SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUIER003
RGMUIER003
De onderneming als werkgever
Cursus informatie
CursuscodeRGMUIER003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Recht en onderneming;
ContactpersoonS.E. Heeger-Hertter
E-mails.heeger@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
S.E. Heeger-Hertter
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief voor masterstudenten Onderneming en recht.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 
 • heeft de student kennis van en inzicht in
  • Het systeem van het Nederlandse individueel arbeidsrecht, in samenhang met het de werknemersverzekeringen en het collectief arbeidsrecht
  • Bijzonderheden van de verschillende types arbeidsovereenkomsten
  • De verantwoordelijkheid van de onderneming voor inkomen, arbeid en arbeidsomstandigheden van de werknemer, mede gezien ZW en WIA 
  • Mogelijkheden en onmogelijkheden rond voortzetting, wijziging en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, mede gezien WW
  • Invloed ondernemingsraad en vakbonden op arbeidsvoorwaarden en sociale regelingen van de onderneming;
 • kan de student complexe vraagstukken analyseren en beoordelen op hun juridische en praktische implicaties voor de onderneming;
 • kan de student in samenwerking met andere student(en) een wetenschappelijk onderzoek verrichten naar aanleiding van aspecten van een leerstuk of naar aanleiding van een concreet probleem en het resultaat daarvan zowel schriftelijk als mondeling helder presenteren.
Inhoud
De cursus richt zich op vraagstukken waarmee de onderneming in de hoedanigheid van werkgever te maken krijgt. Centraal staat de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en een individuele werknemer. Een werkgever dient te weten wat de juridische en financiële consequenties zijn van de keuze voor een bepaald type arbeidsovereenkomst, zoals een tijdelijk of vast contract, of een oproep, uitzend- of payrollcontract, en wat de (on)mogelijkheden zijn om een dergelijke overeenkomst voort te zetten dan wel te beëindigen, mede gezien de verplichtingen die op de werknemer rusten op grond van de Werkloosheidswet (WW). Ook dient een werkgever niet alleen te weten wanneer hij loon verschuldigd is aan een werknemer hoewel deze niet gewerkt heeft, met name in geval van ziekte, maar ook welke juridische en financiële gevolgen het voor hem heeft wanneer hij onvoldoende actief handelt om de zieke werknemer voor het arbeidsproces te behouden, mede vanuit de Ziektewet (ZW) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bovendien vraagt goed werkgeverschap om een adequaat human recources beleid, zowel indien de werkgever de met de werknemer gemaakte afspraken wenst te wijzigen als bij preventie van ziektes en ongevallen tijdens de werkzaamheden. In de cursus wordt slechts zijdelings  aandacht besteed aan de invloed van de ondernemingsraad op het ondernemingsbeleid met betrekking tot personele aangelegenheden. Dit geldt ook voor de totstandkoming van en binding aan collectieve arbeidsvoorwaarden van de onderneming. Deze twee onderwerpen komen meer uitgebreid aan bod in de cursus Onderneming, Arbeid en Markt (OAM).
In de cursus staat het individueel arbeidsrecht centraal, maar komen ook de sociale verzekeringen aan de orde, voor zover relevant voor de werkgever, alsmede onderdelen van het collectief arbeidsrecht.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in de specialisatie 'Arbeid en onderneming'
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Verplicht materiaal
Boek
Van der Grinten (bewerkt door W.H.A.C.M. Bouwens, en R.A.A. Duk), Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Wolters Kluwer, laatste druk.
Boek
W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Bakels, Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, laatste druk.
Aanbevolen materiaal
Boek
I. Curry-Sumner et al, Onderzoeksvaardigheden. Instructie voor juristen, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2010
Bundel
.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving 2019/2020, Deventer: Kluwer 2019. In de Kluwercollegebundel ontbreken enkele voor de cursus relevante regelingen. Wilt u deze bundel toch gebruiken, download dan de ontbrekende wetteksten via overheid.nl.
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkgroep

Algemeen
je bereidt schriftelijk opgaven voor die tijdens de werkgroepen worden behandeld; daarnaast verricht je voor een cursusweek een kleinschalig onderzoek naar aanleiding van de stof en presenteer je mondeling je bevindingen in de werkgroep. Zie verder Blackboard.

Toetsen
Paper + presentatie
Weging40
Minimum cijfer1

Beoordeling
Kan de student een wetenschappelijk onderzoek verrichten naar aanleiding van een relevant onderdeel van de stof en het resultaat daarvan schriftelijk en mondeling helder presenteren.

Deadlines
Je schrijft in de loop van de cursus individueel een paper over een van vier thema’s; over welk thema zal de docent aangeven bij aanvang van de cursus. Tussentijds presenteer je het onderzoeksverslag en krijg je feedback van de docent en je medestudenten op opzet en inhoud.

Schriftelijke toets
Weging60
Minimum cijfer1

Beoordeling
Kennis, begrip en inzicht in de gehele stof.

SluitenHelpPrint
Switch to English