SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V13012
GE2V13012
De stad in historisch en vergelijkend perspectief
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V13012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonE.J.V. van Nederveen
E-maile.j.v.vannederveenmeerkerk@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
B. van Besouw, MSc
Overige cursussen docent
Docent
D.J. Bunders
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Huijnen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E.J.V. van Nederveen
Overige cursussen docent
Docent
E.J.V. van Nederveen
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-04-2019 09:00 t/m 02-04-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na succesvolle afronding van de cursus is de student in staat het belang van steden voor menselijke ontwikkeling in verleden en heden te  beschrijven en verklaren. Daarbij kan de student een comparatief perspectief toepassen. Ook heeft de student basiskennis opgedaan van het interpreteren, presenteren en analyseren van kwantitatieve data voor historisch onderzoek.
Inhoud
Let op: Je hoeft geen groepsvoorkeur aan te geven. Je wordt door de opleiding in een werkgroep geplaatst. 

De ontwikkeling van steden is een van de meest fundamentele veranderingen in de geschiedenis van de mensheid en had grote gevolgen voor de sociale, culturele, politieke en economische omstandigheden waarin mensen leefden. De geschiedenis van de stad leidt daarom tot het stellen van belangrijke wetenschappelijke vragen: hoe ontstond de stad en waarom? Wat leert de geschiedenis van de stad ons over de organisatie van samenlevingen? Wat voor impact hebben steden op de mensen die er in wonen en hoe leveren steden voorzieningen aan hen allemaal?
In deze cursus leren we vragen te formuleren die ons meer leren over de wederzijdse invloed tussen steden/urbanisatie en menselijke ontwikkeling in de breedste zin, en gaan we werken met kwalitatieve, maar vooral ook kwantitatieve data om deze vragen te beantwoorden. Als thema's komen onder andere aan bod: de stad en sociale ongelijkheid, de stad als creatieve omgeving, en steden als centrum van economische activiteit.
 
Ingangseisen
Voorkennis
De student is in staat zelfstandig literatuur te zoeken en de inhoud van bestudeerde boeken en artikelen kritisch te beoordelen. De student kan eenvoudige academischeteksten schrijven en van de juiste annotatie voorzien.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding geschiedenis, Oudheid, Moderne geschiedenis, Eigentijdse geschiedenis, Wereldgeschiedenis.
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de cursus leren studenten zelfstandig literatuuronderzoek doen naar een wetenschappelijk relevant thema. In de hoorcolleges worden belangrijke vragen over de geschiedenis van steden geïntroduceerd. Deze vragen worden in de werkgroepen door literatuurstudie, groepsopdrachten en minicolleges verder uitgediept. In de werkgroepen wordt ook intensieve begeleiding bij het schrijven van het paper geboden, en bij het oefenen met kwantitatieve analyse (bijv. in Excel)..

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten lezen voorafgaand aan de hoorcolleges de inleidende teksten behorend bij de colleges. Deze worden in seminar 1 dieper besproken, waarbij met name wordt ingegaan op het zelf doen van onderzoek (onderzoeksvragen, methode, voor- en nadelen van kwantitatief onderzoek). In seminar 2 wordt gewerkt aan het eigen onderzoek en geoefend met kwantitatieve analyse, waarvoor vooraf meer specialistische literatuur en primaire bronnen moeten worden bestudeerd.

Bijdrage aan groepswerk
Stapsgewijs werken de studenten in kleine groepen aan een onderzoeksverslag over een bepaalde stad. Zij plaatsen de stad in de geografische context (opdracht 1), formuleren een onderzoeksvraag met sub-vragen (opdracht 2) en gaan op basis van primaire en secundaire bronnen op zoek naar antwoorden op deze vragen (opdracht 3). Het eindverslag van deze exercitie wordt gepresenteerd, en telt, samen met een individueel reflectieverslag in de vorm van een research log voor 50% van het cijfer.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Deadlines
Om de bestudeerde stof te verwerken en het schrijven van het paper te sturen worden wekelijks opdrachten gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English