SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V17002
CI1V17002
Multimodale Communicatie: Analyse van Tekst & Beeld
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V17002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. W.M. Mak
Telefoon+31 30 2539152
E-mailw.m.mak@uu.nl
Docenten
Docent
P.M.E. Corsius
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.A.L. Hoeken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.M. Mak
Overige cursussen docent
Docent
A.P. Smit
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.O. de Vries
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus kan de student:
- verschillende methoden voor de analyse van audiovisuele en talige boodschappen beschrijven;
- een korte retorische tekst analyseren door het toepassen van gangbare methoden voor cohesie- en coherentieanalyse;
- gangbare audiovisuele analysemethoden toepassen bij de analyse van een korte audiovisuele boodschap;
- relevante statistische methoden (chi-kwadraat, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) voor kwantitatief analytisch onderzoek uitvoeren en interpreteren;
- op heldere wijze de methode en resultaten van een analytisch onderzoek rapporteren.
Inhoud
Wanneer mensen tekst en (audio)visuele uitingen tot zich nemen, gaan zij er meestal vanuit dat er betekenisoverdracht plaatsvindt. Letters, woorden, zinnen en alinea's zeggen ons iets, net als dat afbeeldingen en bewegende beelden dat doen, en doorgaans weten we dan wel te begrijpen wat de boodschap zo ongeveer is. Het maakt voor de wijze waarop we tot begrip komen echter heel wat uit of die boodschap nu tekstueel en/of (audio)visueel is samengesteld. Het maakt al helemaal uit welke technieken gebruikt worden om de boodschap vorm te geven en te (laten) lezen.
In deze cursus bestuderen we multimodale communicatie, dat wil zeggen hoe zowel talige als audiovisuele bronnen ons allerlei signalen sturen en hoe we die afhankelijk van hun vorm- en stijl-eigenschappen interpreteren. We leren met welke systematische methoden we uitspraken kunnen doen over hoe boodschappen zijn samengesteld, en we hanteren daarbij academische regels voor het vaststellen van de validiteit van onze uitspraken. Tevens leren we hoe we schriftelijk en navolgbaar verslag kunnen doen van onze onderzoeksbevindingen.


Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Bateman, John A., Janina Wildfeuer, and Tuomo Hiippala. Multimodality: Foundations, Research and Analysis. A Problem-Oriented Introduction. Berlin: De Gruyter.
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges bieden een overzicht en theoretisch kader waarbinnen multimodale communicatie bestudeerd kan worden, en staan vooral in het teken van interactieve kennisoverdracht. De werkcolleges bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken, en vragen van studenten om zowel individueel als in groepsverband actief te zijn met het behandelen van literatuur en het uitvoeren en schriftelijk presenteren van onderzoek.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt ze diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren, en presenteren.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Verslag
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- de mate waarin de student verschillende methoden voor de analyse van audiovisuele en talige boodschappen kan herkennen en beschrijven (toets 1)

- de kwaliteit waarmee de student op multimodale wijze een tekstueel en audiovisueel communicatieproces kan analyseren en de opzet, uitvoering en resultaten hiervan schriftelijk kan overbrengen op een geïnteresseerde communicatiekundig geschoolde leek (toets 2)

Deadlines
Zie de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English