SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15019
ME3V15019
Nieuwe media en participatiecultuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V15019
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonK.F. van Es
E-mailK.F.vanEs@uu.nl
Docenten
Docent
K.F. van Es
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
K.F. van Es
Overige cursussen docent
Docent
D.A. Hassler-Forest
Overige cursussen docent
Docent
A.S. Waysdorf
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na het behalen van deze cursus heeft de student:
•         kennis opgedaan van de ontwikkeling van het begrip participatie in cultuurwetenschappelijke context (media studies, cultural studies, critical theory);
•         kennis gemaakt met online ethnography als methode om online communities te bestuderen.

Na het behalen van deze cursus kan de student:
•         deze theoretische en methodologische kennis inzetten om praktische voorbeelden van participatiecultuur (politiek activisme, politieke participatie, fancultuur, maker culture, social media) te analyseren. Deze kennis en vaardigheden zijn concreet inzetbaar in en bruikbaar voor het professionele veld;      
•         close-reading van academische teksten.
Inhoud
Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 11 november 12.00 uur.
De volgende studenten zijn gegarandeerd van een plaats:
  • BA Media en cultuur;
  • TCS en LAS;
  • studenten die zich hebben ingeschreven voor de minor Media, Data and Platform Studies;
  • premasterstudenten.
Overige studenten worden geplaatst middels loting mits er plek is.

Anders dan de hiërarchisch georganiseerde productiewijzen van de klassieke massamedia bieden digitale technologieën, vooral de genetwerkte vormen, gebruikers meer en/of andere toegang tot de culturele productie en burgerparticipatie. Deze nieuwe vormen van interactie, productie en community-vorming roepen nieuwe vragen op naar de sociale, economische, politieke en culturele betekenis van nieuwe media.
 
Verschillende auteurs koppelen gebruikersparticipatie direct aan emancipatie en culturele vernieuwing. Waarin studenten eerder in hun studie aandacht hebben besteed aan hoe platformen gebruikerspraktijken vormen (dmv. affordances, governance en businessmodelen), zijn we in deze cursus met name geïnteresseerd in de daadwerkelijke praktijken die zich op deze online platformen ontvouwen. De cursus onderzoekt hoe mediapraktijken tot een verandering leiden van de publieke sfeer, culturele productie, de creatie en organisatie van kennis alsmede welke nieuwe digitale vaardigheden hiermee gepaard gaan.
 
In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en de verbinding met verschillende participatiepraktijken, aan de hand van verschillende opdrachten. In de werkcolleges en de eindopdracht zullen deze bevindingen worden gekoppeld aan case studies op het gebied van politiek activisme, fan culture, burgerparticipatie, crowdsourcing, mediawijsheid enz.

Deze cursus maakt onderdeel uit van het verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur en bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in basispakket 1 en 2. In dit pakket verdiepen studenten hun historische en theoretische kennis van diverse vormen en aspecten  van nieuwe media en digitale cultuur en trainen zij vakspecifieke vaardigheden. Hierbij kun je denken aan onderzoeksmethodes die specifiek zijn voor het veld of de disciplines, of aan specifieke professionele vaardigheden.

Deze cursus is het derde vak in het Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basale kennis van de geschiedenis en theorie van nieuwe media en kennis van discoursanalyse. Daarnaast wordt verondersteld dat je bekend bent met het Chicago of MLA systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je in staat bent om gericht bronnen/literatuur te zoeken en te vinden in de online database van de universiteitsbibliotheek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Vervolg veronderstelde voorkennis: dat je in staat bent wetenschappelijke teksten te lezen en te verwerken; dat je een goed gestructureerde middellange tekst kunt schrijven met inzet van wetenschappelijk idioom; dat je weet hoe je een onderzoeksopzet maakt en welke eisen hieraan worden gesteld.

Inhoudelijke voorkennis kan worden opgedaan in de cursus Inleiding Nieuwe media.
Bronnen van zelfstudie
Kozinets, Robert. 2015 Netnography: Redefined. London: Sage Publications.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de relevante literatuur, zelfstandig onderzoek doen naar participatiecultuur, formulering en uitwerking van een onderzoeksvraag, presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten worden geacht academische vaardigheden te beheersen en te kunnen hanteren.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de werkcolleges werken studenten in kleine teams; deze teams voeren groepsopdrachten uit.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Actieve deelname aan discussie, close-reading van teksten in groepsverband. Studenten onderzoeken participatie als cultuurtheoretisch concept, en doen onderzoek naar participatieculturen (met behulp van online ethnography). Individueel eindpaper.

Deadlines
Deadlines worden in week 1 bekendgemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English