SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300019
200300019
Etniciteit en nationalisme
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300019
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
Contactpersoondr. ir. Y. van der Pijl
Telefoon+31 30 2534588
E-maily.vanderpijl@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. Y. van der Pijl
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. Y. van der Pijl
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  1. Het verdiepen van kennis van en inzicht in de belangrijkste theoretische benaderingen, concepten en auteurs op het gebied van etniciteit en nationalisme.
  2. Het leren duiden van wetenschappelijke en maatschappelijke problematiek en debatten omtrent verwante begrippen zoals culturele, etnische-, religieuze en (trans)nationale identificatie.
Inhoud
Het debat over etniciteit en nationalisme neemt een centrale plaats in in de hedendaagse culturele antropologie en sociale theorie. Er is vrijwel geen gemeenschap op aarde die niet wordt geconfronteerd met processen van mondialisering en daarmee met een van de resultaten hiervan: de cultureel plurale of multiculturele samenleving. Met name de relatie tussen natiestaat, met zijn democratisch ideaal van burgerschap, en identificatie, die veelal gericht is op cultureel-, etnisch- en/of religieus onderscheid, kent een enorme belangstelling en niet zelden grillige actualiteit. Vragen als `wie ben ik?', `waar kom ik vandaan?' en `waar behoor ik toe?' zijn niet eenduidig te beantwoorden en we zien mensen handelen en worstelen met meerdere, verschillende identiteiten. De meerduidige identiteit van (groepen) actoren kan strategisch ingezet worden en diverse symbolische doelen dienen, maar ook verwarrend of stigmatiserend werken. Het vraagt niet zelden specifieke sturing en beleid, teneinde enige maatschappelijke cohesie te waarborgen. En meer nog vraagt het een kritische analyse van (de geschiedenis van) kolonialisme en ras in onze samenleving. Deze cursus wil inzicht geven in de complexiteit van de meerduidige identiteit, waarbij met name etnische, religieuze en (trans)nationale identificaties alsmede de relatie tot ras- of rasdenken onderwerp van studie zijn. Daar de thematiek een wereldwijd karakter heeft, richt de cursus zich op theoretische benaderingen en maatschappelijke uitingsvormen, in plaats van een duidelijk afgebakende geografische of regionale invalshoek. De concepten etniciteit, nationalisme en bovengenoemde identificaties worden aan de hand van recente wetenschappelijke en maatschappelijke debatten belicht, waarbij ook de wording van begrippen en benaderingen alsmede de rol van de antropoloog als onderzoek(st)er en eventuele `maker/maakster' van sociale werkelijkheden besproken wordt.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen
Met het tentamen (60% van het totaalcijfer) wordt kennis van de belangrijkste theoretische benaderingen, concepten en auteurs op het gebied van etniciteit en nationalisme getoetst (leerdoelen 1), tevens wordt de kennis van en analytische verbinding met verwante begrippen in het studiegebied getoetst (leerdoelen 1) alsmede de toepassing hiervan op actuele vraagstukken (leerdoelen 1 en 2).
 
In het paper (een academisch essay, 40% van het totaalcijfer) staat het toepassen van de verworven kennis centraal bij het formuleren van een academisch betoog dat een actueel maatschappelijk vraagstuk analyseert en duidt op basis van overtuigende argumenten die ondersteund worden door conceptuele kennis van de cursusliteratuur (leerdoel 1 en 2).
 
Naast deze formele toetsmomenten verdiepen studenten hun kennis van een toonaangevend werk op het gebied van nationalisme door close reading, het formuleren van vragen, het presenteren, bespreken in groepsvorm van een standaardwerk (leerdoelen 1 en 2); deze wordt niet individueel beoordeeld maar is onderdeel van de inspanningsverplichting binnen de cursus.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Aanbevolen: Kennis op het gebied van multiculturaliteit, mondialisering, transnationalisme en identiteit.
Voorkennis kan worden opgedaan met
In onder meer: Cultural Anthropology 3: History and Theory in Anthropology (201800017) en Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam (201500014)
Verplicht materiaal
Boek
Wekker, Gloria. 2016. White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race. Durham: Duke University Press, 226 pp.
Boek
Guadeloupe, Francio. 2021. Black Man in the Netherlands: An Afro-Antillean Anthropology. Jackson: University Press of Mississippi. ONDER VOORBEHOUD.
Boek
Anderson, Benedict. 2016. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism [New Edition (Paperback)]. London: Verso Books, 240 pp.
Literatuur
Eventuele artikels en aanvullend materiaal worden via Blackboard tijdig bekend gemaakt. Artikels zullen full text beschikbaar zijn of anderszins beschikbaar worden gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Er staat een cursushandleiding op Blackboard waarin staat aangegeven wat voor elke bijeenkomst moet wordenvoorbereid. Zie verder 'aspecten academische vorming'.

Werkcollege

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
In de cursushandleiding op Blackboard staat aangegeven wat voor elke bijeenkomst moet worden voorbereid.

Bijdrage aan groepswerk
Groepsdiscussies, presenteren, duiden en bekritiseren van de literatuur, close reading.

Toetsen
Digitale toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Paper
Weging40
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English