Het uitvoeren van de opdracht bij een praktijkcasus
Ingangseisen
Voorkennis
Persoonlijkheidsleer en Biologische Grondslagen van het Gedrag
Verplicht materiaal
Boek
Barlow, D.H. & Durand, V.M. (2012). Abnormal Psychology - An Integrative Approach. Belmont, CA: Wadsworth / Cengage Learning (6th edition). ISBN-13: 978-1-111-34520-4. ISBN 978-0-495-50532-7
Literatuur
Zie blackboard voor de literatuur m.b.t. de cursusinformatie over de Sociale en Organisatiepsychologie.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
College (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Verwacht wordt dat de voorgeschreven literatuur van te voren bestudeerd is en dat men actief deelneemt aan de discussies tijdens de colleges.

Gastcollege (Verplicht)

Algemeen
Zie het werkboek op Blackboard voor meer informatie. Voor het gastcollege wordt geen aparte literatuur gebruikt. De stof die wordt behandeld tijdens het gastcollege wordt echter wel getentamineerd tijdens het multiple choice tentamen.

Inzage

Opdracht over een casus (Verplicht)

Bijdrage aan groepswerk
De opdracht dient op tijd ingeleverd te worden. De opdracht wordt in tweetallen gemaakt.

Toetsen
Multiple choice tentamen
Weging80
Minimum cijfer5

Beoordeling
In de afsluitende toets wordt de opgedane kennis uit de literatuur en de collegestof getoetst. Ook wordt de stof getentamineerd die aan de orde is gekomen tijdens het gastcollege.

Deadlines
Voor elke deeltoets moet minimaal een 5 worden behaald, daarnaast moet het eindcijfer van de cursus minimaal een 5,5 zijn.

Praktijkcasus
Weging20
Minimum cijfer5

Beoordeling
Tijdens de cursus dient er een opdracht n.a.v. een praktijkcasus te worden gemaakt, een onvoldoende (= minder dan een 5) kan men nog tijdens de cursus herkansen.

SluitenHelpPrint
Switch to English