SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1OIS
INFOB1OIS
Ontwerpen van interactieve systemen
Cursus informatie
CursuscodeINFOB1OIS
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

In deze leer je interactieve systemen te ontwerpen vanuit het perspectief van de gebruiker. De cursus besteedt expliciet aandacht aan de relatie tussen mens, activiteiten, context en technologie, en speciaal aan de wijze waarop een goede interactie tussen mens en systeem ontwor­pen kan worden. Het belangrijkste uitgangspunt is hierbij: you are not the user.

Deze cursus is een verplicht onderdeel in de opleiding Informatiekunde.

Voor studenten Informatica en Gametechnologie is het een discipline-keuzecursus.
tudenten van andere opleidingen kunnen de cursus in hun profileringsruimte kiezen en zijn van harte welkom.

Na afloop van deze cursus ben je in staat om:

 1. te beschrijven wat Human Centred Design inhoudt
 2. principes en methoden van Human Centred Design uit te leggen en toe te passen
 3. menselijke eigenschappen te benoemen die van belang zijn voor de interactie met devices, apps, websites, services, games en andere interactieve systemen
 4. voorbeelden te geven van human-factors problemen in interactieve systemen, ze te verklaren en mogelijke oplossingen voor te stellen
 5. een ontwerpopdracht te analyseren, relevante informatie te verzamelen en requirements op te stellen
 6. een beargu­menteerd ontwerp van een interactief system te vervaardigen en het te demon­streren met behulp van lo-fi en hi-fi prototypes
 7. het ontwerp en de prototypes op passende wijze te evalueren
 8. in groepsverband samen te werken, verslag te doen van het ontwerpproces en te reflecteren op je eigen rol in het proces.
Leerdoelen 1-6 worden schriftelijk getoetst; leerdoelen 2 en 5-8 worden getoetst in het praktische werk van de cursus.
 
Toetsing
De beoordeling is voor 50% gebaseerd op schriftelijke toetsing en voor 50% op de praktische werk. Het cijfer voor zowel de toetsing als het praktische werk dient tenminste een 5,50 te zijn om een voldoende voor het gehele vak te krijgen.

1. Schriftelijke toetsing:
 • Op twee momenten tijdens deze cursus zal er tijdens het hoorcollege een zogenaamde "bonustoets" van 10 minuten worden afgenomen, bestaande uit meerkeuzevragen over de tot dan toe behandelde stof. Met elk van deze twee tests kan maximaal één bonuspunt behaald worden, dat bovenop het tentamencijfer komt.
 • Schriftelijk tentamen over de gehele leerstof (boek, collegestof, eventuele artikelen). Dit is een gesloten-boektentamen.
2. Het praktische werk omvat:
 • twee inleidende opdrachten (eerste is Go/Nogo, 2e is 10% van het cijfer);
 • een project dat twee rapporten (elk 30% van het cijfer) en een prototype (30% van het cijfer) oplevert.
Niet inleveren van een van deze opdrachten betekent dat je niet aan de inspanningseisen voor het vak voldoet, dus automatisch gezakt bent.
Dit geldt in het bijzonder voor de eerste inleidende opdracht, die op maandag 14 februari 2022 dient te worden ingeleverd.


Ingangseisen
Er zijn geen formele ingangseisen voor deze cursus. Wel wordt er van je verwacht dat je:
 • in staat bent een interactief prototype te bouwen met behulp van eenvoudige webtechnologie (op het niveau van de cursus Informatieuitwisseling) of met behulp van een prototyping-tool
 • in staat bent professioneel te schrijven op het niveau van de cursus Mens, Maatschappij en ICT. Bij de beoordeling van rapportages worden opbouw, argumentatie, referenties, stijl, spelling, consistentie en verzorging expliciet meegewogen
 • bereid bent om je te verdiepen in de menselijke kant van ontwerpprocessen.

 
Inhoud
De meeste systemen, websites en apps worden gebouwd met een heel duidelijke functionaliteit voor ogen, die in r
Niet, of te laat, nadenken over de interactie tussen mens en systeem kan potentieel mooie, nuttige en waarde­volle producten in de praktijk totaal onbruikbaar maken. En als mensen voor een essentiële dienst afhankelijk zijn van een slecht ontworpen app of website, kan de frustratie torenhoog oplopen. Human-centred design is een methode voor het ontwerpen van interactieve systemen waarbij de mens, zijn/haar doelen, vermogens, wensen, gevoelens en waarden op de eerste plaats staan, en de technologie hierop wordt afgestemd.

Human-centred design begint bij kennis van de motorische, cognitieve, perceptuele, affectieve en sociale eigenschappen van de mens.
De mens heeft doelen en verricht taken om de doelen te realiseren. Hoe kunnen doelen en taken door goed passende technologie worden ondersteund? Human-centred design besteedt veel aandacht aan de analyse van het menselijke probleem (understanding), het voorstellen van mogelijke oplossingen (envisioning), het maken van verschillende soorten ontwerpen (conceptual, physical and interaction design) en het continu testen van ideeën (evaluation).
Voor elk van deze vier hoofdactiviteiten bestaan concrete technieken die je in deze cursus leert kennen, zoals requirementsanalyse, modelleren, prototyping en verschillende evaluatie­metho­den met specialisten en gebruikers.
Met behulp van deze technieken ga je in een team van ongeveer 5 studenten een interactieve applicatie ontwerpen voor een externe opdrachtgever. Je ontwerp bestaat uit een schriftelijk rapport en een interactief prototype dat je op de eindpresentatie aan de opdrachtgever demonstreert.

Disclaimer:
Deze cursus focust op het ontwerptraject dat vooraf gaat aan het feitelijke implementeren van een systeem.
De cursus gaat dus niet over de technologie voor het bouwen van interactieve systemen. Implementatie is relatief onbelangrijk en blijft beperkt tot het maken van een eenvoudig interactief prototype.

Werkvorm

 • Hoorcollege, 2 x 2 uur per week
 • Werkcollege 1 x 2 uur per week, en 3 bijeenkomsten met de opdrachtgever. Aanwezigheid tijdens het werkcollege is verplicht. Het werkcollege omvat twee inleidende opdrachten en een project voor een externe opdrachtgever. De werkcolleges dienen o.a. als wekelijkse samenwerkings- en overlegmomenten voor de projectgroepen. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor de opdrachtgever, waarbij het gehele team verplicht aanwezig is. Deze presentatie vindt plaats in de week van 11 april 2022.
Studiemateriaal
 • David Benyon. "Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design". Pearson, 2017 (4e ed). ISBN13: 9781292155517. Dit boek is verkrijgbaar via de webshop van Sticky: studystore.nl/sticky
 • Enkele verplichte artikelen worden later bekend gemaakt.
SluitenHelpPrint
Switch to English