SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-5004
GEO3-5004
Duurzaamheid als Wereldbeeld; over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-5004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sustainable Development;
Contactpersoonprof. dr. ir. M.G. Rietkerk
E-mailm.g.rietkerk@uu.nl
Docenten
Docent
L. Bello Cartagena
Overige cursussen docent
Docent
Docenten onderwijsinstituut SD
Overige cursussen docent
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. ir. M.G. Rietkerk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. ir. M.G. Rietkerk
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotE: E (MA- t/m VR-avond)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.sg.uu.nl
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 08:00 t/m 28-11-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 24-01-2022 08:00 t/m 25-01-2022 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
De cursus 'Duurzaamheid als wereldbeeld' zet studenten aan tot interdisciplinair en reflectief denken en handelen bij het oplossen van complexe vraagstukken en het bijdragen aan duurzaamheid. Na afloop van de cursus is de student in staat om:
  1. een beschrijving te geven van de kenmerken van een belangrijk duurzaamheidsvraagstuk en het interdisciplinaire karakter van dit vraagstuk;
  2. de oorzaken en gevolgen van dit vraagstuk weer te geven;
  3. samen te werken met andere wetenschappelijke disciplines bij duurzaamheidsvraagstukken;
  4. de rol van het eigen vakgebied, de persoonlijke waardeoriëntatie en eigen bijdrage met betrekking tot duurzaamheid weer te geven;
  5. te reflecteren op het eigen wereldbeeld en over hoe zelf bijgedragen kan worden aan een duurzamer wereld.
Inhoud
In de cursus staan de begrippen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling centraal. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen opraken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.
 
De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik vonden hun eerste substantiële toepassing in de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet fundamenteel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

De meest gebruikte definitie van duurzame ontwikkeling is die van de VN-commissie Brundtland (1987):
 
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
 
De notie van “duurzame ontwikkeling” heeft haar wortels in de 1972 Stockholm conferentie van de Verenigde Naties over mens en milieu. Het concept werd voor het eerst duidelijk verwoord in 1980 in de World Conservation Strategy (http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/WCS-004.pdf) van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). Deze strategie benadrukte dat wereldwijd natuurbehoud niet haalbaar is zonder ook iets te doen aan de armoede van een groot deel van de wereldbevolking en legde de grote verbanden tussen natuurbehoud, sociale aspecten en economische ontwikkeling en voorzag dat de toekomst van de mensheid op het spel kan komen te staan als de milieu, sociale en economische aspecten niet in hun onderlinge samenhang worden geadresseerd.

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een synergie tussen ecologische, economische en sociale belangen. Gestreefd wordt naar ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen.
 
Duurzame ontwikkeling heeft zich ontwikkeld tot een holistisch concept waarbij het niet alleen gaat om milieu, maar om ecologische, maatschappelijke en economische factoren die onze kwaliteit van leven bepalen. Concrete vraagstukken gaan over onder andere het klimaat, energievoorziening, grondstofgebruik, voedselvoorziening en mensenrechten. De in 2015 door de Verenigde Naties gevormde Sustainable Development Goals (SDGs) weerspiegelen de holistische benadering. De SDGs zijn te raadplegen op: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.
 
Op al deze terreinen blijkt het in de praktijk moeilijk om tot oplossingen te komen. Problemen spelen vaak op zowel mondiaal als regionaal niveau en er zijn vele actoren betrokken. Duurzaamheidsvraagstukken bestaan uit meerdere problemen die vanuit verschillende invalshoeken zijn te benaderen. Zo is klimaatverandering een natuurwetenschappelijk vraagstuk, maar gaat het ook om sturing vanuit politiek en maatschappij en niet in de laatste plaats om een ethisch vraagstuk. Een interdisciplinaire benadering is nodig om tot oplossingen te kunnen komen.

Studenten zullen middels een groepspaper zelf een interdisciplinaire analyse van een duurzaamheidsvraagstuk maken om van hieruit oplossingen aan te dragen voor dat specifieke vraagstuk.
 
De lezingenreeks van Studium Generale is ieder jaar georganiseerd rond een specifiek thema binnen het overkoepelende thema duurzaamheid. Studenten reflecteren op de thematiek uit de lezingen door het schrijven van korte verslagen en een essay.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
    • Global Sustainability Science
  • Minimaal 60 ECTS in de Bachelor behaald
Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar de student moet in staat zijn zich te verdiepen en enigszins gevorderd zijn in de eigen discipline.
Verplicht materiaal
Literatuur
Babette Porcelijn. 2016. De verborgen impact; alles voor een eco-positief leven.
Internet pagina's
De gevolgde lezingen zullen beschikbaar zijn via website van Studium Generale: www.sg.uu.nl
Literatuur
Overige literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt en zal op Blackboard verschijnen.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit:
Het bijwonen van een lezingenreeks;
Het schrijven van reflectieverslagen over de lezingen;
Het schrijven van een groepsopdr. (wetensch. analyse) over een specifiek duurzaamheidsvraagstuk;
Het schrijven van een individ. essay over hoe jij als academicus bijdraagt aan duurzaamheid of duurzame ontwikkeling.

Voor alle bijeenkomsten van de cursus geldt een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid leidt tot puntenaftrek en boven een bepaalde drempel tot uitsluiting van de cursus.

Voorbereiding bijeenkomsten
Zonder actieve deelname en inspanning is de cursus niet te halen. De cursus vergt veel zelfstudie, wat door studenten vaak onderschat wordt.

Toetsen
Eindtoets
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toetsing vindt plaats op basis van de reflectieverslagen, het groepsverslag en het essay. Naast dat een gemiddelde van 5.50 nodig is om voor de cursus te slagen, dient voor het individuele essay minimaal een 5,5 gehaald te worden.

Aspecten van academische vorming
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Discussieren, debatteren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband

SluitenHelpPrint
Switch to English