SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15017
ME3V15017
Computergames in context
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V15017
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. M.A.J. Glas
E-mailr.glas@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.J. Glas
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.J. Glas
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F. van Vught
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotBD: BD
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student:
 
1. kennis gemaakt met computergames als mediafenomeen binnen de hedendaagse nieuwe media en digitale cultuur. 
2. kennis gemaakt met computergames en game cultuur vanuit diverse media- en cultuurwetenschappelijke perspectieven.
3. geoefend met het analyseren, kritisch beoordelen en op creatieve wijze aan vullen van deze media- en cultuurwetenschappelijke perspectieven.  
4. geoefend met diverse benaderingen van het bediscussiëren en analyseren van computergames en aanverwante mediavormen.
5. mediageletterdheid ontwikkeld op het gebied van computergames (“ludoliteracy”).
6. ervaring opgedaan met het presenteren van academisch onderzoek in een andere vorm dan geschreven werk, namelijk via een video essay.


 
Na het behalen van de cursus kan de student:
1.      computergames  situeren, begrijpen en beschrijven binnen de verschillende theoretische invalshoeken en perspectieven die game- en mediawetenschappers hanteren.
2.       computergames analyseren als complexe nieuwe mediaobjecten, gebruik makende van een passende onderzoeksmethode (oa. textual analysis). 
Inhoud
Computergames zijn in de afgelopen decennia een niet meer weg te denken onderdeel geworden van ons medialandschap. Ze zijn als zodanig een wezenlijk onderdeel van Nieuwe Media en Digitale Cultuur, vanuit zowel een academisch perspectief als binnen het beroepenveld. 
 
In deze cursus worden computergames vanuit de volgende contexten getheoretiseerd en geanalyseerd:
- Een academische context. Wat voor vakgebied is “game studies” en hoe is ze ontstaan? Via een overzicht van vormende debatten binnen game studies wordt duidelijk waarom het bestuderen van computergames zowel qua theorievorming als methoden uitdagingen biedt. De vraag is wat computergames nu precies zijn en hoe we ze het beste kunnen bestuderen.  
- Een mediahistorische context. De geschiedenis van computergames wordt behandeld en gesitueerd binnen algemene ontwikkelingen op het gebied van (nieuwe) media in de afgelopen decennia. Tevens is er aandacht voor een politiek-economisch perspectief: hoe functioneert de game industrie en hoe zien we dit terug in game design (oa. verdienmodellen)?
- Een mediavergelijkende context. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen games en oudere media als we het bijvoorbeeld hebben over de verhalende en/of cinematografische ambities van games? Op welke wijze vraagt de interactieve aard van games om aanpassingen van een klassieke mediawetenschappelijke benadering. Ook de notie van genre komt in deze context hier voorbij. 
- Een cultuurwetenschappelijke context. Hier problematiseren we computergames als culturele fenomenen vanuit perspectieven zoals politieke ideologie, gender en etniciteit, en participatiecultuur. Hoeveel ruimte bieden games tot een andere lezing of manier van spelen?

Deze cursus maakt onderdeel uit van het Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur en bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in basispakket 1 en 2. In dit pakket verdiepen studenten hun historische en theoretische kennis van nieuwe media en digitale cultuur en trainen zij vakspecifieke vaardigheden. Hierbij kun je denken aan onderzoeksmethodes die specifiek zijn voor het veld of de disciplines, of aan specifieke professionele vaardigheden.

Deze cursus is het 2e vak in het Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basale kennis hebben van de geschiedenis en theorie van nieuwe media. Daarnaast wordt verondersteld dat je bekend bent met het Chicago of MLA systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je in staat bent om gericht bronnen/literatuur te zoeken en te vinden in de online database van de universiteitsbibliotheek; dat je in staat bent wetenschappelijke teksten te lezen en te verwerken.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Vervolg veronderstelde voorkennis: dat je een goed gestructureerde middellange tekst kunt schrijven met inzet van wetenschappelijk idioom; dat je weet hoe je een onderzoeksopzet maakt en welke eisen hieraan worden gesteld. Een goede beheersing van het Nederlands (spreken, schrijven en lezen) is vereist. Exchange studenten kunnen in overleg met de docent toetsen in het Engels inleveren.
Deze kennis kan worden opgedaan in de cursus Inleiding nieuwe media en digitale cultuur.
Bronnen van zelfstudie
Van te voren kan ook gelezen worden:
- Dovey, Jon & Helen Kennedy (2006). Game Cultures: Computer Games as New Media. Maidenhead: Open University Press.
- Egenfeldt-Nielsen, Simon, Jonas Heide Smith & Susana Pajares Tosca (2015). Understanding Video Games – 3rd Edition. London: Routledge.
- Juul, Jesper (2005). Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fiction. Cambridge: The MIT Press.
- Mäyrä, Frans (2008). An Introduction to Game Studies: Games in Culture. London: SAGE.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de hoorcollegereeks wordt een breed theoretisch kader geschetst van waaruit computergames en aanverwante game cultuur kunnen worden begrepen en geanalyseerd. In de werkgroepen zijn studenten zowel individueel als in groepsverband actief met het behandelen van de literatuur, het uitvoeren en presenteren van onderzoek, en het werken aan het video essay en het schrijven van de eindpaper. Ook is er nadrukkelijke aandacht voor het vergroten van repertoirekennis van studenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij verschillende opdrachten. De student wordt tevens geacht zijn/haar repertoirekennis te vergroten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, het maken van aantekeningen, het stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debateren, presenteren, en deelname aan peer review sessies.

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voorbereiden op wetenschappelijk onderzoek (opdrachten die toewerken naar de paper)

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Opdracht(en) 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Video essay waarin onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Hierbij wordt gelet op academische positionering, de relevantie van de getoonde beelden (analyserend/illustrerend/explorerend/etc.), opbouw en helderheid betoog, en originaliteit en creativiteit van het eindproduct.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Een wetenschappelijke analyse van een of meerdere games in de vorm van een paper (waarin oa. gerichte aandacht relevantie, onderzoeksvraag, theoretisch kader, methode, academische vaardigheden)

SluitenHelpPrint
Switch to English