SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15018
ME3V15018
Nieuwe media filosofie
Cursus informatie
CursuscodeME3V15018
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student:
- kennis van en inzicht in theorieën en concepten die voor een filosofische reflectie op nieuwe media van belang zijn
- inzicht in het belang van deze mediafilosofische vraagstukken in relatie tot het beroepenveld
 
Na het behalen van de cursus kan de student
-  normatieve vooronderstellingen met betrekking tot nieuwe media herkennen, analyseren en kritisch bevragen.
 
Inhoud
Sinds de opkomst van de digitale media zijn we er met terugwerkende kracht van doordrongen dat media geen neutrale doorgeefluiken zijn van boodschappen. De media zelf drukken een stempel op de wijze waarop we waarnemen, voelen, denken en handelen. Een filosofische reflectie op nieuwe media houdt in dat we nadenken over de relatie tussen mediatechnologie enerzijds en het beeld dat we van onszelf en de wereld hebben anderzijds. Filosofie vraagt met name naar de impliciete of expliciete vooronderstellingen die bij de analyse en beoordeling van deze relatie een rol spelen. In deze cursus richten we ons vooral op de mogelijke normatieve (ethische en politieke) vooronderstellingen. Wat vind je wel of niet goed voor het menselijk welzijn als het gaat om media(technologie), en waarom? We onderzoeken onder andere of het gevestigde ethische vocabulaire nog wel toereikend is om de huidige digitale cultuur te analyseren.

We maken daarbij gebruik van inzichten uit de volgende subdisciplines: techniekfilosofie, ethiek, politieke filosofie, cultuurfilosofie, mediatheorie en filosofische antropologie. De cursus is de laatste uit het verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur en voegt een ethische reflectie toe aan de sociaal-culturele analyse van diverse digitale artefacten en praktijken die in de voorafgaande cursussen centraal stond.

Deze cursus maakt onderdeel uit van het Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur en bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in basispakket 1 en 2. In dit pakket verdiepen studenten hun historische en theoretische kennis van het nieuwe media en digitale cultuur en trainen zij vakspecifieke vaardigheden. Hierbij kun je denken aan onderzoeksmethodes die specifiek zijn voor het veld of de disciplines, of aan specifieke professionele vaardigheden.

Deze cursus is het 4e vak in het Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English