SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DESB11002
DESB11002
Wetenschap in maatschappelijke context
Cursus informatie
CursuscodeDESB11002
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
In deze cursus reflecteert de student op de positie van de wetenschap(per) binnen de maatschappij. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:
Hoe onwankelbaar is de status van de wetenschap? Hoe gefundeerd is het gezag van de wetenschap? Is een ethische of morele controle van de wetenschap mogelijk en effectief? Hoe verhouden (fundamentele en toegepaste)  wetenschap en maatschappij zich tot elkaar? Welke spanning bestaat er tussen de vrijheid die ‘de wetenschap’ voor zichzelf opeist, en de behoefte aan sturing die van ‘de maatschappij’ uitgaat. Hoe gaat wetenschap om met overheidsbeleid en de manier van communicatie en meningsvorming  in onze (democratische) samenleving?
Inhoud
Wetenschap is natuurlijk niet weg te denken uit onze huidige maatschappij. Levert wetenschap ons immers geen standaard voor waarheid en objectiviteit, op basis waarvan we allerlei rationele afwegingen kunnen maken op het maatschappelijke vlak? Ook is het evident dat ons dagelijks leven al sterk beïnvloed is, of zelfs bepaald wordt, door technologische toepassingen. Elke dag weer stellen we ons de vraag: “Welke nieuwe mogelijkheden biedt wetenschap om de (condities voor) mens, de wereld en de samenleving te veranderen?”. Door de hooggespannen verwachtingen die we zo inmiddels van de wetenschap koesteren, wordt de wetenschap(sbeoefening) zelf geconfronteerd met veel vragen. Zij staat bloot aan politieke en economische beïnvloeding. Er kan zelfs sprake zijn van sturing van de wetenschap die van ‘de maatschappij’ uitgaat, mede aangewakkerd door maatschappelijke problemen die dringend om oplossingen vragen. Er kunnen allerlei ethische kwesties spelen bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek of bij de mogelijke toepassing van wetenschappelijke resultaten. Hoe gaan we in de wetenschap met dit alles om? Welke status geniet de wetenschap en hoeveel gezag wordt er (terecht of onterecht?) aan toegekend? Wat betekent dit voor de houding van de wetenschapper, bijvoorbeeld met betrekking tot wetenschappelijke integriteit of verantwoordelijkheid in het publieke domein (zoals bijdragen in de media)? Moet wetenschap zich enkel en alleen laten leiden door maatschappelijke vragen? Hoeveel geld moet er (eventueel?) besteed worden aan puur fundamenteel onderzoek dat niet direct bruikbaar is in toepassingen binnen de maatschappij? Hoe kunnen universiteiten in hun opleidingen adequaat aandacht besteden aan ontwikkelingen in de maatschappij? Met dit soort vragen gaan we ons bezighouden, geïnspireerd door lezingen, en door de uitvoering van een concreet interdisciplinair onderzoeksproject in kleine, qua disciplinaire achtergrond gemêleerde groepen. Het geschreven resultaat van dit onderzoeksproject dient te voldoen aan de standaard die in het relevante gebied wordt toegepast voor een wetenschappelijke publicatie.

Aantal deelnemers
Deze cursus staat open voor inschrijving voor bachelorstudenten die deelnemen aan een honoursprogramma van de Universiteit Utrecht. Er is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd; plaatsing is op volgorde van aanmelding tot de maximum capaciteit bereikt is.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English