SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLEMV16001
TLEMV16001
Masterscriptie Talenonderwijs en communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLEMV16001
Studiepunten (ECTS)20 - 25
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeMaster thesis
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen;
Contactpersoondr. M. Bril
E-mailm.bril@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
D. Abitzsch
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Baauw
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.H. van den Bergh
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Bril
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Bril
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (02-09-2020 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingStudenten Duits, Engels, Frans en Spaans schrijven de scriptie in de doeltaal, gelet op de taalspecifieke eisen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 02-07-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De scriptie is een MA-onderzoeksproeve op een educatief onderwerp gerelateerd aan vakgebied X in taal Y, waarbij de student een succesvolle koppeling tussen theorie en onderwijspraktijk maakt en daarmee een bijdrage levert aan de wetenschappelijke discussie over de educatie van vakgebied X.
De student is in staat om wetenschappelijke vakinhoudelijke en vakdidactische theorieën kritisch te lezen. De student kan uit deze literatuur een vraagstelling afleiden die relevant is voor de taalonderwijspraktijk, en deze vervolgens op basis van onderzoek beantwoorden. Ook de omgekeerde weg is mogelijk: vanuit een praktijkrelevante vraag inventariseert de student relevante literatuur, om te komen tot een onderbouwde en goed ingebedde onderzoeksvraag.
Het onderzoek kan beschrijvend, vergelijkend, evaluerend, verklarend en/of ontwerpend van aard zijn. De student kan de verzamelde gegevens kwalitatief en/of kwantitatief analyseren en hiervan verslag doen op academisch niveau, in de taal van studie.
Inhoud
De scriptie geeft inzicht in de relatie tussen wetenschappelijke vakinhoudelijke en vakdidactische theorieën aan de ene kant en aspecten van de taalonderwijspraktijk aan de andere. In alle domeinen van taalonderwijs zijn scripties mogelijk: taalvaardigheid, taalontwikkeling, taalbewustzijn, taalbeschouwing, literaire competentie (literaire ontwikkeling, literaire begrippen, literatuurgeschiedenis, literaire canon), interculturele competentie, interactie in de klas, enz. In alle gevallen geldt dat de relevantie van het onderzoek voor de onderwijspraktijk wordt verantwoord. Afhankelijk van de reikwijdte kan dit op verschillende curriculumniveaus: leeractiviteit, les, leerlijn, onderwijsprogramma, onderwijsbeleid. Focus van onderzoek kan zijn de leerling, de docent of het les- of toetsmateriaal, en het onderzoek kan zich zowel richten op het leerproces als op het leerresultaat. Het onderzoek richt zich op het voortgezet onderwijs, maar in overleg is ook onderzoek mogelijk naar taal in het basis-, beroeps- of hoger onderwijs, volwasseneneducatie of publieksvoorlichting.

De volgende cursussen gelden als ingangseis:
GSTDID1       Didactiek 1
GSTMS1        Masterstage 1
TLEMV16003    Gst-Literatuuronderwijs
TLEMV16004    Gst-Taalverwerving
TLEMV16005    Gst-Taalonderwijs
TLEMV19006    Gst-Talencurriculum


Uitbreiding naar 25 ec is in overleg mogelijk op de volgende manieren:
·          Relevante theoretische verdieping en/of uitbreiding van vragen, onderzoeksmethodes of omvang van de dataset
·          Substantiële ontwikkeling en validering van educatieve materialen of toetsinstrumenten
·          Substantiële praktijkimplementatie plus evaluatie
·          Stage buiten de eigen lespraktijk, ten behoeve van de verkenning of beantwoording van de onderzoeksvraag en/of de implementatie van de resultaten
In alle gevallen wordt in het onderzoeksplan vastgelegd of en op welke onderdelen een uitbreiding plaatsvindt, en waaraan deze uitbreiding zal voldoen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
- Alle taaloverstijgende cursussen (20 EC) en minimaal 10 EC taalspecifieke cursussen van het vakinhoudelijke deel.
-Profesional in Praktijk 1a en 1b
Vakdidactiek 1
Pedagogiek 1
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
In overleg, afhankelijk van nadere invulling van het scriptieonderwerp
Werkvormen
Individueel

Algemeen
In het afstudeerproject wordt de student individueel begeleid. De specifieke begeleiding vindt plaats in overleg, en is (mede) afhankelijk van de fase van het onderzoek; op sommige momenten zal de begeleiding intensiever zijn dan op andere momenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student is zorgvuldig in alle stappen van het doen van onderzoek, en houdt zich aan de met de begeleider gemaakte afspraken.

Bijdrage aan groepswerk
n.v.t.

Toetsen
Masterscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In hoeverre: de vraagstelling is ingebed in wetenschappelijke vakinhoudelijke en/of vakdidactische theorieën en hoe deze in de scriptie zijn weergegeven; het onderzoek adequaat is opgezet en uitgevoerd; analyses adequaat zijn en passen bij gegevens en bij vraagstelling; conclusies valide zijn en worden teruggekoppeld aan gebruikte theorie(ën); relevante implicaties voor de onderwijspraktijk worden aangegeven en onderbouwd. Ook wordt structuur van betoog, taalgebruik en bronnengebruik beoordeeld.

Deadlines
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een plan, dat is goedgekeurd door begeleider en 2e beoordelaar. Dit plan omvat ten minste een beknopte beschrijving van:
aanleiding probleemstelling en beoogde praktijkrelevantie;korte schets van het beoogde theoretische kade/onderzoeksvragen uitgewerkt in hoofd- en deelvragen en eventuele hypothesen/plan van aanpak (onderzoeksmethode);beschikbare bronnen, beschikbare of nog te ontwikkelen materialen en instrumenten/tijdplanning;voorlopige bibliografie

Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English