SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC2V15003
TC2V15003
Basiscursus Media Onderzoek
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC2V15003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
ContactpersoonA.W. Badenoch
E-mailA.W.Badenoch@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
A.W. Badenoch
Overige cursussen docent
Docent
H.B. Surma
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten leren belangrijke theorieën en methodes op het gebied van onderzoek naar media, cultuur en samenleving  kritisch te evalueren en doen praktische ervaring op met het analyseren van media-teksten/media-uitingen. Studenten leren om inhoudelijk commentaar en feedback op werkstukken te geven. Ze verwerven de competentie om binnen het vakgebied een probleemstelling en een daar uit voortkomend onderzoeksvoorstel te ontwikkelen en te presenteren. De cursus bereidt studenten voor op de kernpakketten in de hoofdrichtingen Film &TV; Nieuwe Media Digitale cultuur, Gender Studies, en (in geval van keuze voor kernpakket Dans & Theater of Creative Cities) voor de hoofdrichting Kunst, Cultuur, Geschiedenis.

Deze basiscursus mediaonderzoek draagt bij aan:
1. specialistische kennis, waaronder de belangrijkste thema’s en debatten en kennis van digitale onderzoeksmethodes, van het onderzoek naar media, cultuur en samenleving
2. kennis van de theoretische en methodologische grondslagen van het onderzoek naar media, cultuur en samenleving;
3. het vermogen op academisch niveau te denken, te handelen en mondeling en schriftelijk te communiceren;
5. het vermogen een wetenschappelijke probleemstelling te ontwikkelen;
6. kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om geesteswetenschappelijke kennis kritisch te beschouwen;
7. het vermogen de gangbare wetenschappelijke begrippen en methoden van het onderzoek naar media, cultuur en samenleving te hanteren;
8. het vermogen om het resultaat van eigen onderzoek weer te geven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die bijdraagt aan de beantwoording van een onderzoeksvraag of de oplossing van een probleem
Inhoud
De opkomst van nieuwe media (zoals film, radio, televisie, internet) leidde tot nieuwe vormen van sociale interactie, communicatie en cultuur. Opkomst van nieuwe media heeft het begrip van ruimte en tijd veranderd; oude tradities afgeschaft en nieuwe gewoontes gevormd, de publieke sfeer en de privésfeer opnieuw gedefinieerd en nieuwe vormen van informatie, cultuur, kunst en amusement doen ontstaan. Media bepalen het sociale kader voor socialisatie en zelfervaring.
De student verwerft via hoorcolleges, leesstof en (als mogelijk) een bezoek aan een media-archief of andere mediainstelling kennis van en inzicht in concepten, theorieën en benaderingen van de relatie tussen media, cultuur en samenleving (zoals: media en identiteit en mondialisering, media-effecten en het actieve publiek, representatie, politieke economie van de media, mediatechnologie als culturele vorm). Een TCS- of LAS-student verwerft voldoende kennis en vaardigheden op gebied van onderzoek op gebied van media, cultuur en samenleving  (gebruikelijke methodes, theoretische benaderingen, relevante apparaten en instellingen – een excursie naar Beeld en Geluid -, belangrijkste onderzoeksgebieden en conventies m.b.t. stijl en annotatie)  om deel te nemen aan kernpakketten bij de opleidingen binnen Media en Cultuur, de hoofdrichtingen Film- en Televisiewetenschappen;  Nieuwe Media & Digitale Cultuur ; Gender & Postcolonial Studies; Kunst, Cultuur en Geschiedenis, Theater, Muziek en Dans in interdisciplinair perspectief.
De cursus bouwt voort op het academische vaardigheden onderwijsonderwijs op gebied van lezen, samenvatten, presenteren en schrijven voor TCS-studenten in de Thematisch Oriënterende Cursussen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Studenten moeten hebben kennisgemaakt met academische vaardigheden op gebied van lezen, literatuur verzamelen en schrijven en presenteren
Voorkennis kan worden opgedaan met
Thematisch Orënterende Cursussen van TCS, Schrijfacademie van LAS
Bronnen van zelfstudie
Long, P. & Wall, T. Media Studies. Texts, Production and Context. London; Thompson, J. B. The Media and Modernity, Cambridge 1995; Van Zoonen, E.A. Media, cultuur en burgerschap, Amsterdam 1999; J. Gripsrud, Understanding Media Culture, London 2002; bronnen op de media and communications studies site: http://www.aber.ac.uk/media/Functions/mcs.html
Verplicht materiaal
Boek
Long, P. & Wall, T. Media Studies. Texts, Production and Context. London + Reader + Handleiding Academische Vaardigheden TFTV
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Verdiepend lezen van literatuur uit reader/studieboek; maken van opdrachten; zelfstandig bestuderen van teksten om vakkennis te vergroten.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve inbreng in het groepswerk en bijdrage aan de discussie; het geven van een presentatie; feedback op het werk van medestudenten; vermogen tot samenwerken.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student is geslaagd wanneer het gemiddelde van alle deeltoetsen voldoende is (hoger dan 5,5), én wanneer voor de schriftelijke eindopdracht een voldoende, d.w.z. hoger dan 5,5, behaald is.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages

Verslag
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Beheersing van de aan de orde gestelde stof; vaardigheid om theorieën methodisch weloverwogen toe te passen; competentie om een probleemstelling en een onderzoeksvoorstel binnen het vakgebied te ontwikkelen; vaardigheid om inhoudelijk commentaar en feedback op werkstukken van medestudenten te geven; kwaliteit van schriftelijke opdrachten; schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Deadlines
Toets 1: week 7; Toets 2: week 9

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk

SluitenHelpPrint
Switch to English