SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200401074
200401074
Functieleer voor CKI
Cursus informatieRooster
Cursuscode200401074
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoonprof. dr. S.F. te Pas
Telefoon+31 30 2534589
E-mailS.tePas@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.F. te Pas
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S.F. te Pas
Overige cursussen docent
Blok
3  (02-02-2009 t/m 10-04-2009)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAantal deelnemers is beperkt, bij overinschrijving gelden plaatsingsregels (zie statuut en inschrijfbrochure).
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
Inhoud:

Leerdoel

De cursus biedt aan de hand van centrale thema?s binnen het vakgebied een verdieping in de functieleer en een kennismaking met de toepassingen van de functieleer. Een student dient na afronding deze cursus:

-         uit te kunnen leggen hoe cognitief psychologen de mentale functies van de mens theoretisch analyseren en experimenteel onderzoeken

-         uit te kunnen leggen wat en hoe de rol van de neuropsycholoog is binnen onderzoek, maar ook binnen het klinische veld van de diagnostiek en de behandeling van cognitieve functiestoornissen na hersenletsel.

-         uit te kunnen leggen hoe de cognitief ergonoom de omgeving zo efficiënt mogelijk aanpast aan de cognitieve vermogens van de mens

-         deze kennis te hebben toegepast in een aantal opdrachten

 

Inhoud

Deze cursus behandelt de psychologische kennis over mentale functies. Deze mentale functies betreffen niet alleen de cognitie (zoals bijvoorbeeld de waarneming, het geheugen en de taal), maar de gehele breedte van ons mentaal functioneren. In de cursus Inleiding Cognitiewetenschap is de cognitieve psychologie reeds aan de orde geweest.

In de huidige cursus zal een verdieping in de functieleer gegeven worden waarbij het geheugen, de taal en het beslissen en probleem oplossen centraal zullen staan. Naast de hoorcolleges zijn er een viertal verdiepingscolleges die verzorgd zullen worden door hoogleraren die zich in verschillende deelgebieden van de functieleer bezighouden. Zij zullen naast een uiteenzetting van hun specialisme de samenhang tussen de verschillende deelgebieden toelichten. Ook zullen zij ingaan op recente toepassingen en onderzoek binnen de functieleer. Eén van die toepassingen is bijvoorbeeld de klinische neuropsychologie. Een tweede belangrijk toepassingsgebied is de cognitieve ergonomie. Hierbij wordt de kennis omtrent het cognitief functioneren van de mens, en in het bijzonder de grenzen van ons cognitief vermogen, gebruikt om veiligheid en werkprestaties te optimaliseren. In de werkgroepen zal de nadruk komen te liggen op het zelf doen van cognitief psychologisch onderzoek.

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van de psychologie en haar onderzoeksmethoden op inleidend niveau
Voorkennis kan worden opgedaan met
cursus Inleiding in de psychologie: Overzicht en Geschiedenis
M&S1 en 2
Verplicht materiaal
Boek
Ashcraft, Mark H, @Cognition@, Prentice-Hall, Inc New Jersey. (3rd edition, 2002). ISBN 0-13-030729-7.
Boek
Wijnen, Frank &Verstraten, Frans (red). @Het brein te kijk@, Swets en Zeitlinger BV, Lisse. ISBN 90-265 1676 2.
Werkboek
Werkboek Functieleer, FSW 2005 Dit werkboek wordt via Studion beschikbaar gesteld
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De colleges zullen aansluiten bij en toevoegen aan de bij het college opgegeven en voor het tentamen te bestuderen literatuur. Zij hebben tot doel de hoofd- en bijzaken in deze literatuur te onderscheiden en de stof te structureren. Vier maal tijdens de cursus vindt er een extra verdiepingscollege plaats. De inhoud van de hoorcolleges behoren tot tentamenstof. Het verdient aanbeveling de bij een college opgegeven literatuur van te voren te bestuderen.

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
In de werkgroepsbijeenkomsten zal de te bestuderen literatuur worden toegepast en geoefend worden. In de werkgroepen zullen opdrachten uitgevoerd moeten worden die thuis individueel dienen te zijn voorbereid. De eindopdracht kan alleen tijdens de cursus worden herkanst.
Inspanningsverplichting: actieve deelname aan de werkgroepen is verplicht. Er is een aanwezigheidsverplichting. Op tijd inleveren van opdrachten.

Toetsen
Werkgroepopdracht
Weging20
Minimum cijfer5

Beoordeling
In de werkgroepopdracht komen vooral toepassingen van Functieleer aan de orde. Het vermogen om de in het college verworven kennis praktisch toe te passen zal met name beoordeeld worden.

Aspecten van academische vorming
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken

Practicumopdracht
Weging20
Minimum cijfer5

Beoordeling
De practicumopdracht wordt specifiek op schrijfkwaliteit beoordeeld.


Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Onderzoeksvaardigheden integraal

Schriftelijk tentamen
Weging60
Minimum cijfer5

Beoordeling
De afsluitende toets omvat 40 meerkeuzevragen en 2 essayvragen. Hier wordt de opgedane literatuurkennis getoetst

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken

SluitenHelpPrint
Switch to English