SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1ECO13
B-B1ECO13
Ecologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1ECO13
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. M.M. Hefting
Telefoon+31 30 2537441
E-mailM.M.Hefting@uu.nl
Docenten
Docent
dr. Y. Hautier
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. M.M. Hefting
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. M.M. Hefting
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.B. Soons
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 t/m 23-02-2020
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 t/m 31-03-2020
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In deze cursus bestudeer je biologische processen op de hogere integratieniveaus (populatie, levensgemeenschap en ecosysteem). Het centrale thema hierbij is het effect van verstoring op ecosystemen. We kijken specifiek naar de verstoringseffecten door klimaatverandering, en menselijk ingrijpen in ecosystemen zoals vermesting en fragmentatie. Bij het veldwerk dat onderdeel uitmaakt van deze cursus leer je de ecologische kennis gebruiken bij het analyseren van problemen uit het natuurbeheer.
Na afloop van de cursus kun je:
 • de centrale concepten uit de ecologie en populatiedynamica hanteren
 • simpele prooi-predatie interacties formuleren, analyseren en vertalen naar de praktijk van het natuurbeheer
 • de verworven kennis van ecologische concepten en theorieën gebruiken bij de bestudering van wat complexere problemen binnen de ecologie
 • enkele statistische basisbegrippen hanteren en beschrijvende statistische parameters kunnen uitrekenen
Vaardigheden
 • hypothesen en onderzoeksvragen formuleren
 • eenvoudige meetmethodieken uitvoeren om een ecologisch probleem te bestuderen
 • samenwerken in kleine groepen met nadruk op informatieoverdracht, informatie verwerking en het beargumenteren van standpunten
 • veldgegevens verwerken en statistisch analyseren
 • informatie halen uit aangereikte achtergrondliteratuur
 • een wetenschappelijk rapport schrijven met een duidelijke structuur en met helder en correct taalgebruik
 • een goed ecologisch onderbouwd essay schrijven voor een breed lezerspubliek (populair wetenschappelijk schrijven)
Inhoud
Ingangseisen
De cursus Ecologie bouwt voort op de kennis die is opgedaan in de cursus Biologie en Ecologie van Planten. Verder is voorkennis uit de vakken Moleculaire celbiologie, Biologie van dieren en gedrag en Systeembiologie een pré.
 
Studiepad
De cursus is een voorbereiding op de studiepaden Ecologie en Natuurbeheer, Planten Biologie en Evolutie en Theoretische Biologie en Bioinformatica.

Inhoud en onderwijsvormen
De cursus is ingedeeld in theorie deel en een praktijk deel.
In het theoretische deel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • de structuur en dynamiek van ecosystemen
 • terugkoppelingen en alternatieve evenwichten
 • de rol van decompositieprocessen
 • energiestromen en nutriëntenkringlopen in ecosystemen
 • trofische niveaus
 • dispersie en fragmentatie
 • allocatie strategieën
 • biodiversiteit en invasieve soorten
 • exponentiële groei en logistische groei
 • intra- en interspecifieke concurrentie
 • predator-prooi relaties
 • metapopulaties 
Het praktische deel van de cursus bestaat uit:
 • het maken van een herbarium
 • een casestudy opdracht over Yellowstone park
 • een excursie in de Oostvaardersplassen en veldwerk waarbij je de effecten van maaibeheer en begrazing of bodem en vegetatie gaat bestuderen. Met behulp van basale statistische methoden analyseer je de verzamelde data en je schrijft een overzichtelijkwetenschappelijk verslag over je bevindingen.
 • het analyseren van de populatiedynamica van grote grazers uit de praktijk van het natuurbeheer. Dit zal verwerkt worden in de vorm van een populair wetenschappelijk geschreven essay.
Toetsing
Het theoretisch deel van de cursus wordt getoetst met een tweetal schriftelijke (deel)tentamens. De inhoud hiervan gaat over de behandelde stof uit het verplichte boek “Elements of Ecology” van Smith & Smith, 9e editie , de leerstof aangeboden via Blackboard, de syllabus en de tijdens de colleges, werkcolleges en het veldwerk behandelde stof.
Het eindcijfer van de cursus wordt bepaald door:
 • deeltoets 1 (30%), deeltoets 2 (30%), Team based learning opdrachten inclusief case study Yellowstone (10%), herbarium (5%), veldwerk (15%), beoordeling van het essay (10%).
Het gemiddelde van de deeltoetsen met minimaal een 5.5 zijn.

Studiemateriaal
 • Elements of Ecology van Smiths and Smiths, 9e editie.
 • Werkboek en rekenmachine, liniaal, en schrijfbenodigdheden.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
Voorkennis
De cursus Ecologie bouwt voort op de kennis die is opgedaan in de cursus Biologie en ecologie van planten. Verder is voorkennis uit de vakken Moleculaire celbiologie, Biologie van dieren en Systeembiologie een pré.
Verplicht materiaal
Boek
─Elements of Ecology van Smiths and Smiths,9e editie
Aanbevolen materiaal
Syllabus
reken­machine, lineaal, en schrijfbenodigdheden.
Werkvormen
Computerpracticum

Excursie

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English