SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-RG
DB-K-RG
Regeneratieve Geneeskunde (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-RG
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. ing. B. Spee
E-mailb.spee@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ing. B. Spee
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. B. Spee
Overige cursussen docent
Blok
3.K23-32  (03-02-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
3.K23-32
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking Er is maximaal plaats voor 8 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 13:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 13:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat:
·          moleculaire en celbiologische processen die weefselhomeostase reguleren toe te lichten en hun disregulatie tijdens pathogenese te verklaren;
·          verschillende typen stamcellen en hun therapeutische mogelijkheden en beperkingen te benoemen;
·          tissue engineering technieken en hun mogelijke therapeutische toepassing te beschrijven;
·          verschillende praktische benaderingen om therapeutische interventies te ontwikkelen in het kader van regeneratieve geneeskunde te beschrijven;
·          wetenschappelijke artikelen kritisch te kunnen beoordelen;
·          de ethische aspecten en consequenties van stamceltherapie te benoemen.
 
Vaardigheden
De student is in staat om:
·          In het Engels colleges en werkgroepen te volgen, te presenteren en te discussiëren;
·          Primaire literatuur op het gebied van regenerative medicine te analyseren en te bediscussiëren;
·          Samen met medestudenten een praktisch onderzoeksproject uit te voeren, daarover een verslag te schrijven en een presentatie te verzorgen.
·          Zelfstandig voldoende aantekeningen te maken tijdens presentaties zodat deze kunnen worden gebruikt ter voorbereiding op de schriftelijke toetsen. 
Inhoud
Regeneratieve geneeskunde (Regenerative Medicine) is een nieuw vakgebied dat als doel heeft het functioneel herstellen van weefsels na schade, veroorzaakt door trauma of pathologie. Dit doel kan worden bereikt door middel van (stam)cel transplantatie, maar ook door het activeren van in het weefsel aanwezige stamcellen. In sommige gevallen is het noodzakelijk de te transplanteren cellen aan te brengen op specifieke dragermaterialen die de functie, structuur en 3D-structuur van het weefsel nabootsen en de cellen ondersteunen in het verzorgen van optimaal herstel. Hoewel regeneratieve geneeskunde een jong vakgebied is, vinden toepassingen momenteel hun weg naar de kliniek en de verwachting is dat nieuwe, op stamcellen gebaseerde, behandelingsmethoden in de toekomst standaardtherapie zullen worden voor veel chronische aandoeningen.

Wat betekent regeneratieve geneeskunde voor de dagelijkse praktijk, nu en in de toekomst, van onderzoeker, arts en patiënt? Dat willen we in deze cursus zoveel mogelijk belichten. Na enkele inleidende hoorcolleges zal veel kennis worden overgedragen in een format dat overeenkomt met de academische werkelijkheid. Colleges hebben in dit deel de opzet van presentaties op een wetenschappelijk symposium, waarbij experts uit de verschillende vakgebieden de studenten zullen informeren over het werk dat ze op dit moment doen. Het maken van goede, eigen aantekeningen is dan ook erg belangrijk. De studenten krijgen inzicht in de huidige klinische toepassingen van regeneratieve geneeskunde (zowel bij mens als dier) door interactie met en demonstraties door artsen en patiënten. Daarnaast is er aandacht voor de ethiek omtrent het gebruik van stamcellen en wat er nodig is om van een idee naar een daadwerkelijke klinische toepassing te komen (valorisatie). Gedurende de laatste twee weken van de cursus zullen de deelnemers in groepen van 4 een zelfstandig onderzoek uitvoeren binnen de lopende onderzoekslijnen bij verschillende vakgroepen.

Regeneratieve geneeskunde is bij uitstek een grensoverschrijdend vakgebied en daarom zullen zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, zowel de humane als de diergeneeskundige kliniek, aan bod komen. We zullen onder meer aandacht besteden aan de volgende thema’s:
·          Stamcellen: adulte stamcellen(identificatie, isolatie, kweek en transplantatie), regulatie van stamcellen (self-renewal vs. differentiatie, de stamcel niche), stamcellen in het hematopoietische system, endodermale stamcellen en hun (therapeutische) mogelijkheden, mesenchymale stamcellen            (eigenschappen en klinische toepassingen), hart en endotheliale progenitorcellen, pluripotente stamcellen (verschillen met adulte stamcellen, bronnen voor deze cellen, toepassingen in wetenschap en kliniek);
·          Tissue engineering, biomaterialen, diverse technieken (waaronder 3D printing en imaging), uitdagingen en toepassingen;
·          Huidige toepassingen van stamcellen in de humane en veterinaire kliniek, aspecten van klinische trials;
·          Ethische aspecten van (stam)celtherapie.

Aangezien het onderwijs binnen diverse disciplines valt, wordt de cursus ook aangeboden aan studenten Biomedische Wetenschappen. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Kennis van anatomie, fysiologie, celbiologie en moleculaire biologie is vereist.
(Diergeneeskunde studenten bachelor: Van cel tot molecuul, Van cel tot weefsel, Van genoom tot populatie, Hepatobiliare systeem, Locomotie).
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Reader
Blackboard
Handouts
Blackboard
Boek
-
Werkvormen
Hoorcollege

Onderzoeksproject

Practicum

Werkcollege

Zelfstudie/Groepsbespreking

Toetsen
Professioneel gedrag
Weging5
Minimum cijfer-

Beoordeling
De toetsing is deels individueel (2 schriftelijke toetsen, een onderzoeksverslag en inzet/participatie) en deels in groepsverband (presentatie onderzoeksproject). Het eindcijfer is een combinatie van het gemiddelde cijfer van de tentamens (70%), een individueel onderzoeksverslag (15%), een presentatie van het onderzoeksproject (10%) en de inzet/participatie tijdens de cursus (5%).

Presentatie onderzoeksverslag
Weging10
Minimum cijfer-

Schriftelijke tentamens
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Gemiddelde van twee schriftelijke toetsen

Individueel onderzoeksverslag
Weging15
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English