SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-ETH
DKM-ETH
Ethiek van diergebruik (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDKM-ETH
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Het keuzevak “Van proefdier tot circusattractie, Ethiek van Diergebruik” is een verdieping en een verbreding van het bacheloraanbod ethiek. Het gaat om een verdieping in de zin dat studenten uitgedaagd worden om op theoretisch en praktisch niveau ethische en maatschappelijke vragen te doordenken en aan te pakken.

Het keuzevak heeft als doel studenten de uitdaging te bieden om:
  • Reeds verworven kennis en vaardigheden op het terrein van ethiek uit  DB3L4-EWM en DB3B25-EWM te mobiliseren, te verdiepen en toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, waar de dierenarts mee geconfronteerd wordt;
  • Gericht nieuwe kennis op te doen op het terrein van ethische theorie, morele oordeelsvorming, en de morele status van dieren die nodig zijn om als dierenarts met een concrete (klinische en maatschappelijke) ethische vraagstukken om te kunnen gaan.
  • Nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en daarmee te oefenen, die de professional in staat stellen om – met inzicht van theoretische achtergronden – te komen tot praktische beslissingen.
  • Actief te reflecteren op de eigen (veterinaire) rol en verantwoordelijkheid in de te behandelen maatschappelijke en ethische vraagstukken.
Inhoud
Het betreft een verbreding, omdat het de mogelijkheid biedt om thema´s die niet, of in zeer beperkte mate, in het andere onderwijs aanbod komen in dit vak te presenteren. Hierbij gaat het zowel om een uitbreiding van dierethische als om beroepsethisch vraagstukken.

Thema’s waar de dierenarts met grote regelmaat mee te maken krijgt (b.v. Het al of niet doodspuiten van gezonde stierkalveren, de beslissing om te castreren als dat ten koste gaat van ongeboren kittens, de wijze van advisering als het gaat om weidegang en huisvesting van melkvee, maar ook bredere thema’s als de noodzaak van een ethische afweging bij ruimen Q-koorts en de regulering van antibioticagebruik.) of waar hij/zij op wordt aangesproken vanuit de samenleving of de overheid.

Eerder verworven kennis en vaardigheden op het terrein van ethiek wordt gemobiliseerd, verdiept en toegepast op concrete maatschappelijke vraagstukken, nieuwe kennis op het terrein van ethische theorie, morele oordeelsvorming, en de morele status van dieren die nodig zijn om als dierenarts met een concrete (klinische en maatschappelijke) ethische vraagstukken om te kunnen gaan worden opgedaan en nieuwe vaardigheden die de professional in staat stellen om – met inzicht van theoretische achtergronden – te komen tot praktische beslissingen worden ontwikkeld en daar wordt mee geoefend. Je leert actief te reflecteren op de eigen (veterinaire) rol en verantwoordelijkheid in de te behandelen maatschappelijke en ethische vraagstukken. 
SluitenHelpPrint
Switch to English