SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MC2V18001
MC2V18001
Gender, etniciteit en cultuurkritiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeMC2V18001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonM Trakilovic, MA
Telefoon+31633308010
E-mailm.trakilovic@uu.nl
Docenten
Docent
L.M.A. Autar
Overige cursussen docent
Docent
L. Hettinga, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M Trakilovic, MA
Overige cursussen docent
Docent
M Trakilovic, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2020 t/m 30-10-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-08-2020 09:00 t/m 18-08-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus heeft de student:
1. kennis verworven van concepten uit gender en postcolonial studies in de geesteswetenschappen ten behoeve van cultuurkritiek;
2. gevoeligheid ontwikkeld voor seksistische, heteronormatieve, racistische, transfobe en Eurocentrische in- en uitsluitingsmechanismen binnen media-, kunst- en cultuur uitingen;
3. inzicht verkregen in en de gender- en etniciteit specifieke aspecten van kennisproductie binnen de geesteswetenschappen;
4. geoefend in het stellen van relevante cultuurkritische vragen middels het verzorgen van groepspresentaties, korte geschreven reflectie-opdrachten en een eindpaper.

Aan het eind van de cursus kan de student:
5. academische cultuurkritische teksten schrijven.


 
Inhoud
Deze interdisciplinaire cursus traint studenten in cultuurkritiek om vanzelfsprekende machtsverhoudingen in media, kunst, cultuur en wetenschap onvanzelfsprekend te maken. Studenten krijgen theoretische gereedschappen aangereikt om zich bewust te worden van hoe gender (oftewel seksuele verschillen), etniciteit, ras maar ook sociale klasse en religiositeit de productie, consumptie en de interpretatie van bijvoorbeeld communicatie, literatuur, film, taal, (kunst)geschiedenis, games en sociale media vormen.
De nadruk zal steeds liggen op de wijze waarop representaties nooit neutraal zijn maar altijd gedeeltelijk en partijdig zijn en samenhangen met processen van in- en uitsluiting. Voortbouwend op feministische en postkoloniale theorie leren studenten te analyseren hoe media- en cultuuruitingen gevormd worden door seksistische, racistische, heteronormatieve, transfobe en Eurocentrische normen. In de cursus kijken we kritisch naar de manier waarop individuen en groepen (bijvoorbeeld mannen, vrouwen, en seksuele, etnische en religieuze minderheden) worden gerepresenteerd. Er wordt stilgestaan bij de vraag hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt en hoe wetenschap bijdraagt aan hiërarchische machtsverhoudingen. Uiteenlopende kernfiguren die strijden voor gelijkheid en rechtvaardigheid vormen de rode draad van de cursus, zoals Simone de Beauvoir, Maria Magdelena, Sarah Baartman, Lara Croft, Malala, Madonna, Phoolan Devi en William Stoner. In de cursus wordt gewerkt met een recent herziene versie van het speciaal voor deze cursus ontwikkelde tekstboek “Handboek Gender Studies in Media, Kunst en Cultuur,” samengesteld door Rosemarie Buikema en Liedeke Plate (Coutinho, 2015). Auteurs die hoofdstukken hebben bijgedragen aan het handboek verzorgen gastcolleges in deze cursus.
 
Het vak staat open voor studenten van alle UU bachelor opleidingen, en biedt een introductie tot de vakgebieden Gender Studies en Postcolonial Studies en met name het onderzoek dat verricht wordt binnen het UU Graduate Gender Programme. De cursus biedt een inleiding op de minoren Gender Studies en Postcolonial Studies (die openstaan voor alle UU studenten) en de hoofdrichting Gender en Postcolonial (onderdeel van de bachelor Taal- en Cultuurstudies, ook toegankelijk voor de bachelor Liberal Arts & Sciences). Deze leerlijnen sluiten aan op de master Gender Studies en onderzoeksmaster Gender Studies (research).   
 
Deze cursus is tevens toegankelijk voor alle studenten van de Bachelor Media en cultuur en Muziekwetenschap. Studenten van de Bachelor Media en cultuur kunnen na het volgen van de minor Gender Studies en/of Postcolonial Studies ook het Onderzoeksseminar Gender en Postcolonial Studies volgen om hun bachelor eindwerkstuk te schrijven binnen de cursus Eindwerkstuk Gender en Postcolonial Studies.  
 
In het collegejaar 2020-2021 worden de hoorcolleges van deze cursus verzorgd in het Engels. Werkgroepen worden in het Nederlands aangeboden.
 
Aanvullende informatie
Deze cursus wordt online aangeboden. Let op: toetsing kan op locatie plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie over de cursus vanaf augustus regelmatig op Blackboard.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Heuristische basisvaardigheden op het gebied van de geesteswetenschappen (bibliotheekinstructie). Basisvaardigheden op het gebied van academisch schrijven (heldere probleemstelling, argumenteren, annotatiesystemen). Basiskennis van digitale communicatie.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal (lezen, spreken en schrijven) is vereist.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen Gender, Ethnicity and Cultural Critique (MC2V19001, blok 1) en Introduction to Gender Studies (VR2V14002, blok 3) zijn equivalent aan deze cursus.
Verplicht materiaal
Literatuur
Buikema en Plate (red.), Handboek Genderstudies in Media, Kunst en Cultuur, Uitgeverij Coutinho: Bussum, 2015
Kosten materiaal:45,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Hoorcolleges (in het Engels) zijn gericht op kennisoverdracht en toelichting op de gelezen teksten. De werkcolleges (in het Nederlands) zijn bedoeld om de studenten actief zelf te laten werken met de behandelde stof. Ze leren onder andere mondeling te presenteren, schriftelijk te argumenteren, een academisch essay op te zetten en relevante vragen over de stof te stellen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de opgegeven teksten, voorbereiden van vragen over de teksten, uitvoeren van opdrachten en het actief deelnemen in de discussies.

Bijdrage aan groepswerk
Actief deelnemen aan de discussie, voorbereiden van een groepspresentatie en het geven van feedback aan elkaar.

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de hoorcollege- en leesstof, het leggen van verbanden tussen onderdelen van de stof, het maken van goede argumenten over de stof, vermogen om hierover schriftelijk en mondeling te rapporteren.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English