SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-ED
DB-K-ED
Economische beginselen in de Diergeneeskunde (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-ED
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; School Diergeneeskunde; B opleiding Diergeneeskunde;
ContactpersoonW. Steeneveld
E-mailw.steeneveld@uu.nl
Docenten
Docent
W. Steeneveld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
W. Steeneveld
Overige cursussen docent
Blok
4.K34-43  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4.K34-43
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 50 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 13:00 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 13:00 t/m 31-03-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Na afronding van dit vak heeft de student:
  1. Kennis van de economische basisbeginselen
  2. Kennis van marktwerking
  3. Kennis van financieel management van een dierenartsenpraktijk en aspecten die daarmee te maken hebben (zoals marketing)
  4. De student kan (eenvoudige) berekeningen maken over kosten en baten van grote investeringen
  5. De student kan tarieven voor diergeneeskundige producten en diensten beoordelen en interpreteren
Inhoud
Na een inleiding over de rol van economie in de dierenartsenpraktijk anno 2020, worden in dit keuzevak elementen uit zowel de algemene economie als de bedrijfseconomie voor het voetlicht gebracht die nuttig zijn voor de veterinaire praktijkvoering.
 
Een theoretische onderbouwing van de economische wetten van de vrije markt, waarin een dierenarts moet werken, wordt in een aantal hoorcolleges uitgelegd en in een aantal werkcolleges nader uitgewerkt rondom specifieke voorbeelden uit de veterinaire praktijkvoering. Bij deze werkcolleges wordt veel aandacht besteed aan prijsbeleid: hoe stel je een prijs vast. De dierenarts is ten slotte een prijsbepaler. Wat zijn de effecten van een investering of een uitbreiding van de praktijk op de prijs van de veterinaire producten?
 
Vervolgens wordt verder gegaan met het vermarkten van veterinaire producten en diensten, waarbij ook de dierziekteverzekeringen behandeld worden. In hoorcolleges wordt ingegaan op de “waarde” van veterinaire producten en diensten voor de klant. Tevens worden algemene principes van marketing toegelicht. Ook deze kennis wordt verder uitgewerkt in een praktijkdag.
 
Tot slot wordt ingegaan op de financieel-economische verslaglegging die een dierenarts heeft. Niet alleen wordt deze in een hoorcollege uitgelegd, in een werkcollege wordt ingegaan op de interpretatie van een dergelijk verslag. E
 
Alle (theoretische) kennis die tijdens de hoorcolleges en werkcolleges wordt opgedaan, wordt tijdens een drietal opdrachten verder eigen gemaakt. Daartoe worden de studenten in groepen verdeeld. In de eerste opdracht brengen de studenten de economische situatie per sector in kaart. In de tweede opdracht zijn de studenten verdeeld over 5 praktijken. Zij krijgen een pand ter overname aangeboden, waarna zij een financieel plan gaan opstellen om voor te leggen aan de bank. Ook dienen zij een aantal investeringen te doen en deze onderbouwd voor te leggen aan de bank. Elke praktijk geeft een korte presentatie van zijn/haar plannen, waarna een deskundig panel kritiek uit en vragen stelt. In de derde opdracht moeten studenten offertes gaan maken. De vijf praktijken worden om offertes gevraagd om “de diergeneeskunde uit te oefenen” op een aantal bedrijven.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Dit keuzevak is een inleidend vak. Om dit vak te kunnen volgen, is een interesse in veterinaire praktijkvoering en, meer specifiek, bedrijfseconomische aspecten van praktijkvoering nodig. Er zijn geen voorvereisten voor wat betreft kennis.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Reader
Relevante delen van standaardboeken over economie en marketing, toegelicht met voorbeelden voor de dierenartsenpraktijk.
Dictaat
Speciaal geschreven delen bestaande uit onderzoeksresultaten rondom economie en de dierenartsenpraktijk, interessant voor dit keuzevak.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens hoorcolleges wordt kennis overgedragen. Gezien de grootte van de groep is er echter veel ruimte voor vragen en discussie. Van de studenten wordt een open en actief meedenkende houding verwacht tijdens de hoorcolleges. Daarnaast zijn er veel gastcolleges. We verachten van de studenten dat ze die bezoeken.

Praktijkdagen

Algemeen
Tijdens deze dagen wordt het begrip marketing verder uitgediept en gaan we onderling de discussie aan over verschillende vormen van praktijkvoering.

Werkcollege

Algemeen
De (theoretische) kennis uit de hoorcolleges wordt actief toegepast tijdens werkcolleges, waarbij gewerkt wordt met casussen van het veterinair veld. De werkcolleges sluiten aan op hoorcolleges. Rekenmachines meenemen!

Werkcollegeopdracht (WCO)

Algemeen
De studenten krijgen een opdracht die in een kleine groep in grote zelfstandigheid wordt uitgewerkt.

Toetsen
Aanwezigheid
Weging0
Minimum cijfer-

Werkcollegeopdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De werkcollegeopdrachten worden beoordeeld door de docenten (op basis van schriftelijke verslaglegging, (inhoud van de) presentatie en toepassing van de theorie). Vervolgens worden de groepsleden gevraagd hun medegroepsleden te beoordelen op basis van het deel wat deze bijgedragen hebben aan het groepsresultaat. Het gaat hierbij om twee aspecten: bijdrage aan de uitvoering van het WCO en bijdrage aan het denkwerk rondom de WCO.

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De stof voor het examen bestaat uit de inhoud van de hoor- en werkcolleges en de inhoud van de ter beschikking gestelde schriftelijke materialen (basis materiaal)

SluitenHelpPrint
Switch to English