SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC2V16002
TC2V16002
Basiscursus onderzoek geschiedenis
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC2V16002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. F.F. Sterkenburgh
E-mailF.F.Sterkenburgh@uu.nl
Docenten
Docent
T. Goudriaan, LLM
Overige cursussen docent
Docent
Y. van Hoef
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.F. Sterkenburgh
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.F. Sterkenburgh
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingalleen toegankelijk voor studenten die een TCS-hoofdrichting gaan volgen
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inleiding in de geschiedwetenschap als een multidsiciplinair vakgebied.
Deze basiscursus historisch onderzoek draagt bij aan:
-  specialistische kennis van historisch onderzoek -  kennis van de theoretische en methodologische grondslagen van degeschiedwetenschap;
-  het vermogen op academisch niveau te denken, te handelen en mondeling en schriftelijk te communiceren;
-  het vermogen een wetenschappelijke probleemstelling te ontwikkelen’
-  het vermogen tot het formuleren van wetenschappelijke kritiek op het werk van vakgenoten;
-  de analytische en redeneervaardigheden die nodig zijn om historisch-wetenschappelijke kennis kritisch te beschouwen;
-  het vermogen de gangbare wetenschappelijke begrippen en methoden, waaronder digitale onderzoeksmethodes,
van  de geschiedwetenschappen te hanteren;
-  het vermogen om het resultaat van eigen onderzoek weer te geven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die bijdraagt aan de beantwoording van een onderzoeksvraag of de oplossing van een probleem.

Een TCS- of LAS-student beschikt na afronding  over voldoende kennis en vaardigheden op gebied van historisch onderzoek  (gebruikelijke methodes, theoretische benaderingen ('scholen'), relevante apparaten en instellingen, belangrijkste onderzoeksgebieden en conventies m.b.t. stijl en annotatie) om deel te nemen aan cursussen op niveau 3 van de opleiding Geschiedenis binnen TCS-hoofdrichtingen
 
 
Inhoud
Dit vak is een eerste introductie tot de geschiedwetenschap en geeft de studenten tegelijk de kans om verschillende historische hoofdrichtingen te leren kennen.
De cursus heeft twee aspecten: aan de ene kant maken studenten kennis met de theoretische fundamenten van de historische wetenschap en aan de andere kant met de praktijk van onderzoek en schrijven zoals historici dat doen. Een bezoek aan een archief maakt deel uit van de cursus.
Daartoe zijn er twee werkvormen.
In het theoretische deel staan de deelnemers in enkele hoorcolleges en aan de hand van het handboek stil bij de belangrijkste kenmerken van een wetenschappelijke, professionele omgang met de geschiedenis.
Aan bod komen onder meer het verschil tussen wetenschappelijke en populaire benadering van het verleden en het onderscheid tussen historische ‘feiten’ enerzijds en interpretaties anderzijds. Het gaat om geschiedfilosofie (vragen als: waarom houden mensen zich eigenlijk bezig met het verleden?) en om historiografie (vragen als: welke tradities zijn er binnen het geschiedenisvak door de jaren gegroeid?). Ook wordt de positie van geschiedenis binnen de geesteswetenschappen en de verhouding tot sociale wetenschappen ter discussie gesteld.
In het praktijkdeel gaan de studenten zelf aan de slag. Ze zetten zelfstandig een klein historisch onderzoek op, waarvoor ze onder meer enkele primaire bronnen analyseren. Dat onderzoek resulteert in een kort paper. In werkcolleges en met behulp van de OnderzoekSgids Geschiedenis (http://ong.wp.hum.uu.nl), worden de studenten stap voor stap naar dat eindresultaat geleid. In peer review-bijeenkomsten waar ze elkaars werk bespreken ervaren zij ten slotte de essentiële rol van kritiek binnen het vak.
Deze cursus bereidt studenten voor op de kernpakketten in de volgende TCS-hoofdrichtingen: Kunst, Cultuur en Geschiedenis; Middeleeuwen en Renaissance studies; Klassieke talen en culturen; Filosofie, Politiek en Maatschappij. De cursus bouwt voort op het academische vaardigheden onderwijsonderwijs op gebied van lezen, samenvatten, presenteren en schrijven voor TCS-studenten in de Thematisch Oriënterende Cursussen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Studenten moeten hebben kennis gemaakt met academische vaardigheden op het gebied van lezen, literatuur en schrijven en presenteren.
Studenten worden geacht in staat te zijn tot het lezen van wetenschappelijke teksten in ieder geval het Engels en Duits of een andere moderne taal.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Thematisch Orënterende Cursussen van TCS, Schrijfacademie van LAS
Verplicht materiaal
Boek
John Tosh, The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of history (sixth revised edition; Abington and New York 2015)
Aanbevolen materiaal
Boek
Onderzoekgids Geschiedenis: http://ong.wp.hum.uu.nl
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Intensief gebruik van de bibliotheek (digitaal en fysiek), schrijven van werkstukken, bestuderen van de Onderzoekgids Geschiedenis, bestuderen teksten uit de reader en op Blackboard en becommentariëren van het schrijfwerk van medestudenten

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Hierbij gaat het om de actieve deelname van de studenten aan de peer review-bijeenkomsten waar de studenten elkaars schrijfwerk becommentariëren in het bijzonder en aan de werkgroepen in het algemeen.

Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het gaat hierbij om het formuleren van een wetenschappelijke probleemstelling die de basis vormt voor het onderszoekspaper

Tentamen
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Hierbij gaat het om een tussentijds tentamen over de hoorcollegestof, het handboek en eventuele aanvullende teksten

Werkstuk
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het gaat hierbij om een onderzoekspaper op basis van literatuur en enkele primaire bronnen. De student is geslaagd wanneer het gemiddelde van alle deeltoetsen voldoende is (hoger dan 5,5), én wanneer voor de schriftelijke eindopdracht een voldoende, d.w.z. hoger dan 5,5, behaald is.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English