SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB2B17-ED
DB2B17-ED
Economische beginselen in de Diergeneeskunde
Cursus informatie
CursuscodeDB2B17-ED
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud

Korte beschrijving
Iedere praktijk is een onderneming die moet werken in een vrije markt. Om een dergelijke onderneming, ooit, te kunnen leiden, maar ook om in een dergelijke onderneming goed te kunnen functioneren, is het belangrijk de economische achtergrond van een veterinaire onderneming te begrijpen.
Na een inleiding over de rol van economie in de dierenartsenpraktijk anno 2009, wordt in dit keuzevak elementen uit zowel de algemene economie als de bedrijfseconomie voor het voetlicht gebracht die nuttig zijn voor de veterinaire praktijkvoering.
Er wordt aandacht besteed aan een theoretische onderbouwing van de economische wetten van de vrije markt waaronder een dierenarts moet werken, specifieke voorbeelden uit de veterinaire praktijkvoering, prijsbeleid.
Vervolgens wordt verder gegaan met het vermarkten van veterinaire producten en diensten, waarbij ook de dierziekteverzekeringen behandeld worden. Tevens worden algemene principes van marketing toegelicht en uitgewerkt.
Tenslotte wordt ingegaan op de financieel-economische verslaglegging die een dierenarts heeft, w.o. interpretatie van een dergelijk verslag, economische bedrijfsanalyse en praktijkvoorbeeldenen.

Doelstellingen
Na afronding van dit vak heeft de student
1. Kennis van de economische basisbeginselen
2. Kennis van marktwerking
3. Kennis van financieel management van een dierenartsenpraktijk en aspecten die daarmee te maken hebben (zoals marketing)
4. De student kan (eenvoudige) berekeningen maken over kosten en baten van grote investeringen
5. De student kan tarieven voor diergeneeskundige producten en diensten beoordelen en interpreteren

Werkvormen
Hoorcolleges (inleidend, verdiepend, praktisch), werkcolleges, excursies, werkcollegeopdrachten, begeleide zelfstudie

Beoordeling/toetsing
De werkcollegeopdrachten worden beoordeeld door de docenten op basis van werkhouding, gebruik bronnen en toepassing theorie. Het verslag is hier een belangrijk deel in. Deze beoordeling telt voor 50 % mee in het cijfer voor een werkcollegeopdracht. De presentatie, inclusief de houding van de studenten in de discussie en beantwoording van vragen, wordt beoordeeld door het panel van externe dierenartsen. De cijfers voor de beide werkcollegeopdrachten tellen voor 50 % mee in het eindcijfer. De andere 50 % worden gebaseerd op een (open boek) examen.

Literatuur/Studiematerialen
Het gebruikte materiaal bestaat uit een reader, waarin opgenomen relevante delen van standaardboeken over economie en marketing, toegelicht met voorbeelden voor de dierenartsenpraktijk, en speciaal geschreven delen (dictaat) bestaande uit onderzoeksresultaten rondom economie en de dierenartsenpraktijk, die voor dit keuzevak interessant zijn.

Ingangseisen
Om dit vak te kunnen volgen, is een interesse in veterinaire praktijkvoering en, meer specifiek, bedrijfseconomische aspecten van praktijkvoering nodig. Er is zijn geen voorvereisten voor wat betreft kennis.
 

SluitenHelpPrint
Switch to English