SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1DIER05
B-B1DIER05
Biologie van dieren
Cursus informatie
CursuscodeB-B1DIER05
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. J. Bogerd
Telefoon+31 30 2534177
E-mailJ.Bogerd@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Bogerd
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Bogerd
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.W.M. Freriksen
Overige cursussen docent
Blok
BLOK2  (11-11-2013 t/m 31-01-2014)
Aanvangsblok
BLOK2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2013 t/m 29-10-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud

Studiepad
De cursus bereidt voor op het volgen van studieadviespaden Gedragsbiologie, Moleculaire Levenswetenschappen en Educatie, Communicatie & Management.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
-  de karakteristieken beschrijven van de dierlijke basisweefsels,
-  de belangrijkste functies van de verschillende weefsels en orgaansystemen beschrijven,
-  de relatie uitleggen tussen de vorm en de functie van weefsels en orgaansystemen,
-  beschrijven hoe gedurende de evolutie orgaansystemen zich hebben ontwikkeld,
-  verklaren hoe het zenuwstelsel en het hormonale stelsel samenwerken bij het in stand houden van de homeostase van het interne milieu,
-  de rol van het gedrag bij het handhaven van de homeostase beschrijven,
-  de causale analyse van gedrag beschrijven.

Vaardigheden
Je oefent in de cursus de volgende vaardigheden:
-  relevante informatie verzamelen via internet, boeken en tijdschriften, selecteren en verwerken van literatuur,
-  uitvoeren van de onderzoekscyclus: een proef plannen, uitvoeren en  een wetenschappelijk verslag er over schrijven,
-  creatief en probleemoplossend werken en omgaan met complexe systemen,
-  mondeling en schriftelijk rapporteren in het Nederlands, een presentatie maken en geven en die van medestudenten beoordelen,
-  microscoperen,
-  dissectie, een orgaan dan wel een dier ontleden aan de hand van een handleiding,
-  ethisch denken en handelen.

Inhoud
De cursus Biologie van dieren gaat verder waar de biologielessen van de middelbare school ophielden. Je gaat, in detail, het functioneren van processen in het lichaam van een dier bestuderen. Met de kennis over die processen leer je vervolgens allerlei verstoringen van de homeostase te verklaren.
Zo bestudeer je de levensverrichtingen (functionele fysiologie) en de daarbij horende structuren van dieren, de vertebraten (gewervelde dieren) in het bijzonder. Tevens leer je de relatie tussen vorm en functie van dierlijke cellen, organen en orgaansystemen verklaren. Daarbij krijgen vooral bouw en functioneren van organen en orgaan­stelsels veel aandacht: .de opbouw van verschillende weefseltypes, het zenuwstelsel, het spierstelsel, het spijs­verteringsstelsel, de energie­huishouding, het immuunsysteem, de gas­wis­seling, de excretie en osmoregulatie, de homeostase van het interne milieu en de regulatie via het neurale en het hormonale systeem komen aan de orde.
Een belangrijk aandachtsgebied in de cursus is het gedrag van organismen. De causale analyse van gedrag begint met informatie die wordt waargenomen door zintui­gen, de stimuli. Die stimuli zullen, na verwerking door het zenuwstelsel, resulteren in gedrag dat aanpassing van het individu aan de buitenwereld mogelijk maakt. Je zult leren dat communicatie en leerprocessen daarin een belangrijke rol spelen. Daarnaast draagt gedrag bij aan de homeostase van het interne milieu en leer je meer over de gevolgen van een langdurig bedreigde homeostase.

Onderwijsvormen
Tijdens de cursus volg je hoor- en werkcolleges, practica (microscopie en dissectie) en COO’s. Daarnaast werk je in groepen aan opdrachten waarover je aan medestudenten presentaties geeft.
Biologie van Dieren is een pittige cursus die echter goed te doen is als je de behandelde stof bijhoudt tijdens de zelfstudietijd en tijdig begint met het bestuderen van de tentamenstof. Door het maken van de zelftesten en de oefententamens kun je controleren of je de stof voldoende beheerst.

Blackboard
De cursus wordt ondersteund door Blackboard waar je de college-handouts, de opdrachten, de roosters, de beoordelingsformulieren, de zelftesten, een biomedisch woordenboek en interessante links vindt. Via Blackboard kun je met medestudenten discussiëren over de opdrachten en de inhoud van de cursus.

Toetsing
De cursus Biologie van Dieren heeft twee deeltoetsen. Het eindcijfer van de cursus wordt pas vastgesteld nadat aan alle practicum- en presentatie­ver­plichtingen is voldaan. Dit houdt tevens in dat voor alle presentaties én het verslag minimaal een “voldoende” moet worden behaald om de cursus met een voldoende eindcijfer te kunnen afsluiten.
Actieve deelname aan practica, werkcolleges en presentatieopdrachten is verplicht. Als je onverhoopt een practica of een presentatie hebt gemist, krijg je op een later tijdstip beperkt de gelegen­heid het gemiste alsnog in te halen.
Het eindcijfer is het gemiddelde (1:1) van deel 1 en deel 2:
Deel 1 van de cursus:
-  2 presentaties, met een "goede" presentatie verdien je 0,2 bonuspunten; maximaal dus 0,4 bonuspunten,
-  deeltoets 1. Het cijfer voor deze deeltoets moet minimaal een onafgeronde 5 zijn om de bonuspunten te mogen gebruiken.
Deel 2 van de cursus:
-  1 presentatie en een verslag, voor elk "goed" beoordeeld onderdeel verdien je 0,2 bonuspunten; maximaal dus 0,4 bonuspunten,
-  deeltoets 2. Het cijfer voor deze deeltoets moet (eveneens) minimaal een onafgeronde 5 zijn om de bonuspunten te mogen gebruiken.
Let op: Voorwaarde voor het berekenen van een eindcijfer is dat voor beide deeltentamens minimaal een onafgeronde 5 is gehaald. 
Als één of beide deeltentamen(s) lager is/(zijn) dan een onafgeronde 5 (de bonuspunten tellen dan niet mee!), maar het gemiddelde van de twee deelcijfers tenminste een niet afgeronde 4 is, dan mag je de betreffende deeltoets(en) tijdens de aanvullende toetsing éénmalig overdoen.
Tijdens de aanvullende toetsing (herkansingstoets) kun je óf deeltentamen 1 óf deeltentamen 2 óf het combitentamen (deeltentamen 1 én 2) maken. Bij de aanvullende toetsing tellen de bonuspunten nog mee, het studiejaar daarna niet meer.

 Studiemateriaal
-  “Biology” van Campbell & Reece, 9ste editie; Pearson Education, Inc., 2011,
-  werkboek Biologie van Dieren 2012-2013,
-  een snijset en labjas voor de dissectiepractica,
-  een potlood, een gum en een punten­slijper.
aanbevolen:
-  “Henderson’s Dictionary of Biology” van Lawrence, 15de editie, Pearson Education, Inc., 2011.

 

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biologie
Voorkennis
Vwo met profiel Natuur en gezondheid of Natuur en techniek met biologie 1 en 2
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English