SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300178
201300178
Kind en Omgeving: pedagogische verkenningen (voor niet pedagogen)
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300178
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. M.M. Vermande
Telefoon+31 30 2532031
E-mailM.M.Vermande@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
prof. dr. A.L. van Baar
Overige cursussen docent
Docent
D. Bodden
Overige cursussen docent
Docent
J.J. Endendijk, PhD
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.A.M. van de Rijt
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.E. van der Valk
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDe BA-opleiding van Pedagogische Wetenschappen wordt geherorganiseerd. Nog niet alle wijzigingen zijn al bekend.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het hoofddoel is kennismaking met afwijkende psychosociale ontwikkeling –zowel emotionele problemen als gedragsproblemen– en de factoren en processen die dit beïnvloeden (o.a. opvoeding en eigenschappen van het kind; zie Inhoud). Naast inhoudelijke kennis worden academische vaardigheden nagestreefd: Studenten moeten kunnen analyseren, samenvatten, kritisch vergelijken en beoordelen. Tot slot is academische vorming (verdieping in maatschappelijke vraagstukken; persoonlijke ervaring) het doel.
 
Relatie tussen de toetsen en de leerdoelen
Het hoofddoel wordt getoetst via een multiple choice tentamen. Het tentamen heeft betrekking op de colleges en bijbehorende stof. De werkcolleges zijn niet alleen bedoeld om de verwerking van de leerstof te bevorderen en academische vaardigheden te oefenen, maar bieden ook ervaring en verdieping aan (academische vorming). Daarnaast formuleren studenten wekelijks zelf een multiple choice vraag over de literatuur (‘literatuuropdrachten’). Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden en een checklist in de cursushandleiding. De mc-vragen worden nagekeken door docenten. Hierdoor: (a) worden studenten gestimuleerd om de stof te bestuderen én om op een andere manier naar de stof te kijken(“Wat moet ik nu van een onderwerp weten om te kunnen slagen?”); (b) merken docenten beter welke onderdelen niet goed begrepen zijn of door de studenten over het hoofd worden gezien; (c) ontstaat er een grote database met oefenvragen die studenten kunnen gebruiken als voorbereiding op het tentamen en de oefentoets. 
De hoorcolleges zijn niet verplicht, maar de werkcolleges en literatuuropdrachten (mc-vragen formuleren) wel. Bovendien wordt daarbij duidelijke inzet van studenten verwacht. Omgekeerd zetten docenten zich voor studenten in (o.a. nakijken van wekelijkse individuele opdrachten, beantwoorden van vragen buiten de hoorcolleges, een oefentoets, inzagemoment met korte toelichting).
Inhoud
Van oudsher is pedagogiek of opvoedkunde de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, verzorgers, onderwijzers) kinderen en jeugdigen grootbrengen. In deze cursus wordt dan ook veel aandacht besteed aan het opvoedingshandelen, m.n van ouders. De pedagogiek heeft echter ook oog voor andere dan gezinsfactoren. Naast opvoeding wordt in deze cursus aandacht besteed aan factoren in het kind (bijv. persoonlijkheidskenmerken), de gemeenschap (bijv. leeftijdgenoten of peers) en de maatschappelijke en culturele context. Hoewel de nadruk ligt op afwijkende of minder gunstige ontwikkeling, wordt er ook aan de normale ontwikkeling gerefereerd. Thema’s zijn het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen; gender en opvoeding; paradigmata, theorieën en risicofactoren; kindermishandeling; echtscheiding; ouders met psychiatrische problemen; multiprobleemgezinnen; angst; depressie; ADHD; agressieve en regelovertredende gedragsproblemen; pesten op school; en mediagebruik door kinderen en jeugdigen. De hoorcolleges worden gecombineerd met werkcolleges (begeleid door docenten) en literatuuropdrachten.
 
Toelichting toelatingsvoorwaarden
De cursus is in de eerste plaats ontwikkeld voor en gericht op studenten Rechtsgeleerdheid die de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming (voorheen 'Jeugd en Criminaliteit') volgen. Voor hen is de cursus verplicht. Studenten van andere studierichtingen en faculteiten, die geïnteresseerd zijn in een pedagogische blik op psychosociale ontwikkeling, zijn evenzeer welkom.
De cursus is niet bedoeld voor studenten Pedagogische Wetenschappen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Hoofdstukken uit: Prins, P., & Braet, C. (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (tweede, herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 9789036804943 Een pdf van dit boek is waarschijnlijk beschikbaar via de UB.
Diverse
Overige verplichte literatuur (o.a. tijdschriftartikelen) wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Opgegeven / afgesproken literatuurstudie en opdracht.

Inzage

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Aanwezigheidsplicht en actieve deelname werkgroepen

Digitale deeltoets A
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamenstof: verplichte literatuur, colleges en werkgroepen.

Digitale deeltoets B
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamenstof: verplichte literatuur, colleges en werkgroepen.

Literatuuropdrachten
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voor een Voldoende moet de student de opdrachten op tijd hebben ingeleverd en moeten de opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld vóór het tentamen.

SluitenHelpPrint
Switch to English