SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15017
ME3V15017
Computergames in context
Cursus informatie
CursuscodeME3V15017
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student:
 
1. kennis gemaakt met computergames als mediafenomeen binnen de hedendaagse nieuwe media en digitale cultuur. 
2. kennis gemaakt met computergames en game cultuur vanuit diverse media- en cultuurwetenschappelijke perspectieven.
3. geoefend met het analyseren, kritisch beoordelen en op creatieve wijze aan vullen van deze media- en cultuurwetenschappelijke perspectieven.  
4. geoefend met diverse benaderingen van het bediscussiëren en analyseren van computergames en aanverwante mediavormen.
5. mediageletterdheid ontwikkeld op het gebied van computergames (“ludoliteracy”).
6. ervaring opgedaan met het presenteren van academisch onderzoek in een andere vorm dan geschreven werk, namelijk via een video essay.


 
Na het behalen van de cursus kan de student:
1.      computergames  situeren, begrijpen en beschrijven binnen de verschillende theoretische invalshoeken en perspectieven die game- en mediawetenschappers hanteren.
2.       computergames analyseren als complexe nieuwe mediaobjecten, gebruik makende van een passende onderzoeksmethode (oa. textual analysis). 
Inhoud
Computergames zijn in de afgelopen decennia een niet meer weg te denken onderdeel geworden van ons medialandschap. Ze zijn als zodanig een wezenlijk onderdeel van Nieuwe Media en Digitale Cultuur, vanuit zowel een academisch perspectief als binnen het beroepenveld. 
 
In deze cursus worden computergames vanuit de volgende contexten getheoretiseerd en geanalyseerd:
- Een academische context. Wat voor vakgebied is “game studies” en hoe is ze ontstaan? Via een overzicht van vormende debatten binnen game studies wordt duidelijk waarom het bestuderen van computergames zowel qua theorievorming als methoden uitdagingen biedt. De vraag is wat computergames nu precies zijn en hoe we ze het beste kunnen bestuderen.  
- Een mediahistorische context. De geschiedenis van computergames wordt behandeld en gesitueerd binnen algemene ontwikkelingen op het gebied van (nieuwe) media in de afgelopen decennia. Tevens is er aandacht voor een politiek-economisch perspectief: hoe functioneert de game industrie en hoe zien we dit terug in game design (oa. verdienmodellen)?
- Een mediavergelijkende context. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen games en oudere media als we het bijvoorbeeld hebben over de verhalende en/of cinematografische ambities van games? Op welke wijze vraagt de interactieve aard van games om aanpassingen van een klassieke mediawetenschappelijke benadering. Ook de notie van genre komt in deze context hier voorbij. 
- Een cultuurwetenschappelijke context. Hier problematiseren we computergames als culturele fenomenen vanuit perspectieven zoals politieke ideologie, gender en etniciteit, en participatiecultuur. Hoeveel ruimte bieden games tot een andere lezing of manier van spelen?

Deze cursus maakt onderdeel uit van het Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur en bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in basispakket 1 en 2. In dit pakket verdiepen studenten hun historische en theoretische kennis van nieuwe media en digitale cultuur en trainen zij vakspecifieke vaardigheden. Hierbij kun je denken aan onderzoeksmethodes die specifiek zijn voor het veld of de disciplines, of aan specifieke professionele vaardigheden.

Deze cursus is het 2e vak in het Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English