SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300837
200300837
Beleid en politiek
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300837
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Contactpersoondrs. W.L. van 't Hul
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. W.L. van 't Hul
Overige cursussen docent
Docent
drs. W.L. van 't Hul
Overige cursussen docent
Docent
L. Mandemakers
Overige cursussen docent
Docent
J van der Ploeg
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Wanneer je de cursus met een voldoende afsluit kun je:
·       Het verloop van een bestaand beleidsproces reconstrueren en de gebeurtenissen verklaren aan de hand van relevante sociaalwetenschappelijke theorieën;
·       Beleidsinstrumenten en -maatregelen typeren en afwegen op basis van de politieke houdbaarheid, de haalbaarheid van de uitvoering en het maatschappelijk draagvlak;
·       Het Nederlandse politieke en bestuurlijke systeem en de bijbehorende cultuur in algemene zin beschrijven en vergelijken met die in andere landen;
·       De belangrijkste instituties binnen de behandelde beleidsvelden benoemen en toelichten;
·       Relevante beleidsteksten opzoeken en analyseren;
·       Helder rapporteren en op academisch niveau beargumenteren en analyseren.
Inhoud
Deze cursus vormt in de eerste plaats de basis voor de beleidsleerlijn (B) in het programma en bereidt daarmee ook voor op de cursus Policy Evaluation and Research. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan theorieën, met name ten aanzien van het beleidsproces. Problemen komen ook aan bod, maar meer als achtergrond en minder als object van studie. Ten slotte voeren studenten een eigen beleidsanalyse uit.

In deze cursus leer je beleidsprocessen te begrijpen en analyseren. Veel studenten in de sociale wetenschappen zullen in hun latere beroepspraktijk direct of indirect met beleid en politiek in aanraking komen. Deze cursus zet een eerste stap in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op dit terrein. Vragen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: Waarom leiden sommige sociale problemen wel tot beleid en andere niet? In hoeverre gaan algemene theorieën over beleid op voor de Nederlandse situatie? Hoe komt overheidsbeleid tot stand? Hoe kan je als socioloog onderzoek doen naar beleid?
We starten in de eerste week met een verkenning van het terrein van de beleidssociologie. We bespreken welke vragen centraal staan bij sociologische studie van beleid en welke theoretisch perspectieven we daarbij kunnen gebruiken. In de tweede week krijg je een introductie in de institutionele structuur en politieke cultuur en praktijk van Nederland.
In de drie daarop volgende weken introduceren we eerst de verschillende stadia van het beleidsproces en behandelen we die vervolgens een voor een, door te kijken naar het ontstaan van beleid (agendering, week 3), het maken van beleid (vaststellen en implementatie, week 4) en het beschouwen van beleid (evaluatie, week 5). In deze colleges wordt steeds de verbinding gelegd met één of twee maatschappelijke velden (aan de hand van een hoofdstuk uit het boek De sociale kaart van Nederland), waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse institutionele context.
In de laatste week kijken we naar de toekomst van beleid en zullen we het hebben over de rol van ‘governance’ en netwerken en naar het proces van beleidsvorming op supranationaal niveau (onder andere binnen de EU). In het afrondende college brengen we de in de voorgaande colleges behandelde thema’s samen.
Door de hele cursus heen leer je hoe je overheidsbeleid en de totstandkoming daarvan kunt begrijpen en analyseren met behulp van theorieën uit de sociologie, politicologie en bestuurskunde. We kijken daarbij naar overheidsbeleid in het algemeen en dat van Nederland in het bijzonder. Dit is een interessante cursus omdat je leert om de diepere (en spannende) achtergrond te doorgronden van belangrijke, actuele maatschappelijke discussies. Hierdoor leer je om discussies zuiverder te voeren en argumenten wetenschappelijk te onderbouwen.

De behandelde stof in de hoorcolleges wordt toegepast in de werkgroepen. Dit gebeurt aan de hand van een aantal actuele cases ontleend aan krantenartikelen, onderzoeksrapporten en beleidsteksten. Tevens werk je in de werkgroepen stapsgewijs aan de beleidsanalyse voor het paper.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis kan worden opgedaan met
Deze cursus sluit voor studenten van de Bachelor Sociologie goed aan op de cursus Sociale problemen (200300858), maar kan door studenten van andere opleidingen ook prima zonder deze voorkennis worden gevolgd. De cursus vormt een goede voorbereiding op de cursus Beleid- en evaluatieonderzoek (BA 3, code 201800411).
Verplicht materiaal
Boek
[volgt later]
Werkvormen
Computerpracticum

Bijdrage aan groepswerk
Aanwezigheid bij het computerpracticum is verplicht.

Excursie

Algemeen
Dit is een dag waarop studenten op basis van hun leeronderzoek tot een beleidsadvies komen zoals ze dat bij deze cursus geleerd hebben.

Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Student dient literatuur voor het hoorcollege te lezen.

Inzage

Responsiecollege

Schrijfatelier

Werkcollege

Bijdrage aan groepswerk
Student dient te participeren tijdens de werkcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges (80%) is verplicht.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen (50%): kennis van beleidsinstrumenten, Nederlandse politieke systeem, cultuur en instituties, en het vermogen dit te verbinden met concrete vb. Artikel beleidsanalyse (40%): (1) toepassen van kennis op 3 casussen die geanalyseerd worden en het maken v/e vergelijkende reconstructie v/h beleidsproces (2) benodigde informatie zoeken, helder rapporteren en argumenteren. Opdr. computerspel Fort McMoney (10%): analyse van 1 casus waarbij kennis van beleidsinstrumenten wordt ingezet.

SluitenHelpPrint
Switch to English