SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUSCREOM
RGMUSCREOM
Onderzoeks- en scriptietraject onderneming en recht
Cursus informatie
CursuscodeRGMUSCREOM
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeMaster thesis
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Recht en onderneming;
ContactpersoonE.A. van Dooren
E-maile.a.vandooren@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
E.A. van Dooren
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (02-09-2019 t/m 05-07-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief voor masterstudenten Onderneming en recht
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van het onderzoeks- en scriptietraject:
  • heeft de student diepgaande kennis van en inzicht in een zelfgekozen onderdeel van het door de master bestreken gebied.
  • kan de student een beargumenteerd standpunt innemen in de voortgaande publieke discussie over  de ontwikkeling van een zelfgekozen onderdeel van het door de master bestreken gebied en geeft daarbij blijk zich bewust te zijn van de werking en de grenzen van het recht en van multidimensionale en internationale aspecten die bij de rechtsvorming en de rechtshandhaving een rol spelen.
  • is de student in staat om zelfstandig bestaande wetenschappelijke kennis op integere en methodologisch verantwoorde wijze te vergaren, deze op waarde te schatten en daarop kritisch te reflecteren en deze op systematische wijze te verwerken en te ordenen, ongeacht of de bronnen van deze kennis in het Nederlands of in het Engels zijn gesteld.
  • kan de student zelfstandig een schriftelijk of mondeling betoog van een ander kritisch analyseren en waarderen, mede door het betoog af te zetten tegen algemeen aanvaarde kennis van en inzichten in het desbetreffende onderwerp.
  • kan de student kennis, ideeën, oplossingen en conclusies alsmede de argumenten, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, schriftelijk begrijpelijk, gestructureerd, correct en overtuigend communiceren aan een publiek van specialisten en niet-specialisten.
  • kan de student reflecteren op eigen (professioneel) functioneren.
Inhoud
Het OST-traject Master Onderneming en Recht vangt aan in periode 1 en 2 met plenaire en groepsbijeenkomsten (‘themagroepen’) waarin verschillende ontwikkelingen binnen het gekozen rechtsgebied en onderzoeksvaardigheden worden besproken. Actieve participatie, onder meer door het geven van een presentatie, is vereist. De plenaire bijeenkomsten gaan over de onderzoeksopzet, de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethode.

In periode 3 volgt de student een onderzoeksmodule binnen Capita Selecta. Tijdens de module schrijft de student een onderzoeksopzet onder begeleiding van een docent of onderzoeker. De onderzoeksopzet dient goedgekeurd te zijn alvorens de student het scriptietraject kan vervolgen.

In periode 4 vindt een individueel begeleidingstraject plaats en schrijft de student zijn/haar scriptie. De scriptie is bedoeld als sluitstuk van de studie en wordt geschreven na de afronding van het OST-traject (per. 1 en 2) en de onderzoeksmodule (per 3, ingangseis). De student levert de definitieve versie van de scriptie in voor een door de programmaleider van Onderneming en Recht vastgestelde datum. Voor uitzonderingen zie de Onderwijs- en Examenregeling Masters 2019-2020.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
  • Bachelor afgerond
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In blok 1, 2 zijn er enkele hoorcolleges waarin studenten kennis opdoen over onderzoeksmethoden en worden geïnformeerd over het verloop van het scriptietraject.

Toetsen
Scriptie
Weging100
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het zelfstandig verrichten van een wetenschappelijk onderzoek naar aanleiding van een juridische probleemstelling.

SluitenHelpPrint
Switch to English