SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC2V11004
TC2V11004
Basiscursus letterkundig onderzoek
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC2V11004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. S.B. Vitse
E-mailS.B.Vitse@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.B. Vitse
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.B. Vitse
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVoor studenten TCS en LAS gelden de ingangseisen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Training van onderzoeksvaardigheden voor letterkundig onderzoek: het leren toepassen van relevante theoretische benaderingen; verder aanleren van bibliografische vaardigheden (zoeken en noteren); leren een letterkundig (deel)onderzoek op te zetten, uit te voeren en er verslag van te doen in een wetenschappelijk werkstuk (nota). Een student beschikt na afronding  over voldoende kennis en vaardigheden op gebied van letterkundig onderzoek  (gebruikelijke methodes, theoretische benaderingen ('scholen'), relevante apparaten en instellingen, belangrijkste onderzoeksgebieden en conventies m.b.t. stijl en annotatie)  om deel te nemen aan cursussen op niveau 3 op dit vakgebied binnen de gekozen hoofdrichting. Deze basiscursus letterkundig onderzoek draagt bij aan:
1. Specialistische kennis van de literatuurwetenschap, waaronder kennis van digitale onderzoeksmethodes.;
2. Kennis van de theoretische en methodologische grondslagen van en thema’s en debatten binnen literatuurwetenschap;
3. Het vermogen op academisch niveau te denken, te handelen en mondeling en schriftelijk te communiceren;
4. Het vermogen een wetenschappelijke probleemstelling te ontwikkelen; 
5. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om geesteswetenschappelijke kennis kritisch te beschouwen;
6. Het vermogen de gangbare wetenschappelijke begrippen en methoden van de literatuurwetenschap te hanteren;
7. Het vermogen om het resultaat van eigen onderzoek weer te geven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die bijdraagt aan de beantwoording van een onderzoeksvraag of de oplossing van een probleem;
Inhoud
In deze cursus worden enkele toonaangevende methoden in het letterkundig onderzoek toegelicht, toegepast en gesitueerd in een breed kader van geesteswetenschappelijk onderzoek. Je leert welke methodologische, analytische en interpretatieve benaderingen in de literatuurwetenschap zijn ontwikkeld en welke onderzoeksvaardigheden noodzakelijk zijn voor wetenschappelijk letterkundig onderzoek. Daarnaast pas je die benaderingen toe op een primaire casus en oefen je met de aangereikte onderzoeksvaardigheden. Aan de hand van een centrale tekstcasus, een aantal hoofdstukken uit Het leven van teksten (Brillenburg Wurth &Rigney) en andere relevante achtergrondstudies, leer je diverse benaderingswijzen van literatuur kennen.
Theoretische reflectie op die benaderingen vindt vooral plaats in de hoorcolleges.
Praktische oefeningen daarbij komen in de werkcolleges aan de orde. Bibliografisch zoeken, het samenstellen van een bibliografie 'volgens de regels' en het wetenschappelijk schrijven krijgen afzonderlijk aandacht in wekelijkse oefenopdrachten en vervolgens gezamenlijk in de eindnota.
Een verplichte bibliotheekinstructie voor gevorderden, inclusief kennismaking met een gangbaar geautomatiseerd bibliografisch programma, maakt deel uit van de cursus. 
Deze cursus bereidt studenten voor op de kernpakketten in de volgende TCS-hoofdrichtingen:
- Moderne letterkunde,
- Postcolonial and gender studies,
- Middeleeuwen en Renaissance studies,
- Klassieke talen en culturen
- Talen voor educatie.

De cursus bouwt voort op het academische vaardigheden onderwijsonderwijs op gebied van lezen, samenvatten, presenteren en schrijven voor TCS-studenten in de Thematisch Oriënterende Cursussen
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Studenten moeten hebben kennis gemaakt met academische vaardigheden op het gebied van lezen, literatuur en schrijven en presenteren.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Thematisch Orënterende Cursussen van TCS, Schrijfacademie van LAS
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:25,00
Boek
Brillenburg Wurt, Rigney (red.), Het leven van teksten. Amsterdam, AUP, 2006, of een latere uitgave.
Kosten materiaal:35,55
Boek
Primaire literatuur wordt nog opgegeven
Kosten materiaal:15,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Verplichte aanwezigheid met actieve deelname, o.a. blijkend uit discussiebijdragen.

Voorbereiding bijeenkomsten
14 uur per week voorbereiding: huiswerk voor de colleges, individuele opdrachten (toetsen).

Bijdrage aan groepswerk
Groepswerk vooral tijdens werkcolleges en incidenteel ter voorbereiding op de werkcolleges.

Toetsen
Nota
Weging50
Minimum cijfer5,5

Opdracht(en)
Weging10
Minimum cijfer-

Take-hometentamen
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inhoudelijke kwaliteit, originaliteit en zorgvuldige annotatie, spelling, stijl.
De student is geslaagd wanneer het gemiddelde van alle deeltoetsen voldoende is (hoger dan 5,5), én wanneer voor de schriftelijke eindopdracht een voldoende, d.w.z. hoger dan 5,5 behaald is.

Deadlines
Nota: Voorlaatste onderwijsweek van het blok.
Take home: zesde onderwijsweek van het blok.
Opdracht: zie studiehandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English