SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE1V13002
NE1V13002
Taalkunde Nederlands I: Taal, mens en maatschappij
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonC. van den Hazelkamp, MA
E-mailc.vandenhazelkamp@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
C. van den Hazelkamp, MA
Overige cursussen docent
Docent
J.M. van Koppen
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.C. Leufkens
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.G. Ruys
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- kennismaking met de vragen die in de taalkunde centraal staan, het Nederlands als taalsysteem, de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, de geschiedenis van de Nederlandse taal, de bestudering van taal vanuit maatschappelijk perspectief, en het begrippenapparaat van de moderne taalkunde.
- het leren toepassen van dat apparaat;
- inzicht krijgen in het waarom van die toepassing van dat apparaat;
- een gefundeerd oordeel kunnen vormen over de aard en de inhoud van het taalkundeonderwijs dat in de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur gevolgd kan worden.
Inhoud
In deze cursus maak je kennis met de taalkunde van het Nederlands. Wat is taal eigenlijk precies en hoe kan het dat kinderen hun moedertaal zo snel en gemakkelijk leren? Daarbij zul je merken dat er heel wat meer interessante aspecten aan de Nederlandse taal zitten dan je nu waarschijnlijk kunt vermoeden. Je ontdekt hoe de Nederlandse zin is opgebouwd (syntaxis), hoe Nederlandse woorden in elkaar zitten (morfologie), welke klankeigenschappen het Nederlands heeft (fonologie) en hoe verschillende betekenisaspecten gerepresenteerd worden in de Nederlandse taal (semantiek). Je wordt ingeleid in de generatief-taalkundige taalbeschouwing; je leert door een generatief-taalkundige bril naar enkele prominente eigenschappen van het Nederlandse taalsysteem te kijken. Naast het bekijken van taal als studieobject zullen we ook stilstaan bij de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Meer in het bijzonder, zullen we uiteenlopende visies behandelen  op het Nederlands als studieobject, waaronder die van de traditionele grammatica en die van de structuralistische taalkunde. Je raakt bekend met een aantal centrale begrippen van deze taalkundige stromingen en leert het begrippenapparaat toepassen op Nederlands taalmateriaal.
In de cursus staan we niet alleen stil bij het Nederlands van nu maar ook bij het oudere Nederlands. We gaan bijvoorbeeld in op de vraag waar het Nederlands nou eigenlijk vandaan komt. Ook ontdek je hoe het Nederlands door de eeuwen heen veranderd is en wat dit verschijnsel van taalverandering veroorzaakt.
Aan het einde van de cursus bestuderen we de Nederlandse taal als een sociaal en communicatief systeem, dat deel uitmaakt van de Nederlandse maatschappij en cultuur. Vragen die daarbij onder meer aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Waarin onderscheiden dialecten en de Nederlandse standaardtaal zich van elkaar? Verandert het Nederlands onder invloed van andere talen die in Nederland gesproken worden? Wat zijn jongerentalen en hoe ontstaan ze?
Het is niet de bedoeling van deze cursus om een volledig overzicht te geven van de verworvenheden van elk deelgebied van de taalkunde. Wel leer je aan de hand van een aantal talige verschijnselen uit elk deelgebied analyses van de Nederlandse taal uit te voeren. Je ontdekt welke verschijnselen relevant zijn, hoe je relevante verschijnselen kunt vinden en herkennen, en hoe je er verbanden tussen kunt aanbrengen of eventueel verklaringen voor kunt vinden. Naast de vaardigheid in taalkundige analyse van Nederlands taalmateriaal, verwerf je vaardigheid in het omgaan met taalkundige bronnen.   

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels of Afrikaans deelnemen, en ook toetsonderdelen in die talen afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
n.v.t.
Voorkennis kan worden opgedaan met
n.v.t.
Bronnen van zelfstudie
n.v.t.
Verplicht materiaal
Boek
J. Kerstens e.a., Plato's Probleem. Coutinho: Bussum 1997.
Kosten materiaal:75,00
Boek
N.Van der Sijs, J. Stroop & F. Weerman, Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Uitgeverij: Bert Bakker 2006
Reader
Inhoud wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuurstudie / opdrachten maken

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie en volledige inzet

Hoorcollege

Toetsen
Portfolio
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging50
Minimum cijfer5

Beoordeling
Analytische vaardigheden alsmede elementaire kennis van en inzicht in aspecten van de Nederlandse taalkunde.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English