SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1IUW
INFOB1IUW
Informatie-uitwisseling
Cursus informatie
CursuscodeINFOB1IUW
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Het verkrijgen van inzicht in de basisbegrippen, -modellen en -processen die een rol spelen in de informatieuitwisseling tussen menselijke systemen en computersystemen. 

Vaardigheden: webdesign, toepassing basisprincipes van communicatie, opstellen requirements op basis van literatuur en empirisch onderzoek, schrijven van adviesrapport

Toetsvorm
Practicumopdrachten,, tussentoets en eindtoets.
 
Eeindcijfer = 0.5*tentamencijfer + 0.5*practicumcijfer

Tentamencijfer = (0.6*tussentoets + 0.4*eindtoets)/2
Practicumcijfer = 0.25*opdracht_webskills + 0.75*opdracht_trust
Zowel het practicumcijfer als het tentamencijfer moeten een voldoende zijn (dus beide >=5.5)

Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Inhoud
In deze cursus wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen.
Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie. Mensen communiceren onderling al dan niet via computersystemen – denk aan een alledaags gesprek en het gebruik van social media. Maar mensen communiceren ook via gebruikersinterfaces met computers – we spreken dan over mens-computer interactie. En tot slot communiceren computers ook onderling in netwerken van verschillende computersystemen.
In de cursus zullen we deze verschillende vormen van informatieuitwisseling bestuderen en ingaan op de overeenkomsten en verschillen.

Specifieke onderwerpen: communicatienetwerken en -protocollen, gelaagdheid van communicatie, beveiliging, multimedia en -modaliteit, representatievormen en -technieken, verbale en non-verbale communicatie, afstemming, argumentatie, samenwerking, World Wide Web, usability, e-commerce, trust. 

Notabene:
Dit vak vervangt het vroegere vak Webdesign. Ouderejaars Informatiekunde die eerder het vak Webdesign deden mogen Informatie-uitwisseling eventueel in hun profileringsruimte opvoeren, maar niet als ze ook al Computerarchitectuur&Netwerken en/of Cognitie&Communicatie behaald hebben.. De cursus Informatie-uiwisseling heeft namelijk overlap met WD en met NW en met CC.  
Studenten Informatica mogen dit vak niet opvoeren als ze ook het vak Webtechnologie doen. Bekijk ook de OER voor de exacte regelingen.
SluitenHelpPrint
Switch to English