SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GK3V14001
GK3V14001
Grondslagen van de geschiedbeoefening
Cursus informatieRooster
CursuscodeGK3V14001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. P.A. Huistra
E-mailp.a.huistra@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Huijnen
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.A. Huistra
Overige cursussen docent
Docent
J.W. van der Jagt
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.A. Krol
Overige cursussen docent
Docent
R.B. Wille
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1/  2/  3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kunnen benoemen en herkennen van de belangrijkste theoretische posities. Vorming van een beredeneerd oordeel over de merites van de uiteenlopende wetenschapsfilosofische posities en historische benaderingswijzen. Academische weerbaarheid stimuleren in zowel het theoretisch debat als de historische praktijk (mn de BA scriptie).
Inhoud
Een goede historicus weet wat zij/hij doet. Zij/hij is een zelfbewuste historicus die niet alleen de juiste vormen van bronnenkritiek en de historische methode kiest en toepast, maar daarvoor ook een rechtvaardiging kan geven; een historicus die kennis over het verleden bijdraagt én iets zinnigs over de status en betekenis van die kennis kan zeggen; een historicus die het werk van collega-historici leest, ontleedt en gebruikt voor het eigen onderzoek én zichzelf binnen historiografisch debat kan positioneren.

Daarom is Grondslagen van de Geschiedbeoefening een oefening in zelfreflectie: wat doen historici, waarom doen ze dat en hoe verschilt dat eigenlijk van wat andere wetenschappers doen? Op deze vragen zijn vele verschillende antwoorden mogelijk, die in deze cursus aan de orde komen. Daartoe worden in de eerste plaats algemene wetenschaps- en geschiedfilosofische problemen besproken en in de tweede plaats de belangrijkste theoretische benaderingen. Deze filosofische en theoretische posities zijn – uiteraard – zeer praktisch van aard: zij bepalen de manier waarop de historicus te werk gaat en de vorm en inhoud van de geschiedschrijving. Het duidelijkst komt dit tot uiting in het historiografisch debat, dat een belangrijke plaats in deze cursus inneemt.

Vanaf collegejaar 2016 is de cursus  direct gekoppeld aan het  Bachelor Eindwerkstuk (GE3V14054).

Studenten gestart in collegejaar 2014 of later volgen de cursus 'Bachelor Eindwerkstuk' in het blok direct aansluitend op Grondslagen: 
Blok 1 Grondslagen van de geschiedenis -> blok 2 Bachelor Eindwerkstuk
óf 
Blok 2 Grondslagen van de geschiedenis -> blok 3 Bachelor Eindwerkstuk

Let op: De combinatie blok 3 Grondslagen -> blok 4 Bachelor Eindwerkstuk is alleen mogelijk voor studenten die een pre-master volgen of studenten die in blok 1-2 in het buitenland studeren. 

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2013 of eerder:
Wanneer je de cursus Grondslagen al eerder hebt gehaald, kun je toch deelnemen aan de cursus Bachelor Eindwerkstuk. Je volgt dan in het blok voorafgaand aan je Bachelor Eindwerkstuk een Scriptie-workshop. 

 
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald en minimaal 7,5 punten voor categorie 2 (Bachelor Verdiepend) en er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- Tcs-Basiscursus historisch onderzoek (200500115)
- Ges-Onderzoeksseminar I (200600303)
- Ges-Inleiding geschiedwetenschap (200900280)
- Ges-Inleiding geschiedwetenschap (GE1V14001)
- Tcs-Basiscursus historisch onderzoek (TC2V11002)
Voorkennis
Overzicht van de geschiedschrijving.
Voorkennis kan worden opgedaan met
cursus Inleiding geschiedwetenschap, introductiecursussen geschiedenis van de bachelor geschiedenis, onderzoeksseminar I van bachelor geschiedenis.
Bronnen van zelfstudie
zoals in genoemde cursussen.
Verplicht materiaal
Boek
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Algemeen
De hoorcolleges behandelen centrale thema's uit de stof. Die thema's worden uitgediept in de werkgroepen. Daarin wordt ook de gelezen literatuur behandeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten lezen van te voren de opgegeven literatuur, maken daarvan samenvattingen en bereiden op grond daarvan kritische vragen voor.

Werkcollege (Verplicht)

Algemeen
In de eerste bijeenkomst van de werkcolleges (2 contacturen) wordt de stof uit de literatuur en hoorcolleges uitgelegd, besproken en bevraagd. In de tweede bijeenkomst (2 contacturen) gaan studenten in debat.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de eerste bijeenkomst dezelfde als voor de hoorcolleges: lezen en analyseren van de literatuur. Vragen, problemen en kritiek en daarbij vragen formuleren. Voor de tweede bijeenkomst moeten de presentatoren gespecialiseerde literatuur lezen en die in een presentatie omzetten. Commentatoren lezen deaelfde literatuur en bereiden stellingen voor.De overige studenten lezen dezelfde literatuur en bereiden zo hun bijdrage aan de discussie voor.

Bijdrage aan groepswerk
Bijdrage aan groepswerk: Studenten stellen relevante vragen, luisteren oplettend naar elkaars voordrachten en naar de docent. Ze gaan actief de discussie aan.

Toetsen
Mondelinge toets
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Ter voorbereiding op het mondeling tentamen schrijven de studenten een position paper waarin een specifiek probleem aan de orde wordt gesteld. Het mondeling tentamen geldt als eindtoets.

Schriftelijke toets
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English