SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMAME100
RGMAME100
Mededingingsrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGMAME100
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (M (Master))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Recht en onderneming;
Contactpersoonmr. H.J. van Harten
E-mailH.J.vanHarten@uu.nl
Docenten
Docent
mr. H.J. van Harten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. H.J. van Harten
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2014 t/m 20-04-2014)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • heeft de student kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen op het terrein van de belangrijkste leerstukken van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht, de samenhang daartussen, en de toepassing van het mededingingsrecht in Nederland
  • heeft de student begrip van de invloed van economie op de inhoud van het Europese en nationale mededingingsrecht
  • kan de student zelfstandig een kritische juridische analyse van mededingingsrechtelijke vraagstukken maken.
Inhoud

Het vak Mededingingsrecht is een van de drie verplichte vakken uit de Master Recht en Onderneming. Tevens is het een optioneel verplicht keuzevak voor de Master Internationaal & Europees recht, richtingen Europees Recht en Transnationale Commerciƫle Rechtspraktijk. Uiteraard kan het vak Mededingingsrecht in andere juridische masters als keuzevak worden ingebracht. Studenten kunnen er voor kiezen dit vak in het Engels te volgen in periode 2 (RGMAEU400 European Competition Law) of in het Nederlands in periode 3. In de Nederlandstalige variant wordt specifiek ingegaan op de doorwerking van Europees mededingingsrecht in het Nederlandse mededingingsrecht en het Nederlandse mededingingsrecht in het algemeen. Ook worden in deze variant kritische beschouwingen gewijd aan de fundamenten van het mededingingsrecht. Het vak twee keer volgen (zowel in het Engels als in het Nederlands) is echter niet mogelijk.

In de cursus worden zowel de fundamenten van het mededingingsrecht als de belangrijkste recente ontwikkelingen op het terrein van de mededingingsrechtelijke leerstukken behandeld. In de hoorcolleges staan de recente regelgeving, rechtspraak en beschikkingenpraktijk die betrekking hebben op het kartelverbod, het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie, concentratietoezicht, overheid & mededinging en mededingingsrechtelijke procedures. Voor een deel van de hoorcolleges wordt gebruik gemaakt van gastdocenten die werkzaam zijn in de praktijk (bijvoorbeeld in de advocatuur of bij de NMa). Ieder jaar wordt ook een expertcollege gegeven.

In de seminars is een grote rol voor de studenten weggelegd om actief te werken met de basisconcepten toepassing van het kartelverbod, de verhouding tussen het kartelverbod en niet-economische belangen, het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie, de mechanismen voor uniforme toepassing van het EU-mededingingsrecht (m.n. samenwerking tussen Commissie en de nationale autoriteiten), de handhaving van het mededingingsrecht en onder meer de relatie tussen overheidsoptreden en het mededingingsrecht. Steeds zullen de uitgangspunten van wet- en regelgeving kritisch worden beschouwd.

Plaats in het curriculum:
- Gebonden keuzevak in master Recht en onderneming
- Juridisch keuzevak master in overige masteropleidingen

 

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Bachelor afgerond
Voorkennis
Aanbevolen kennis: basisbeginselen van het Nederlands en Europees mededingingsrecht en van de regels van de Europese interne markt.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Sterk aangeraden: Economisch Publiekrecht
Bronnen van zelfstudie
EU Law Text, cases and materials van Graig en De Burca (laatste, aanbevolen)
Verplicht materiaal
Reader
Reader Jurisprudentie Mededingingsrecht 2013-2014
Reader
Reader Wetgeving Mededingingsrecht 2013-2014
Internet pagina's
Via Blackboard wordt verplichte aanvullende literatuur beschikbaar gesteld.
Boek
Richard Whish, Competition Law, Oxford University Press, 7e druk.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt een presentatie gegeven over de actuele ontwikkelingen op het terrein van de belangrijkste leerstukken van het mededingingsrecht. Voor de hoorcolleges kunnen gastdocenten uit de praktijk worden uitgenodigd.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van de aangegeven literatuur en rechtspraak. Actief participeren tijdens het college.

Seminar

Algemeen
In de seminars worden aan de hand van weekvragen de consequenties van de gedecentraliseerde toepassing van het Europees mededingingsrecht onderzocht. Studenten dienen de weekvragen voor te bereiden. Tijdens de seminars worden deze op interactieve wijze behandeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het van tevoren oplossen van de weekvragen. De op schrift uitgewerkte oplossingen dienen aan het begin van het seminar worden ingediend bij de docent. Studenten moeten aanwezig zijn bij alle seminars en actief participeren.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dienen actief te participeren in de seminars. De weekvragen nodigen uit tot discussie

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer1

Beoordeling
Voldoen aan het vereiste van actieve participatie is voorwaarde voor het kunnen deelnemen aan de reparatietoets. Actieve deelname bestaat uit aanwezigheid bij hoorcolleges en werkgroepen, vooraf inleveren van de uitwerking van de werkgroepvragen bij de werkgroepdocent, het geven van een korte toelichting, tijdens de werkgroep, op de relevantie van een arrest van het Hof van Justitie voor de discussie en actieve deelname aan discussies tijdens werkgroepen.

Essay
Weging20
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het essay geeft een schriftelijke analyse van een actueel mededingingsrechtelijk discussiepunt. Het onderwerp (of een keuze uit verschillende onderwerpen) wordt door de docent vastgesteld. Studenten dienen gestructureerd een bondige analyse te geven van de stand van zaken van de academische discussie en daar een onderbouwd en logisch beargumenteerd eigen standpunt aan toe te voegen.

Schriftelijke toets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Vaardigheden tot analyse van mededingingsrechtelijke vraagstukken en toepassing op concrete casus. Open vragen.

SluitenHelpPrint
Switch to English