SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUPRV002
RGMUPRV002
Commerciële contracten
Cursus informatie
CursuscodeRGMUPRV002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Privaatrecht;
Contactpersoonmr. S.A. Kruisinga
Telefoon+31 30 2537194
E-mails.a.kruisinga@uu.nl
Docenten
Docent
J.C. van Eijk-Graveland
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
M. van Kogelenberg
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. S.A. Kruisinga
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief voor masterstudenten Privaatrecht en Onderneming en recht.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • heeft u diepgaande kennis van en inzicht in het recht inzake (internationale) commerciële contracten;
  • kunt u in eigen woorden en op kernachtige wijze complexe juridische materie op het terrein van het commercieel contractenrecht analyseren;
  • kunt u de eerder verworven theoretische kennis toepassen op een concrete en complexe casus;
  • kunt u op basis van de verworven kennis een standpunt innemen op basis van adequate argumenten;
  • kunt u met voldoende diepgang en op methodologisch verantwoorde wijze de ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak inzake het commercieel contractenrecht analyseren en evalueren;
  • kunt u de verworven kennis mondeling presenteren en kunt u argumenten van anderen kritisch beoordelen en
  • heeft u kennis gemaakt met de techniek van het onderhandelen.
Inhoud
In de commerciële rechtspraktijk spelen (internationale) commerciële contracten een belangrijke rol. Het recht inzake (internationale) commerciële contracten is voortdurend aan verandering onderhevig. Onderwerpen die van groot belang zijn bij het opstellen van commerciële contracten zijn de uitleg van dergelijke overeenkomsten en het gebruik van algemene voorwaarden bij commerciële transacties. Deze onderwerpen komen in dit vak uitgebreid aan de orde, waarbij wordt voortgeborduurd op de kennis die over deze onderwerpen is opgedaan tijdens de Bachelor. Aansluitend zal een aantal specifieke commerciële contracten aan de orde komen, zoals de share purchase agreement (SPA). Bij het bespreken van de SPA zal tevens de rol van garanties en vrijwaringen (warranties and indemnities) aan de orde komen. Tevens zal aan bod komen op welke manier partijen zekerheid kunnen bedingen in een bepaalde transactie, bij voorbeeld door middel van een borgtocht of bankgarantie.

Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Verplichte cursus in de specialisatie 'Commercieel vermogensrecht'
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
  • Bachelor afgerond
Verplicht materiaal
Boek
R.P.J.L. Tjittes, Commercieel Contractenrecht, Deel één: totstandkoming en inhoud, Den Haag: Boom juridisch 2018
ISBN:9789462905313
Literatuurlijst
Het overige studiemateriaal wordt nog nader bekend gemaakt, zie voor verdere informatie Blackboard.
Werkvormen
Basiscollege

Algemeen
Tijdens de basiscolleges zullen de verschillende onderwerpen die in de literatuur van de betreffende week aan de orde komen, worden toegelicht en zullen de verbanden tussen de onderwerpen worden aangegeven.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student wordt geacht de stof te hebben bestudeerd.

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroep zullen de onderwerpen die in de literatuur van de betreffende week aan de orde komen, worden besproken aan de hand van verschillende opdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student wordt geacht de stof te hebben bestudeerd en de opdrachten te hebben voorbereid.

Workshop

Algemeen
Tijdens het practicum zullen praktische vaardigheden centraal staan.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student wordt geacht actief deel te nemen aan dit practicum.

Toetsen
Pleitoefeningen
Weging10
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt het kennisniveau en het inzicht van de student op die onderdelen van het contractenrecht die relevant zijn voor commerciële contracten. De schriftelijke eindtoets is een toets met open vragen, zie voor verdere informatie Blackboard.

Deelname zitting arbitrage
Weging10
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt het kennisniveau en het inzicht van de student op die onderdelen van het contractenrecht die relevant zijn voor commerciële contracten. De schriftelijke eindtoets is een toets met open vragen, zie voor verdere informatie Blackboard.

Digitale eindtoets
Weging80
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt het kennisniveau en het inzicht van de student op die onderdelen van het contractenrecht die relevant zijn voor commerciële contracten. De digitale eindtoets is een toets met open vragen, zie voor verdere informatie Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English