SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300488
200300488
Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300488
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. J.B.F. de Wit
Telefoon+31 30 2539189
E-mailj.dewit@uu.nl
Docenten
Docent
drs. G.B.M. Dielissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.P.J. Duindam
Overige cursussen docent
Docent
drs. R. Voss
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.B.F. de Wit
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.B.F. de Wit
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  1. Verwerven van kennis met betrekking tot centrale theorieën en concepten in de sociologie ten aanzien van maatschappelijke problemen, processen, structuren en instituties, en de relatie van deze ontwikkelingen met uiteenlopende en veranderende percepties van het individu.
  2. Verwerven van kennis van de geschiedenis van de sociologie als wetenschapsgebied, in het bijzonder de verschillende wijzen waarop sociologen aankijken tegen het moderniseringsproces.
  3. Kunnen analyseren van actuele maatschappelijke vraagstukken aan de hand van relevante centrale sociologische theorieën en concepten.
  4. Kunnen toepassen van centrale sociologische theorieën en concepten op concrete sociale problematiek.
  5. Het leidinggeven aan en begeleiden van een werkgroepbijeenkomst (moderatorschap) over een actueel maatschappelijk vraagstuk.
  6. Het schrijven van een sociaalwetenschappelijke tekst over een concreet maatschappelijk vraagstuk.
Toetsing van de leerdoelen
De leerdoelen van de cursus omvatten kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. De kennisdoelen (1, 2 en 3) worden getoetst aan de hand van een tentamen (open vragen) en een schrijfopdracht (essay). Het tentamen omvat kennis-, analyse- en toepassingsvragen met betrekking tot centrale sociologische theorieën en concepten die in de literatuur en de hoorcolleges aan de orde zijn gekomen. In het essay passen studenten deze theorieën en concepten toe op een concreet, actueel maatschappelijk vraagstuk. De vaardigheidsdoelen (4, 5 en 6) worden getoetst aan de hand van de uitvoering van het moderatorschap en een schrijfopdracht (essay). Middels moderatorschap en essay laten studenten zien dat zij maatschappelijke vraagstukken kunnen analyseren en begrijpen vanuit centrale sociologische theorieën en concepten, en oefenen zij met vaardigheden op het gebied van presenteren, discussiëren/debatteren en schrijven.

Academische vaardigheden
  • Academisch denken, werken en handelen (intellectuele vaardigheden, bestuderen en analyseren van informatie)
  • Communicatieve vaardigheden (schrijven (algemeen), presenteren, discussiëren, debatteren)
  • Kennis hanteren in een bredere context (wetenschappelijke context, maatschappelijke/culturele context)
Inhoud
In de cursus 'Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving' verwerven studenten een gedegen theoretische basis die hen in staat stelt om sociologisch denk- en redeneervermogen te ontwikkelen.
Menselijke samenlevingen zijn complex, divers en aan verandering onderhevig. Ze zijn niet direct en geheel te doorgronden en begrijpen, ook (wellicht vooral) niet door de leden van een specifieke samenleving. De sociologie is het wetenschapsgebied dat zich bij uitstek bezighoudt met het begrijpen van onze samenlevingen en de bijbehorende rijke schakering aan sociale structuren, processen en interacties.
Om maatschappelijke vraagstukken sociologisch te kunnen bestuderen is aandacht voor theorie belangrijk. In de cursus 'Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving' maken studenten daarom aan de hand van colleges, het handboek en aanvullende teksten kennis met de belangrijkste sociologische theorieën en concepten, evenals met uiteenlopende manieren om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken.
Naast een overzicht van invloedrijke denkers en hun inzichten wordt in de cursus ook aandacht besteed aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en hoe verschillende sociologische theorieën en concepten kunnen bijdragen aan het begrijpen van die kwesties. Belangrijke kwesties die aan de orde komen hebben ondermeer betrekking op sociale verschillen en sociale ongelijkheid, tussen klassen, seksen en etnische groepen.Hedendaagse sociale vraagstukken zullen als illustraties aan de orde komen in hoorcolleges en, aan de hand van documentaires en films, meer diepgaand behandeld worden in actualiteitencolleges en werkgroepen. Ook leiden studenten een debat omtrent een zelf gekozen maatschappelijk onderwerp en schrijven zij een analyse van een specifiek sociologisch vraagstuk.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Deborah Carr & Anthony Giddens (2018). Co-auteurs: Mitchell Duneier & Richard P. Appelbaum. Introduction to Socilogy. 11th Seagull Edtion. W.W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-63945-2 (E-book toegestaan)
Artikelen
W.n.b.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In elk van de hoorcolleges geeft de docent een overzicht van een specifiek onderwerp volgens het programma zoals beschreven in de cursushandleiding.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan een college hebben studenten de bijbehorende literatuur, zoals beschreven in de cursushandleiding, intensief bestudeerd.

Inzage Tentamen

Video/Filmvertoning

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan elk van de werkgroepenbijeenkomsten hebben studenten de bijbehorende literatuur, zoals beschreven in de cursushandleiding, intensief bestudeerd en bijbehorende leesvragen beantwoord en ingediend.

Bijdrage aan groepswerk
Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen en bijdragen aan de werkgroepbijeenkomsten waarin de bijbehorende literatuur en het hoorcollege besproken worden. Studenten nemen in een van de werkgroepbijeenkomsten het moderatorschap op zich van een deel van de bijeenkomst.

Toetsen
Moderatorschap
Weging30
Minimum cijfer4

Beoordeling
Moderatorschap: het voorbereiden en leiden van een debat met medestudenten.

Deadlines
Zie cursushandleiding.

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer4

Beoordeling
Kennis van belangrijke theoretici en centrale sociologische theorieën en concepten met betrekking tot het ontstaan van maatschappelijke structuren, instituties en problemen, en de relatie van deze ontwikkelingen met de verschillende en veranderende percepties van het individu. Getoetst wordt ook de kennis van de geschiedenis van de sociale wetenschappen, in het bijzonder de wijzen waarop sociologen het moderniseringsproces geïnterpreteerd hebben.

SluitenHelpPrint
Switch to English