SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300085
200300085
Behandeling en interventie gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300085
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondrs. M.E. Monch
Telefoon9721
E-mailm.e.monch@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
R.M. Albers, MSc
Overige cursussen docent
Docent
M.T. de Beer
Overige cursussen docent
Docent
D. Kluijtmans
Overige cursussen docent
Docent
T. Kramer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.E. Monch
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • het verwerven van basale kennis over en inzicht in een verscheidenheid aan behandel- en interventievormen voor opvoedings- en ontwikkelingsproblemen;
  • het kunnen integreren van wetenschappelijke theorieën en modellen met betrekking tot opvoeding en ontwikkeling bij het indiceren van behandeling en interventies voor specifieke problemen in de opvoeding en/of ontwikkeling van jeugdigen en hun ouders;
  • het kritisch kunnen evalueren van wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van behandeling en interventies (RCT’s en meta-analyses);
  • het kunnen herkennen en duiden van ethische aspecten in de behandeling en interventies van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Met het schriftelijk tentamen wordt kennis getoetst, afkomstig van hoorcolleges en literatuur. Ook dienen studenten in het schriftelijk tentamen blijk te geven van het kunnen integreren van wetenschappelijke theorieën en modellen rondom behandeling en interventies. Hiertoe wordt volgens de taxonomie van vragen gebruik gemaakt van kennis-, begrips-, toepas-, en denkvragen. In de schriftelijke groepsopdracht wordt een beroep gedaan op het kunnen toepassen van opgedane kennis rondom behandeling en interventies. Hierbij speelt het kritisch kunnen evalueren van wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van interventies een rol. Bij dit alles dienen studenten ethische aspecten in ogenschouw te nemen.
Inhoud
Orthopedagogiek is een handelingsgerichte wetenschap en vraagt van de orthopedagoog om op basis van wetenschappelijke inzichten behandelplannen te ontwikkelen die aansluiten bij hulpvragen van opvoeders en jeugdigen. In deze cursus wordt verder gegaan, daar waar de diagnostiek is opgehouden. Er wordt gestart vanuit de indicatieanalyse om vervolgens door middel van het toepassen van de therapeutische cyclus op een professioneel verantwoorde wijze een gedragstherapeutisch proces te doorlopen, waarbij de student zelf het onderwerp is. In de hoorcollegereeks en in de literatuur zal aandacht worden besteed aan theoretische grondslagen van behandeling en interventies, de werkzame bestanddelen van behandelingen, wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit. Verder zal met name worden ingezoomd op de evidence-based theoretische stroming van cognitief-gedragstherapeutische principes.  
Binnen de werkcolleges wordt de therapeutische cyclus aan de hand van een gedragstherapeutisch proces doorlopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van (eigen) casuïstiek. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in een groepsopdracht. Studenten leren hierbij het principe van evidence-based werken. Ook zullen studenten oefenen met het voorbereiden en uitvoeren van een groepstraining.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van psychopathologie, ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problemen en leerproblemen bij kinderen, adolescenten en mensen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Kennis van de opvoedingscontext en de sociale omgeving waarin ontwikkeling plaatsvindt. Kennis van diagnostiek.
Bronnen van zelfstudie
Wordt nader bekend gemaakt.
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt.
Artikelen
Wordt nader bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de bijeenkomsten dienen de studenten de opgegeven literatuur te bestuderen en de eventueel daarbij behorende opdrachten te maken. Ook werken zij aan ter voorbereiding op de bijeenkomsten in groepjes aan de schriftelijke groepsopdracht. Voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten wordt verder aandacht besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van een groepstraining, waarbij de studenten tevens participeren als deelnemer (in de rol van ouder en kind)

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan het groepswerk verwacht. Dit betreft zowel de bijdrage tijdens de werkcolleges als de bijdrage aan de uitvoering van de schriftelijke groepsopdracht. Studenten doorlopen het gedragstherapeutisch proces, waarvan zij zelf onderwerp zijn. Daarbij simuleren studenten tijdens de werkcolleges een groepstraining.

Toetsen
Digitale toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Theoretische kennis in de vorm van een tentamen.

Deadlines
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het voorbereiden en uitvoeren van een groepstraining wordt beoordeeld als wel of niet voldaan. De groepsopdracht (doorlopen gedragstherapeutisch proces) wordt beoordeeld met een cijfer. De thuisopdrachten rondom de schriftelijke groepsopdracht en de literatuurbespreking worden beoordeeld als wel of niet voldaan. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Deadlines
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English