SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUSBR005
RGMUSBR005
Practicum adviseren in de praktijk van het waterrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGMUSBR005
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Staats- en bestuursrecht;
Contactpersoonmr. dr. H.K. Gilissen
Telefoon030 - 253 8092
E-mailh.k.gilissen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. dr. H.K. Gilissen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 21-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief voor masterstudenten Staats- en bestuursrecht (en contractanten)
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student inzicht verworven in het vakgebied waterstaats- en waterschaprecht en de relaties met het overige omgevingsrecht.
 • heeft de student kennis  verworven omtrent theoretische leerstukken op het terrein van het staatsrecht, het bestuursrecht en het terrein van ‘watergovernance’ die relevant zijn voor het begrip van het waterrecht en kan hij deze kennis toepassen in praktische opdrachten.
 • kan de student regelgeving, adviezen, beleids- of procesdocumenten schrijven.
 • kan de student de inhoudelijke kennis presenteren in een toegespitste setting.
 • kan de student regelgeving toepassen in concrete gevallen, analyseren en voor eenvoudige gevallen ontwerpen.
 • kan de student rechtspraak toepassen, analyseren en evalueren.
 • kan de student concrete gevallen juridisch (multidimensionaal) analyseren en een onderbouwde en aanvaardbare juridische oplossing geven (casus oplossen).
Inhoud
Waterproblemen als overstromingen, watertekorten en waterverontreiniging bedreigen steeds grotere delen van de wereldbevolking. Deze problemen nemen toe door urbanisatie, bodemdaling en klimaatverandering en zullen hun invloed krijgen op het leven, veiligheid, welzijn, gezondheid en voedselveiligheid van de bevolking. Het wordt inmiddels erkend dat waterproblemen wereldwijd niet alleen kunnen worden opgelost met technische maatregelen maar dat de ‘governance’ van het waterbeheer de grootste opgave voor de nabije toekomst is. Daarbij staat waterbeheer nooit op zichzelf maar dient rekening gehouden te worden met politieke, bestuurlijke, geografische en sociaal-economische ontwikkelingen. Belangrijke aspecten voor Nederland zijn de invloed van de Europese Unie, de toenemende  verstedelijking in het meest kwetsbare deel van Nederland en de krimp in andere delen van het land, het omgaan met klimaatrisico’s (adaptatie), de afstemming met andere delen van het omgevingsrecht, de relaties met ander landgebruik, maar ook de discussie over de noodzaak andere vormen van regulering en bestuur te ontwikkelen. Nederland heeft op het terrein van het waterbeheer een goede en wereldwijd gewaardeerde positie, waarbij het functionele decentrale bestuur, de regelgeving, de financiering en de betrokkenheid van burgers en andere belangengroepen bij het waterbeheer worden geprezen.

In het practicum waterrecht wordt algemene Europeesrechtelijke, staats- en bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke kennis toegepast aan de hand van concrete praktijkopdrachten. Deze opdrachten worden geformuleerd in nauwe samenwerking met de praktijk en door de studenten ook aan de praktijk (de waterbeheerders) gepresenteerd. De opdrachten worden afgestemd met de vakken Omgevingsrecht I en II en de overige practicumvakken. De nadruk zal liggen op thema’s uit het ‘klassieke’ waterstaats- en waterschapsrecht, vanzelfsprekend geplaatst binnen het multidimensionale kader dat kenmerkend is voor het waterrecht.

Als opdrachten valt te denken aan:
 • wetgeving: herziening van de keur van een waterschap naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet
 • beleid/strategie: advies aan een bedrijf, een ngo, het college van B&W van een gemeente, de minister van I&M, het college van Gedeputeerde Staten of het college van dijkgraaf en heemraden bijvoorbeeld in het kader van de watertoets, de aanpak van een rivierverruiming, de wijziging van een dijkring etc. of het onder de aandacht brengen van een belang van de eigen organisatie in het kader van bredere besluitvorming (bijvoorbeeld het drinkwaterbelang bij schaliegaswinning), of een advies ten aanzien van bevoegdheden van het waterschapsbestuur of provinciale staten
 • besluitvorming: advies aan de afdeling vergunningen of handhaving i.v.m. een te verlenen watervergunning/keurontheffing of een handhavingsverzoek
 • procederen: schrijven van een beroepschrift en/of verweerschrift naar aanleiding van een projectplan (waterberging, aanleg of wijziging waterstaatswerk), watervergunning/keurontheffing of verzoek om schadevergoeding
 • Presenteren (van een advies) of deelname als een van de partijen aan een zitting van een bezwaarschiftencommissie/rechtszitting
 • Schrijven van een kort essay of annoteren van een uitspraak
Zoals gezegd worden de resultaten van de opdrachten gepresenteerd aan de praktijk.
Een of meerdere excursies en of veldbezoeken maken dan ook deel uit van het vak.

Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Keuzecursus in master Staats- en bestuursrecht

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
 • Bachelor afgerond
Voorkennis
Dringend aanbevolen: De bachelorcursus Omgevingsrecht, en/of de mastercursussen Omgevingsrecht I en II.

Als bekend wordt verondersteld één van de bij deze vakken voorgeschreven boeken: M.N. Boeve en F.A.G. Groothuijse e.a. , Omgevingsrecht, vijfde druk, Groningen: Europa Law Publishing, 2016.
Bronnen van zelfstudie
.
Verplicht materiaal
Boek
H.J.M. Havekes en H.F.M.W. van Rijswick, Nederlands waterrecht in Europese context, Kluwer, laatste druk.
Werkvormen
Excursie

Practicum

Algemeen
Practicum van 4 uur per week. Hierin wordt zelfstandig en in opdracht gewerkt aan een opdracht, en het resultaat van de opdracht wordt gepresenteerd.

Toetsen
Schriftelijke groepsopdracht
Weging50
Minimum cijfer1

Beoordeling
Complex juridisch vraagstuk in teamverband voor een externe partij oplossen

Schriftelijke individuele opdracht
Weging30
Minimum cijfer1

Presentatie
Weging20
Minimum cijfer1

Beoordeling
De cursus wordt afgesloten met een symposium, waarbij de studenten hun onderzoeksresultaten presenteren aan hun opdrachtgevers en andere belangstellende medewerkers van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

SluitenHelpPrint
Switch to English