SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DKM-DER
DKM-DER
Dier en recht (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDKM-DER
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Het keuzevak heeft als doel studenten de uitdaging te bieden om:
  • Reeds verworven juridische kennis en vaardigheden op het terrein van wet- en regelgeving die al eerder is opgedaan tijdens Lijn 4 en Blok 25 te verdiepen en toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, waar dierenartsen, juristen en beleidsmakers mee in aanraking komen;
  • Gericht nieuwe kennis op te doen op het terrein van juridische vraagstukken rondom dieren, die nodig zijn om als dierenarts met een concrete juridische vraagstukken om te kunnen gaan, maar ook ten behoeve van oordeelsvorming over maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving, taken en verantwoordelijkheden van de dierenarts of dierenjurist in de maatschappij.
  • Actief te reflecteren op de eigen (veterinaire) rol en verantwoordelijkheid in de te behandelen maatschappelijke en juridische vraagstukken.
 
Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om:
 
I. Kennis en theorie
  • Zelfstandig de juridische kanten van verschillende vraagstukken rond dieren en recht te herkennen en te benoemen;
  • Actief en zelfstandig achterliggende wetgeving en jurisprudentie in een maatschappelijke discussie of klinische setting te expliciteren en te analyseren;
  • Meningsverschillen over maatschappelijke onderwerpen juridisch te onderbouwen;
  • Juridische onderwerpen met betrekking tot dieren en recht te vertalen in termen van veterinair of anderszins professioneel handelen.
 
II. Vaardigheden en methoden
  • Een zelfstandige en actieve bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken over dieren, recht en maatschappij;
In staat zijn om zelfstandig een juridisch vraagstuk te beschrijven, analyseren en op te lossen.
Inhoud
Het keuzevak “Dier en Recht” biedt een verdieping en een verbreding van het vak recht zoals dat in de bachelorfase wordt gegeven. De onderdelen die in de bachelorfase aan de orde zijn geweest (strafrecht, tuchtrecht, civiel recht) worden verdiept aan de hand van concrete casus die verband houden met maatschappelijke vraagstukken rondom dieren en recht. Daarnaast wordt de kennis verbreed omdat in het vak ook andere rechtsgebieden en thema’s aan de orde zullen komen, zoals dierenwelzijn en diergezondheid in internationaal en Europees verband, proefdieren, handhaving etc. Deze thema’s zullen vanuit een juridisch perspectief worden bestudeerd, maar tevens worden beoordeeld op de praktische gevolgen voor de dierenarts. De link met de dagelijkse praktijk wordt onder andere gelegd door gastdocenten die in het veld werkzaam zijn, en een excursie.
 
Juridische discussies over dieren en recht variëren van internationale en Europese normen tot gemeentebeleid. Daarnaast hebben we te maken met  verschillende diergroepen : productiedieren, gezelschapsdieren, in het wild levende dieren en proefdieren. De relevante juridische kaders verschillen voor deze groepen aanmerkelijk.
 
Alle thema’s zijn relevant voor dierenartsen, soms in de dagelijkse praktijk, en soms omdat de dierenarts op deze thema’s wordt aangesproken vanuit de samenleving of de overheid. Denk aan discussies over dieren in natuurgebieden, het ruimen van gezonde dieren bij een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke ziekte, maar ook aan gezelschapsdieren en proefdieren.

Het studiemateriaal richt zich primair op diergeneeskundestudenten, maar studenten uit andere studierichtingen die die zich verder in het praktische en wetenschappelijke vakgebied ‘dier en recht’ willen verdiepen zijn van harte welkom.
SluitenHelpPrint
Switch to English