SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300037
200300037
Bachelorproject CA: het opzetten van een kwalitatief onderzoek
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300037
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
ContactpersoonSecretariaat CA
Telefoon+31 30 2532111
E-mailcasecr@fss.uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Glebbeek
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
Secretariaat CA
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Leerdoelen:
  • Studenten kunnen aan het eind van de cursus  een onderzoekbare probleemstelling, deelvragen en onderzoeksvragen formuleren, die zijn ingebed in sociaalwetenschappelijke theorievorming.
  • Studenten zijn aan het eind van de cursus in staat om  relevante wetenschappelijke literatuur en andersoortige informatie te verwerken in een samenhangende literatuurstudie.
  • Studenten kunnen een veldwerkplan maken, bestaande uit: een centrale vraagstelling, deelvragen en onderzoekspopulatie, de onderzoeksmethoden en technieken, de wijze van dataverwerking, en de veldwerkplanning.
  • Studenten zijn in staat aan het eind van de cursus een probleemstelling te operationaliseren indeelvragen, onderzoeksvragen,interviewvragen, topiclijsten, observatielijsten en enquêtes.
  • Studenten kunnen samenwerken als team in een projectgroep.
Inhoud

Het Bachelorproject CA bestaat uit vier onderdelen:
1.      Het opzetten van een kwalitatief onderzoek (blok 2, 200300037).
2.      Dataverzameling & dataverwerking 1 (blok 3, 201200002).
3.      Dataverzameling & dataverwerking 2 (blok 3, 201200003), optioneel maar verplicht voor studenten die naar het buitenland gaan).
4.      Bachelor thesis (blok 4, 200400267).
Deze cursus is het eerste onderdeel van het Bachelor project CA.
In het opzetten van een kwalitatief onderzoek schrijven studenten in tweetallen (een projectgroep) een onderzoeksvoorstel voor een kwalitatief onderzoek. Het onderzoekvoorstel valt uiteen in twee delen:
1.      Literatuurstudie: studenten doen een literatuurstudie en schrijven in het eerste deel van het onderzoeksvoorstel een theoretisch raamwerk dat de basis vormt voor de formulering van een probleemstelling. In het onderzoeksvoorstel is ook een paragraaf gewijd aan de empirische context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. (leerdoel 1,2 en 5)
2.      Veldwerkplan: de probleemstelling wordt in het tweede deel van het onderzoeksvoorstel geoperationaliseerd in deel- en onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen worden uitgewerkt in interviewvragen of topiclijsten. Het veldwerkplan behandelt en verantwoordt tevens de methoden van onderzoek, de onderzoekspopulatie, de onderzoekslocatie en de wijze van dataverwerking. Tot slot wordt een planning van en een begroting voor het veldwerk uitgewerkt. (leerdoel 1, 3, 4 en 5).
De verantwoordelijkheid voor het vormen van een projectgroep en het bepalen van een onderzoeksonderwerp ligt bij de studenten. Voor aanvang van de cursus dient de projectgroep door middel van een inventarisatieformulier het onderzoeksonderwerp en de veldwerklocatie voor te leggen aan de coördinator van de cursus en dient de projectgroep aan te tonen voldoende thematische kennis over het onderwerp te bezitten. Mocht dit inventarisatieformulier niet ingeleverd zijn voor de aanvang van de cursus, dan heeft de coördinator het recht de student de toegang tot de cursus te ontzetten. Binnen een projectgroep neemt iedere student een deelaspect van het onderzoek voor zijn of haar rekening, waarbij in het ene geval sprake is van complementaire en in het andere geval van comparatieve aspecten.
De onderzoekslocaties van het bachelor project bevinden zich in Guatemala, Europa en Nederland.  Het onderzoek in Guatemala is een begeleid onderzoek, waarbij de opleiding bemiddelt in het volgen van een intensieve cursus Spaans in Guatemala en kan bemiddelen in het vinden van een onderzoekslocatie en gastgezin. Onderzoek binnen Spaanstalig Latijns Amerika vindt in principe plaats in Guatemala. Voor onderzoek in een ander Spaanstalig land in Latijns Amerika of een land elders in de wereld wordt alleen toestemming gegeven indien studenten:
•        Blijk geven van een goed inzicht in de relevantie en de (veilige) onderzoekbaarheid van het gekozen thema en onderzoekspopulatie;
•        Aantoonbaar beschikken over een adequaat en (voldoende breed en functioneel) netwerk met betrekking tot het thema, de onderzoek locatie en de onderzoekspopulatie;
•        Een aantoonbaar niveau van Spaanse taalvaardigheid of andere relevante taalvaardheid hebben op het niveau van TV2 aangevuld met actieve spreekvaardigheid.

Toelatingsvoorwaarden
Studenten die naar Guatemala willen, moeten de cursus Español para antropología (SP1V17005) bij de Faculteit Geesteswetenschappen met een goed of voldoende afgerond hebben.
Studenten Liberal Arts met hoofdrichting Culturele Antropologie worden tot het bachelorproject toegelaten.
Toelatingsvoorwaarden 1:
Studenten CA, ASW en Sociologie moeten de volgende vakken afronden willen zij toegelaten worden tot deze cursus:
1.      MV: Culturele Antropologie 1: inleiding in CA (201100014) en
2.      MV: Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie (201100020) en
3.      MV: Cultural Anthropology  3: globalization and sociocultural complexity (201100013) en
4.      MV: Culturele Antropologie 4: geschiedenis en theorie van de antropologie (201500017) en
5.      MV: MTS1: Methoden, Technieken en Statistiek 1 voor ASW, CA en SOC (201100022) en
6.      MV: MTS2: Methoden, Technieken en Statistiek 2 voor CA (201100028) en
7.      MV: Kwalitatieve Onderzoeksmethoden (201500510).

Toelatingsvoorwaarden 2:
Daarnaast geldt dat 75 ECTS afgerond moet zijn met bij voorkeur de majorkeuzecursussen CA of cursussen gevolgd in de profileringsruimte.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Verplicht materiaal
Boek
Boeije, H.R., Analysis in Qualitative Research; London: Sage, 2010 ISBN 9781847870070.
Boek
Voor studenten in het Guatemala project: Fischer, E.F. & C. Hendrikson, Tecpán Guatemala; A Modern Maya Town in Global and Local Context. Boulder: Westview Press., 2003. ISBN 0-1833-3722-4.
Boek
Oost, H. & A. Markenhof. Een onderzoek voorbereiden. Baarn: Uitgevers, 2002. ISBN: 9055743763
Werkvormen
Coachgroep

Algemeen
Er zijn groepsbijeenkomsten ter bespreking van de verschillende opdrachten. In de bijeenkomsten geven projectgroepen peerfeedback op elkaars uitgewerkte opdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
De projectgroep zoekt naar literatuur, maakt de wekelijkse opdrachten en levert die op tijd in. Van studenten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten van de groep, door het lezen van teksten en het formuleren van peer feedback.

Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges geven toelichting op de verschillende onderdelen van de onderzoeksopzet en bereiden voor op de veldwerkfase.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Eindresultaat bestaat uit 2 deeltoetsen: de literatuurstudie (30%) en de onderzoeksopzet worden in tweetallen geschreven waarbij specifieke onderdelen individueel geschreven worden. de literatuurstudie en de onderzoeksopzet worden individueel beoordeeld. (Zie cursushandleiding op Blackboard).

Aspecten van academische vorming
Voorbereiden / opzetten van onderzoek

SluitenHelpPrint
Switch to English