SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME1V17001
ME1V17001
Onderzoeksmethoden voor media- en cultuurwetenschappen
Cursus informatieRooster
CursuscodeME1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonA.M Kustritz
E-maila.m.kustritz@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.C.N. van Beusekom
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.M Kustritz
Overige cursussen docent
Docent
A.M Kustritz
Overige cursussen docent
Docent
E.E.M.M. de Mul, MA
Overige cursussen docent
Docent
M.N. Woudwijk, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het eerste basispakket MEC.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student:
1. inzicht verworven in centrale vraagstukken van media- en cultuurwetenschappen;
2. kennis gemaakt met drie belangrijke perspectieven op media en performance: politieke economie, representatie en receptie;
3. kennis gemaakt met ‘cultural studies’ als een benadering van waaruit media bestudeerd kunnen worden met in het bijzonder aandacht voor specifieke ‘cultural studies’ onderzoeksvragen, aandacht voor contextuele aspecten en machtsverhoudingen en voor kwalitatieve analysemethoden, te weten: representatieanalyse, productieanalyse en publieksonderzoek.

Na het behalen van de cursus kan de student:
1. een kleinschalige onderzoeksopzet maken, met aandacht voor een juiste vraagstelling, een relevant theoretisch kader en geschikte aanpak/methode;
2. fenomenen van media en performance binnen hun sociaal-culturele context bestuderen;
3. op basisniveau verschillende online zoekstrategieën inzetten voor het zoeken naar wetenschappelijke literatuur;
4. een helder academisch argument schrijven met aandacht voor 'thesis statement' en argumentatiestructuur.
Inhoud
Deze cursus biedt een introductie op methoden die in cultuurwetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om specifiek de rol en betekenis van media en performance in de maatschappij en cultuur waar zij onderdeel van uitmaken te bestuderen. De student maakt aan de hand van literatuur en concrete voorbeelden in de hoorcolleges kennis met de volgende methodes: representatie analyse, productieanalyse en publieksonderzoek.
De methoden zullen worden toegelicht en gepositioneerd in een historische, maatschappelijke en theoretische context. Hierbij komen vraagstukken rondom identiteit, politieke economie van media, representatie, ideologie, discours en het publiek aan de orde.

In de werkcolleges oefent de student met aspecten van deze methodes door een aantal minianalyses uit te voeren. De student kiest een van deze analyses als startpunt voor een zorgvuldig uitgewerkte onderzoeksopzet. Aan de hand van de zogenaamde Schijf van Vijf begeleidt de cursus studenten in het formuleren van antwoorden op de vragen ‘welk fenomeen ga ik onderzoeken’, ‘waarom is dat onderzoekswaardig’, ‘vanuit welke vraag benader ik dit fenomeen’ ‘binnen welk theoretisch kader plaats ik mijn onderzoek’, ‘welke methode/aanpak moet worden ingezet bij de uitvoering van dit onderzoek’? Deze cursus legt hiermee een belangrijke basis om in vervolgcursussen zowel media en performances te kunnen onderzoeken binnen hun sociaal-culturele context.

Deze cursus maakt deel uit van basispakket 1 van Media en cultuur. Dit pakket biedt een historische en theoretische introductie in het brede veld van media en performance en traint algemene academische vaardigheden zoals het effectief en begrijpend lezen van wetenschappelijke teksten, het schrijven van korte teksten en het verwijzen naar literatuur volgens de regels die gelden in de discipline. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het trainen van algemene onderzoeksvaardigheden: formuleren van een vraagstelling, vormen van een academisch argument, theoretisch inkaderen van de vraagstelling, bepalen van een geschikte methode.

Early Exit option for international exchange students (5 ECTS)
 
Exchange students who are required to return to their home university before January, are allowed to choose an Early Exit option for this course. The Early Exit option means that students can finish the course before Christmas break, receiving 5 ECTS for the course. Students must make arrangements with the course coordinator at the start of the course.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt dat je bekend bent met het Chicago-systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je in staat bent om een tekst op hoofdlijnen samen te vatten; dat je een korte goed gestructureerde tekst kunt schrijven.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal in de vorm van lees-,schrijf- en spreekvaardigheid is een vereiste voor deelname aan deze cursus.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges worden de theoretische concepten toegelicht en historisch en maatschappelijk gecontextualiseerd. De hoorcolleges worden in het Engels gegeven. Tijdens de werkcolleges worden de te bestuderen teksten besproken en de analysemethoden geoefend. Studenten krijgen feedback op individuele schrijfopdrachten met het doel theoretische, methodische en analytische kennis, evenals academische lees- en schrijfvaardigheden, te verbeteren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat ze ter voorbereiding van de hoor- en werkcolleges de opgegeven literatuur bestuderen en de bijbehorende opdrachten maken.

Bijdrage aan groepswerk
Van studenten wordt verwacht dat ze peer-feedback op schrijfopdrachten van medestudenten geven en actief in plenaire discussies participeren.

Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
In de toetsing wordt beoordeeld in welke mate studenten de geleerde methodes kunnen hanteren en plaatsen binnen grotere wetenschapsgebieden van mediastudies. A.d.h.v. wekelijkse opdrachten wordt getoetst in welke mate studenten afzonderlijke methoden kunnen hanteren.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Portfolio
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English