SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-4291
GEO2-4291
Fysische Geografie van Nederland
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-4291
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. E. Stouthamer
E-maile.stouthamer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Stouthamer
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 08:00 t/m 29-09-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 08:00 t/m 22-10-2019 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
Het verwerven van kennis van en inzicht in de geologische en geomorfologische ontwikkeling van Nederland vanaf het Paleozoïcum (Carboon) tot heden, de vorming en het voorkomen van delfstoffen in de ondergrond, de relatie tussen de geofactoren: reliëf, ondergrond, bodem, water, landgebruik en begroeiing in de verschillende landschappelijke regio’s, met inbegrip van de invloed van de mens op het landschap, en de toepassing van de kennis op maatschappelijke vraagstukken.
Inhoud
Geologie en geomorfologie van Nederland (met inbegrip van het voorkomen van delfstoffen) in relatie tot de factoren klimaat (veranderingen) en substraat. Landschappelijke dynamiek in relatie tot bodem, water(huishouding), vegetatie en invloed van de mens, en de fysisch-geografische landschappen (regio’s) van Nederland. Bij de regio’s ligt de nadruk op de samenhang tussen de fysisch-geografische componenten: reliëf, ondergrond, bodem, water, landgebruik en begroeiing, en de invloed van de mens.

Vaardigheden die worden opgedaan bij deze cursus zijn:
  1.  Werken in een team – een deel van de werkcollege-opdrachten wordt uitgevoerd in kleine groepen van 2-4 studenten.
  2.  Schrijven – middels het schrijven van een verslag over de resultaten van het geologisch onderzoek op basis van digitaal beschikbare data. De studenten ontvangen feedback op het verslag van de docent.
  3. Werkethiek – werkstukken moeten tijdig worden ingeleverd. De te bestuderen stof is omvangrijk, het bijhouden hiervan vergt een goede planning en discipline.
  4.  Analytische en kwantitatieve vaardigheden – komen aan bod tijdens de werkcollege-opdrachten.
  5. Technische vaardigheden – opzoeken en werken met digitale data bij één van de werkcollege-opdrachten.

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
    • Aardwetenschappen
Voorkennis
Aan te bevelen voorkennis: Systeem Aarde 1 en 2.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Systeem Aarde 1 en 2 (GEO1-1191, GEO1-4192)
Verplicht materiaal
Boek
Stouthamer, E., Cohen, K.M., Hoek, W.Z. (2015), De vorming van het land. Geologie en geomorfologie. 7e herziene druk. Utrecht: Perspectief Uitgevers
Boek
Wordt in september bekend gemaakt.
Boek
Wordt in september bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit hoorcolleges (deels verplicht), practica/werkcolleges (verplicht), en zelfstandig uit te voeren literatuurstudie en individuele opgaven.
Nadere toelichting op de werkvormen wordt tijdens de hoor- en werkcolleges gegeven.

Voorbereiding bijeenkomsten
Conform studiewijzer

Werkcollege/practicum bijvakkers

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het judicium voor de gehele cursus bestaat uit het cijfer voor de schriftelijke tussentoets (40%), de schriftelijke eindtoets (40%) en het verslag (20%). Tevens dienen alle te maken opdrachten als voldaan afgetekend te zijn. Na vaststelling van een definitief judicium (eindbeoordeling) vervallen behaalde deelresultaten. Een reparatietoets is alleen beschikbaar als het gemiddelde resultaat van de tussentoets en de eindtoets ≥ 4,00 is. De afzonderlijke deeltoetsen kunnen niet worden gerepareerd.

SluitenHelpPrint
Switch to English