SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700103
201700103
Pedagogische vraagstukken rond polarisatie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondrs. B. Hibbel
Telefoon+31 30 2534613
E-mailB.Hibbel@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
Dielwart, MSc
Overige cursussen docent
Docent
Docent(en) van de opleiding PED
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
O. Duran
Overige cursussen docent
Docent
drs. J. van der Ham
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. B. Hibbel
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingNB: niet-pedagogiekstudenten moeten zich inschrijven voor de cursus Kind & Omgeving (code 201300178)
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student kan:
  1. Kennis en informatie uit het maatschappelijke debat over polarisatie vergelijken met wat er in de literatuur over bekend is.
  2. Een aantal pedagogische vraagstukken dat voortkomt uit het maatschappelijke vraagstuk polarisatie herkennen en benoemen.
  3. De in de cursus behandelde theorieën benoemen en uitleggen.
  4. In de cursus besproken interventies en de theorieën waarop deze gebaseerd zijn beschrijven.
  5. Kennis en theorieën toepassen in een analyse en bespreking van een pedagogische interventie.
  6. Opgedane kennis toepassen in een eigen argumentatie.
Leerdoelen 1 t/m 4 worden getoetst door middel van een schriftelijk essaytentamen. Leerdoelen 5 en 6 door middel van een schriftelijke opdracht
De verhouding schriftelijk tentamen en opdracht is 70/30
 
Inhoud
De Nederlandse samenleving is een complexe en dynamische samenleving waarin technologische en sociale veranderingen zich in snel tempo voordoen. Er zijn belangrijke maatschappelijke trends in het werkveld en het beleid die samenhangen met de sterk gegroeide culturele en linguïstische diversiteit, de toegenomen spanningen rond integratie, de verscherpte scheidslijnen in de samenleving langs kwalificaties, het vergrote risico van groepen die onvoldoende participeren en aansluiting vinden bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken zijn niet los te zien van bovenstaande grote maatschappelijke vraagstukken.
 
Een van de grote maatschappelijke vraagstukken is die van polarisatie. De media rapporteren dat de Nederlandse samenleving polariseert: er ontstaan scheidslijnen tussen groepen mensen en politici en beleidsmakers vrezen dat deze verschillen kunnen gaan leiden tot ongelijkheid, spanningen en onrust in de samenleving. Er worden scheidslijnen/tweedelingen geconstateerd tussen arm en rijk, tussen hoog- en laag opgeleiden, tussen mensen die meedoen en mensen die aan de zijlijn staan, tussen autochtone en allochtone Nederlanders, et cetera.
 
In deze cursus wordt nagegaan of deze scheidslijnen inderdaad bestaan in de Nederlandse samenleving, en zo ja, wat dan de verschillen zijn. Er wordt allereerst stilgestaan bij de vraag of deze scheidslijnen typerend zijn voor Nederland en de huidige tijd of dat deze ook in andere tijden en/of andere landen te zien zijn.
Ook zal in deze cursus duidelijk worden dat feitelijke (empirische) verschillen tussen mensen en groepen niet per definitie onwenselijk of gevaarlijk zijn. De tweede vraag die we gaan bespreken is dan ook wat er mis gaat wanneer een land verdeeld raakt in verschillende groepen. Welke uitdagingen/gevaren/problemen worden in verband gebracht met etnische en/of religieuze scheidslijnen en welke pedagogische vragen roepen ze op? Als derde zullen we een aantal pedagogische interventies en de theorieën waarop deze gebaseerd zijn bespreken en analyseren.
 
Door het bestuderen van de cursusinhouden en de verwerking daarvan in verschillende opdrachten oefenen jullie met een aantal academische vaardigheden, zoals argumenteren, interviewen, en het zoeken naar en op waarde beoordelen van informatiebronnen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Verplicht materiaal
Artikelen
Artikelen via bibliotheek of Blackboard.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Responsiecollege

Werkgroep

Toetsen
Opdracht(en)
Weging30
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English